sobota, 18 marca 2017

III Niedziela Wielkiego Postu (19 marca ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u św. Wawrzyńca za Murami
Katechumenom, gotującym się do Chrztu świętego w najbliższą Wielkanoc, i wiernym, którzy ten sakrament  już przyjęli, Kościół przypomina, że Chrzest wyrywa nas spod władzy szatana i czyni dziećmi światłości (lekcja). Szatan będzie jednak ponawiał swoje ataki na oczyszczoną duszę. Trzeba więc gromadzić siły do walki. Kto lekceważy niebezpieczeństwo i rozprasza dobra nadprzyrodzone, poniesie większą odpowiedzialność niż człowiek nieochrzczony (ewangelia). Dlatego musimy trwać przy ofierze Chrystusa i Jego sakramentach (antyfona na komunię).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
sobota, 11 marca 2017

II Niedziela Wielkiego Postu (12 marca) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Najświętszej Maryi Panny in Dominica.

Niedziela dzisiejsza jest dopełnieniem Suchych Dni Wielkiego Postu. We Mszy świętej powtarza się śpiewy ze Środy Suchych Dni i ewangelię z soboty. Ewangelia opowiada o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor, które było momentem zwrotnym w Jego działalności. Umocniwszy wiarę Apostołów wspaniałym widzeniem, Zbawiciel zaczyna ich przygotowywać na swoją mękę i zmartwychwstanie. W najbliższych tygodniach mamy przeżyć Mękę Pańską, rozważając ją na modlitwie i kosztując jej goryczy w wielkopostnych wyrzeczeniach. Celem tych wysiłków jest przemiana naszej duszy i osiągnięcie chwały niebieskiej, której rąbek okazał Pan Jezus przy swoim Przemienieniu. Módlmy się, aby dzisiejsza ofiara wyjednała nam gorliwość w służbie Bożej i zbawienie (sekreta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 4 marca 2017

I Niedziela Wielkiego Postu (05 marca ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u św. Jana na Lateranie
Okres Wielkiego Postu to okres wytężonej pracy duchowej i obfitego wylewu łaski Bożej. Droga, którą chcemy iść w czasie świętego Wielkiego Postu , jest drogą wyrzeczenia, dobrowolnego przezwyciężania i cierpliwego przyjmowania przeciwności, cierpień i upokorzeń. Jest to czas łaski, czas zbawienia. ”Jesteśmy niby umierający, a oto żyjemy”. Im bardziej w duchu Wielkiego Postu obumrzemy sami sobie, tym bardziej będziemy żyli (lekcja).Radośnie  rozbrzmiewa dziś śpiew antyfony na introit „ Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham”. Chrystus na pustyni modli się i pości. Kościół  czyni to wraz z Nim. Czas świętego Postu ze swej istoty wskazuje na chwałę zmartwychwstania, na świt uwielbionego życia w niebie. Liturgia dzisiejszej niedzieli podaje nam dwa znakomite środki do zwycięstwa nad szatanem, ciałem i światem: Chrystusowe Ciało i Chrystusowe słowo. Idźmy więc  w duchu ewangelii wraz z Chrystusem na pustynię czterdziestodniowego postu. Ten, który tak zwycięsko trzykrotnie  pokonał szatana i jego pokusy, walczy i zwycięża także i w nas. On czyni nas mocarnymi i niezwyciężonymi. „Albowiem aniołom swoim dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich”.(Graduał)
(Rozmyślania liturgiczne – Illuminare, 1964 r.)

poniedziałek, 27 lutego 2017

Terminy Mszy Świętych w miesiącu marcu 2017 roku

03 marca 2017 roku godzina 20.00 - Msza  Święta  w I Piątek Miesiąca,
05 marca 2017 roku godzina 15.30 – Msza   Święta I Niedziela Wielkiego Postu
12 marca 2017 roku godzina 15.30 - Msza Święta II Niedziela Wielkiego Postu
19 marca 2017 roku godzina 15.30 – Msza święta III Niedziela Wielkiego Postu
25 marca 2017 roku godzina 19.30 – Msza Święta Zwiastowanie N.M.P.
26 marca 2017 roku godzina 15.30 - Msza Święta IV Niedziela Wielkiego Postu

Popielec

Środa  Popielcowa  rozpoczyna w Kościele  okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty. Ma on pobudzić wiernych do podjęcia  zdecydowanej drogi  osobistej odnowy.
Tradycyjnemu  obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą  słowa  „ Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Mówią one o przemijaniu życia ziemskiego, o tym że jesteśmy na tym świecie wędrowcami  zmierzającymi do Nieba.

