sobota, 31 grudnia 2016

Oktawa Bożego Narodzenia (01 stycznia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Dzisiejszej niedzieli kończy się obchód świąt Bożego Narodzenia. Powtarzając śpiewy mszalne z trzeciej Mszy Bożego Narodzenia, jeszcze raz dziękujemy za przyjście Syna Bożego, który jest królem ludzkości. Wspominamy również obrzezanie Pańskie. W ósmym dniu po Bożym Narodzeniu poddano Dziecię Jezus obrzezaniu nakazanemu przez Boga członkom narodu wybranego. Przy tym bolesnym obrzędzie Chrystus wylał pierwociny krwi za nasze zbawienie. Jego cierpienie odbiło się w sercu Matki, która kiedyś będzie towarzyszyła Jego ofierze pod krzyżem. Kolekta dzisiejszej Mszy i antyfony brewiarzowe sławią Jej Boskie Macierzyństwo. Oktawę Bożego Narodzenia Kościół obchodzi w uroczysty sposób, aby uświęcić początek roku cywilnego. W słowach lekcji mszalnej znajdujemy program na nowy rok: żyć mamy rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie, czerpiąc siły z łaski Zbawiciela i oczekując Jego powrotu na końcu czasów.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

poniedziałek, 26 grudnia 2016

Św. Szczepana , Pierwszego Męczennika ( 26 grudnia ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Drugi dzień Oktawy Bożego Narodzenia

Wczoraj obchodziliśmy pamiątkę doczesnych narodzin wiecznego Króla, dzisiaj czcimy pamiątkę narodzin dla nieba Jego Męczennika.
Wczoraj narodził się  nam Chrystus w pieluszki owinięty, dzisiaj Szczepan został przezeń obleczony szata  nieśmiertelności. Wczoraj ciasny żłóbek przyjął Bożą Dziecinę, dzisiaj bezmiar  nieba ogarnął zwycięskiego Szczepana. Jezus stąpił na ziemię wśród śpiewających Aniołów.
Umęczonym za wiarę Kościół nadaje tytuł  martyr, co znaczy świadek.  Św. Szczepan był pierwszym z wielkiej liczby męczenników, którzy oddając swe życie za Chrystusa świadczyli o prawdziwości Jego posłannictwa i Jego nauki. Św. Szczepan był jednym z siedmiu diakonów, których Apostołowie powołali do opieki nad biednymi chrześcijańskiej gminy  jerozolimskiej.
Pomagał on również w głoszeniu  Ewangelii, a Bóg  potwierdził jego przepowiadanie cudami.  Powodzenie jego działalności spowodowało aresztowanie i ukamienowanie w kilka lat po śmierci Pana Jezusa. Między okolicznościami śmierci św. Szczepana i Pana Jezusa dostrzegamy wzruszające podobieństwo. Liturgia podkreśla szczególnie miłość nieprzyjaciół.
Imię św. Szczepana, które znaczy << Uwieńczony>>, wymienia się w kanonie Mszy św.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

niedziela, 25 grudnia 2016

Msza BożonarodzeniowaUroczystość Narodzenia Pańskiego ( 25 grudnia ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej przy Żłóbku.
W nocy przenosimy się duchem do groty betlejemskiej i łączymy się z Matką Bożą oraz Aniołami, witającymi rodzącego się Zbawiciela. Wspaniałe przeciwstawienia kolędy starają się oddać wielkość tajemnicy: «Bóg się rodzi, moc — truchleje, Pan niebiosów — obnażony; Ogień — krzepnie, blask — ciemnieje, Ma granice — Nieskończony. Wzgardzony — okryty chwałą, Śmiertelny — Król nad wiekami». Narodzenie Chrystusa w nocy jest symbolem roli, jaką miał spełnić na świecie, rozpraszając ciemności grzechu. Ze szczególnym przejęciem śpiewamy hymn Gloria in excelsis Deo, który tej nocy zabrzmiał po raz pierwszy na ziemi, i klękamy wyznając wiarę w Jezusa, który «przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem».
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 17 grudnia 2016

IV Niedziela Adwentu (18 grudnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u  Dwunastu Apostołów

