piątek, 17 lutego 2017

Niedziela Sześćdziesiątnicy ( Mięsopustna) 19 lutego - Msza Święta godzina 15.30

Bóg nieustannie sieje ziarno prawdy i łaski. Niestety, często zasiew się marnuje. Zbliżamy się do Wielkiego Postu, w czasie którego Pan Bóg ze specjalną hojnością będzie rzucał przez swoich kapłanów ziarno swojego  słowa i łaski. Dlatego dzisiaj  duchowo przenosimy się do bazyliki  św. Pawła i przez jego wstawiennictwo  prosimy, aby zasiew Boży w naszej duszy owocował, podobnie jak owocował w duszy Apostoła  Narodów.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 11 lutego 2017

Niedziela Siedemdziesiątnicy (12 lutego) - Msza Święta godzina 15.30

Przedpoście
Liturgia Przedpościa ukształtowała się za czasów św. Grzegorza Wielkiego († 604) już po ustaleniu się Wielkiego Postu. Stanowi ono rodzaj przedsionka do okresu pokuty. Niedziele przedpościa nazywają się: Siedemdziesiątnica, Sześćdziesiątnica i Pięćdziesiątnica, gdyż wypadają w siódmym, szóstym i piątym dziesiątku dni przed Wielkanocą.
W Polsce powstały inne nazwy tych niedziel: Starozapustna, Mięsopustna i Zapustna, ponieważ dawniej w tym czasie zachowywano łagodniejszy post, odzwyczajając się stopniowo od pewnych pokarmów. W okresie Przedpościa wolno grać na organach, zakazana jest jednak gra na innych instrumentach.
Modlitwy i śpiewy niedziel Przedpościa pochodzą z przełomu VI i VII wieku, kiedy to najazdy barbarzyńców, trzęsienia ziemi i zarazy zdawały się grozić zagładą Rzymowi i kulturze chrześcijańskiej. Odzwierciedlają one doskonale stan, w jakim się znalazła ludzkość pozbawiona łaski uświęcającej. Przygniatają nas grzechy, cierpienia i śmierć. W naszym ucisku zwracamy się do Zbawiciela (antyfona na wejście, kolekta, graduał, traktus). Bóg wskazuje nam drogę wyzwolenia: trzeba podbić nasze namiętności, za pomocą chrześcijańskiej ascezy, trzeba dojść do panowania nad sobą (lekcja). Pan Bóg wzywa ludzi do tej pracy o różnej porze. Jak długo jesteśmy w stanie doczesnej pielgrzymki, nigdy nie jest za późno. W pracy tej wspomaga nas łaska płynąca z Ofiary Eucharystycznej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
 

wtorek, 31 stycznia 2017

Terminy Mszy Świętych w miesiącu lutym 2017 roku03 lutego – piątek godz. 19.30 – Msza Święta  w I Piątek Miesiąca
05 lutego – niedziela godz. 15.30 – V Niedziela po Objawieniu Pańskim 
12 lutego – niedziela godz. 15.30 – Niedziela Siedemdziesiątnicy
19 lutego – niedziela godz. 15.30 – Niedziela  Sześćdziesiątnicy
26 lutego – niedziela godz. 15.30 – Niedziela Pięćdziesiątnicy

piątek, 27 stycznia 2017

IV Niedziela po Objawieniu Pańskim (29 stycznia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Przez uciszenie  burzy na morzu Pan Jezus  objawił swoją moc nad przyrodą wywołując  na usta ludzkie pytanie  <<Kto jest ten, że wichry i morze są mu posłuszne ?>>. Burza na morzu jest obrazem walk Kościoła oraz walk duszy z pokusami. W modlitwach Mszy  wyznajemy naszą słabość i prosimy, aby Bóg oczyścił nas z grzechu i umocnił w dobrym.[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 20 stycznia 2017

III Niedziela po Objawieniu Pańskim (22 stycznia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Dzisiejsze śpiewy mszalne będą się powtarzały w następnych niedzielach po Objawieniu. Sławią one powszechne królestwo Chrystusa (antyfona na wejściegraduałalleluja), Jego cudotwórczą moc (antyfona na ofiarowanie) i Boską naukę.
Uzdrawiając trędowatego i sługę setnika Pan Jezus objawił swą moc żydom i poganom. Godna podziwu wiara setnika staje się dla Pana Jezusa okazją do uroczystego ogłoszenia powszechności zbawienia. Słowa setnika, wyrażające pokorę, wiarę i ufność stały się liturgiczną modlitwą przed Komunią świętą. W Komunii św. Pan Jezus oczyszcza nas z grzechu i leczy duchowe słabości.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]sobota, 14 stycznia 2017

II Niedziela Po Objawieniu Pańskim (15 stycznia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Przemieniając wodę w wino Chrystus «objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego». Przez posługę tych uczniów wiara w Jezusa rozszerzyła się na całą ziemię. Teksty dzisiejszej Mszy św. wzywają do uwielbienia Boga - Zbawcy.
Przez udział w godach małżeńskich Pan Jezus podkreślił świętość tego związku, który jest symbolem związku istniejącego między Chrystusem i Jego Kościołem. Związek ten odnawia się i umacnia w każdej Mszy św.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 7 stycznia 2017

Niedziela Świętej Rodziny (08 stycznia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Wzorem rodziny chrześcijańskiej jest Rodzina z Nazaretu, w której wyrósł i wychował się Jezus. W ubogim domu, w zwyczajnych warunkach, rozwijało się najszczęśliwsze życie rodzinne, oparte na prawie Bożym. Antyfona na wejście i graduał wyśpiewują szczęście przenikające dom nazaretański. W lekcji św. Paweł poucza nas o cnotach, które są warunkiem szczęścia domowego. W ewangelii dostrzegamy troskę Maryi i Józefa o Dziecię Jezus i posłuszeństwo Syna Bożego wobec ziemskich rodziców. Przy ofiarowaniu uświadamiamy sobie, że rodzina chrześcijańska winna wychowywać swe dzieci dla Boga. W modlitwach dzisiejszej Mszy upraszamy dla wszystkich naszych rodzin umiejętność naśladowania świętej Rodziny.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]