01 marca  2017 roku -  w Środę Popielcową  -  nie ma Mszy Świętej w Zielonce 

niedziela, 26 lutego 2017

Wielki Post

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody, przez Chrystusa Pana naszego.
                                                              (Z prefacji wielkopostnej).
WIOSNA W LITURGII
«Oto nadchodzi Twój dzień, w którym wszystko na nowo rozkwitnie; obyśmy także odnowieni przez łaskę mogli śpiewać nową pieśń».
Powyższe słowa hymnu wielkopostnego stanowią hasło życia Kościoła w tym okresie. Mamy odnowić nasze życie duchowe przez udział w życiu Chrystusa zmartwychwstałego. Wielki Post jest przygotowaniem na największą uroczystość roku kościelnego, ale jest również zapoczątkowaniem naszego udziału w misterium wielkanocnym. Okres Wielkiego Postu to okres wytężonej pracy duchowej i obfitego wylewu łaski Bożej.
ŚWIĘTA CZTERDZIESTNICA
Oficjalna nazwa Wielkiego Postu brzmi «Swięta Czterdziestnica* (Quadragesima). Okres 40-dniowy został uświęcony w dziejach zbawienia. Mojżesz przebywał 40 dni na rozmowie z Bogiem; Eliasz odbył 40-dniową pielgrzymkę do góry Horeb. 40 lat trwała wędrówka Izraelitów do Ziemi Obiecanej, aż do zupełnego odnowienia narodu przez wymarcie pokolenia, które buntowało się przeciw woli Bożej. Wreszcie Syn Boży poprzedził swoją działalność 40-dniowym pobytem na pustyni, spędzonym na modlitwie i poście. Za przykładem Zbawiciela Kościół poświęca 40 dni na odnowienie życia duchowego swoich dzieci.
POCHYLCIE GŁOWY WASZE PRZED BOGIEM
Okres Wielkiego Postu jest czasem modlitwy, w najpełniejszym znaczeniu czasem obcowania z Bogiem. Przez modlitwę nabywamy pokory, uznajemy bowiem naszą zależność od Boga, naszą słabość i grzeszność.
W okresie Wielkiego Postu mamy się zajmować «słowem, które pochodzi z ust Bożych», czytając Pismo święte i słuchając kazań. Ponieważ nie możemy spędzić 40 dni w oderwaniu od świata, odprawmy przynajmniej krótsze rekolekcje. Przede wszystkim bierzmy udział w liturgii.
NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK
Główne wyrzeczenia, które nakazuje Kościół w Wielkim Poście, to post i powstrzymywanie się od zabaw. Mamy je praktykować, aby przywrócić ład wewnętrzny, którego pozbawia nas nieumiarkowane użycie pokarmów, napojów i rozrywek, oraz aby wynagrodzić Bogu za grzechy własne i bliźnich. Wielki Post jest to «post uroczysty», publiczny i oficjalny, post całego Kościoła. Prefacja wielkopostna wysławia jego zbawienne skutki. Kościół w modlitwach swoich codziennie powołuje się na tę ofiarę swoich dzieci. Kto nie może zachować przepisów o poście w całej rozciągłości, niech stara się ofiarować Bogu to, co może. Poza ograniczeniem pokarmu polem naszych wyrzeczeń mogą być inne dziedziny naszego życia. «Jeśli podejmuje się umartwienie, żeby ująć w karby źródło podniet cielesnych, to najbardziej pożądany jest ten rodzaj wstrzemięźliwości, który wytrzeźwi z przewrotności samą wolę i zamorzy nieuczciwość w postępowaniu. Taki post mogą zachować nawet chorzy, nie wyłączając całkowicie  obezwładnionych» (św.  Leon).

( Mszał Rzymski, WYDAWNICTWO PALLOTINUM, Poznań 1963)

sobota, 25 lutego 2017

Niedziela Pięćdziesiątnicy - Zapustna (26 lutego) – Msza Święta o godzinie 15.30

Szczytowym punktem  Przedpościa jest Niedziela Pięćdziesiątnicy. Z ust Zbawiciela słyszymy zapowiedź Jego męki i zmartwychwstania. Lekcja przypomina nam motyw ofiary Chrystusa. Jest nim głęboka miłość ku Ojcu niebieskiemu i ku ludziom, miłość prawdziwa, która «nie szuka swego i wszystko znosi». Nasza miłość jest bardzo niedoskonała, ponieważ niedoskonale  poznajemy Boga wskutek ograniczenia naszej natury i zaślepienia spowodowanego przez grzech. Dlatego razem ze ślepym z  Jerycha błagamy o łaskę przejrzenia. Prośba o światło nadprzyrodzone winna nam towarzyszyć przez cały Wielki Post.
W dzisiejszą niedzielę obchodzą swoje święto niewidomi. Cierpienia wynikające ze swego kalectwa ofiarują Bogu dla uproszenia światła niewidomym duchowo. Widzący niech upraszają w tym dniu dla niewidomych siły potrzebne do dźwigania ciężkiego krzyża.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]