W pierwszych wiekach Kościoła w dzisiejszą niedzielę odprawiano Mszę kończącą Wigilię suchedniową. Gdy nabożeństwo sobotnie przełożono na rano, ułożono na niedzielę formularz mszalny, który powtarza myśli liturgii Suchych Dni.
Nadchodzi chwila wypełnienia się proroctw. Wkrótce Maryja powije oczekiwanego Zbawiciela. W antyfonie na ofiarowanie sławimy Ją i Jej Syna. W ewangelii czytamy wezwanie, aby gotować drogi Panu. Prorok, przepowiadający przyjście Odkupiciela, i św. Jan Chrzciciel, bezpośrednio poprzedzający Jego wystąpienie, głoszą odwieczną potrzebę pokuty. Abyśmy dobrze mogli wykorzystać łaski Bożego Narodzenia powinniśmy się do tego święta przygotować. Musimy prostować drogę Pańską do naszej duszy. Chrystus nadchodzi jako Zbawiciel, ale nadejdzie również jako Sędzia.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

piątek, 16 grudnia 2016

Roraty

Krótka relacja z dzisiejszych rorat

środa, 14 grudnia 2016

Tradycyjne roraty

"Niebiosa, spuśćcie rosę z góry, a obłoki niech zleją z deszczem Sprawiedliwego. Niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela".
W piątek 16 grudnia  2016 roku  0 godzinie 6.15 zapraszamy na tradycyjną Mszę świętą  roratnią, która sprawowana będzie ( wzorem lat ubiegłych) w kaplicy mieszczącej się  w Domu Rencistów  ( Dom Pomocy Społecznej) w  Zielonce  przy ulicy Poniatowskiego 29 .

Dojazd.

sobota, 10 grudnia 2016

III Niedziela Adwentu - Gaudete (11 grudnia)– Msza Święta o godzinie 15.30

GAUDETE IN DOMINO – „Weselcie się w Panu”.
Od III niedzieli Adwentu  myśl nasza zwraca się głównie  ku  bliskiej pamiątce pierwszego przyjścia Chrystusa, ku Bożemu Narodzeniu. W tygodniu wspominamy dwie tajemnice radosne, które poprzedziły Boże Narodzenie. Hasłem „Pan jest blisko” rozpoczyna się od  tej niedzieli codzienna modlitwa Kościoła. Ta sama prawda nadaje  ton radości  dzisiejszej Mszy świętej, Jak lud izraelski został  wyswobodzony z niewoli babilońskiej, tak my  zostaniemy  uwolnieni z naszych  ciemności. Św. Jan Chrzciciel zapewnia, że Chrystus już stanął wpośród nas. Obecny w Eucharystii, sam przysposabia duszę na wielkie łaski nadchodzących świąt.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 3 grudnia 2016

II Niedziela Adwentu (04 XII) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja  w  Kościele Św. Krzyża  Jerozolimskiego
Syjon i Jerozolima to typy Kościoła katolickiego, «lud syjoński» — to katolicy. Do nich i do całej ludzkości przychodzi Zbawiciel. Św. Paweł poucza nas w lekcji o powszechności dzieła zbawienia, powołując się na proroctwo Izajasza. Podobnie Chrystus Pan, odpowiadając na pytanie uczniów Jana Chrzciciela stwierdza spełnienie się tego proroctwa. Zapowiedziane przez Izajasza cuda mesjańskie spełniają się także w duchowy sposób mocą Eucharystii. Przez swoje sakramenty Chrystus prowadzi nas ku nowej, wiekuistej Jerozolimie. Nadzieja otrzymania łaski Zbawiciela i osiągnięcia życia wiecznego jest podstawą naszej radości. Warto zwrócić uwagę na początkowe słowa dzisiejszej lekcji: czytanie Pisma św. daje prawdziwe zrozumienie dzieła odkupienia i umacnia naszą nadzieję.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Pół godziny przed mszą ( godz. 15.00) odmawiamy różaniec  po łacinie.

niedziela, 27 listopada 2016

Rekolekcje adwentowe

W I Niedzielę Adwentu w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje adwentowe, które potrwają do środy 30 listopada. Rekolekcje poprowadzi ks. Bogdan Kulik ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętej Rodziny. Podczas dzisiejszej mszy świętej wysłuchaliśmy naukę rekolekcyjną dotyczącą Apostolstwa Dobrej Śmierci (członkostwo i cele Apostolstwa).Ogłoszenie

Terminy Mszy Świętych w grudniu  2016 roku


02 grudnia – piątek godz. 19.30 - Pierwszy Piątek Miesiąca
04 grudnia – niedziela godz. 15.30 – II Niedziela Adwentu
11 grudnia – niedziela godz. 15.30 – III Niedziela Adwentu
18 grudnia – niedziela godz. 15.30 – IV Niedziela Adwentu
25 grudnia – niedziela godz. 15.30 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
26 grudnia – niedziela godz. 15.30 – Św. Szczepana, Męczennika

sobota, 26 listopada 2016

I Niedziela Adwentu (27 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej
W liturgii adwentowej ciągle rozbrzmiewa  okrzyk ”Veni- Przyjdź”. Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swoich wiernych, aby  przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej  Mszy są wyjęte w psalmu 24, który  doskonale wyraża usposobienie duszy w Adwencie. Czujemy nasza nicość i grzeszność i gorąco  pragniemy  zbawienia. Pragnienia nasze wyraża kolekta  zwracająca się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja  wzywa  do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia zapowiada  ostateczne przyjście Zbawiciela, które rzuca  właściwe światło na całą doczesność. „Podnieście głowy  wasze, bo się zbliża odkupienie”. W sekrecie  modlimy się o dobre przygotowanie na spotkanie się z Bogiem, który  jest  naszym  początkiem i celem.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Pół godziny przed mszą ( godz. 15.00) odmawiamy różaniec  po łacinie.

Adwent

Słuszne i zbawienne jest, abyśmy uroczyście święcili, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Adwent Twej chwały i pamiątkę narodzin Twoich wedle ciała. Wierzymy, żeś przed dawnymi czasy przyszedł nas odkupić, daj nam, byśmy przy pełnym  majestatu powtórnym przyjściu Twoim mogli nieść ten widok i, uzyskawszy łaskawe odpuszczenie grzechów, zasłużyli Cię oglądać na wieki. ( Ze starożytnej prefacji – Mszał Rzymski 1963).
Adwent [z łacińskiego adventus – przyjście], rozpoczyna nowy rok kościelny. Adwent to okres  oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności względem Pana Boga i Matki Najświętszej.  Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Na adwent składają się cztery niedziele, poprzedzające Boże Narodzenie.
Święta liturgia adwentowa rozróżnia podwójne  przyjście Chrystusa, nie oddzielając jednego przyjścia do drugiego. Pierwsze przyjście, kiedy to Syna Boży zjawił się w ciele na ziemi, poczęty z Ducha świętego w łonie Dziewicy, przyjmując ludzka postać. Cały obecny czas na ziemi jest dla Kościoła czasem pierwszego przyjścia Pana Jezusa, adwentem, czasem oczekiwania, wyglądania i pragnienia, czasem w którym napełnia nas swym duchem i życiem oraz  ma doprowadzić do ostatecznego zbawienia, przygotować  na drugie przyjście Chrystusa na świat.
Podczas drugiego swego przyjścia, ponownego w dniu ostatecznym, przyjdzie on z mocą, aby dopełnić i zakończyć dzieło zbawienia na ziemi. W Adwencie uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzesznikami. Potrzebujemy odkupienia i w poczuciu potrzeby swego odkupienia wołamy „Okaż swą potęgę Panie i przyjdź nam ku pomocy”.

(Rozmyślania liturgiczne – Illuminare I -1963r.]

sobota, 19 listopada 2016

Ostatnia 24 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (20 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zwraca naszą uwagę na końcowy akt dziejów Odkupienia: Sąd Ostateczny [ewangelia].” Bóg wybawił nas z mocy ciemności i  przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego” [lekcja], dlatego oczekujemy Sądu Ostatecznego bez obawy, pamiętając, że sędzią będzie nasz Zbawiciel. Dzień Sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności.  Modlimy się dzisiaj o uwolnienie od ziemskich pożądań i skierowanie naszych pragnień ku niebu [sekreta].
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Pół godziny przed mszą ( godz. 15.00) odmawiamy różaniec  po łacinie.

sobota, 12 listopada 2016

XXVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (13 listopada) – Msza Święta ( pozostała 6 niedziela po Objawieniu) o godzinie 15.30

Teksty mszalne dzisiejszej niedzieli przedstawiają rozwój Królestwa Chrystusowego. Rozrasta się ono jak  ziarnko gorczycy , które wprawdzie małe i niepozorne, ale wyrasta na wielkie drzewo.  I że jest podobne do kwasu , które wziąwszy skryła  niewiasta w trzy miary mąki, aż zakwasiło się wszystko [ewangelia]. Tak to Kościół nieustannie przenika ludzkość swoją nauką, swymi zasadami i duchową religijną mocą. Sprawia to  żyjący i działający w nim Pan Jezus. „Prawica Pańska moc okazała, prawica Pańska dźwignęła mnie” [antyfona na ofertorium].

piątek, 11 listopada 2016

Wspomnienie Świętego Marcina - Msza Święta o godzinie 19.30

11 listopada w piątek przypada wspomnienie Świętego Marcina  z Tours Biskupa i Wyznawcy oraz 98  rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Msza Święta w tym  dniu o godzinie 19.30 

sobota, 5 listopada 2016

XXV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (06 listopada) – Msza Święta ( pozostała z 5 niedzieli po Objawieniu) o godzinie 15.30

„ A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel jego  i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. A gdy urosło zboże i owoc wydało, wtedy ukazał się i kąkol.”


Wśród  ciemności szatan sieje na roli Bożej kąkol. Konieczne jest oddzielenie tego chwastu. Bóg czeka jednak do czasu żniwa, to jest do Sądu Ostatecznego, na którym oddzieli złych od dobrych. W przypowieści Chrystus nazywa Boga ojcem rodziny. Do tej ojcowskiej dobroci odwołujemy się w dzisiejszej kolekcie. W poczuciu winy składamy przebłagalną ofiarę i prosimy, aby Bóg sam kierował naszą chwiejną wolą.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

środa, 2 listopada 2016

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych ( Dzień Zaduszny) 02 listopada – Msza Requiem

Requiem aeternam donna eis, Domine.

Uczciwszy triumf  tych swoich dzieci, które już weszły do nieba, Kościół święty wspomina wszystkie dusze, które w czyśćcu wypłacają się  Bożej sprawiedliwości z długów grzechowych. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusową odnawiającą się  we Mszy świętej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]poniedziałek, 31 października 2016

Uroczystość Wszystkich Świętych (01 listopada ) – Msza Święta o godzinie 14.00

Oprócz świętych, którym poświęcono osobny dzień w roku kościelnym, w niebie przybywa niezliczona  rzesza wybranych  < ze wszystkich narodów i pokoleń, i języków>, ze wszystkich stanów i zawodów [lekcja].
Dzisiaj Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy weszli  już do chwały niebieskiej, a dzieciom swoim pielgrzymującym jeszcze na tej ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zawiodła do świętości [ewangelia].
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, a oni trwają w pokoju [antyfona na ofiarowanie].
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 29 października 2016

Uroczystość Chrystusa Króla (30 października) – Msza Święta o godzinie 15.30

Chrystus jest Królem wszechrzeczy, ponieważ  jest Synem Bożym i Odkupicielem ludzkości.  Jego nauka jest podstawą ładu w życiu ludzi. Dzięki jej spełnianiu może zaistnieć <królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju >[prefacja]. Święto Chrystusa Króla, ustanowione przez papieża Piusa XI w 1925 roku, obchodzi się w ostatnią  niedzielę października, bezpośrednio przed  uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, aby  uwydatnić zjednoczenie  się w Chrystusie trzech części Jego Królestwa: Kościoła walczącego, triumfującego i cierpiącego.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 22 października 2016

XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (23 października) – Msza Święta o godzinie 15.30

W życiu ziemskim trapią nas rozliczne cierpienia. Nie  są one jednak bezcelowe. Przez nie Bóg oczyszcza wybranych i gromadzi ich w swoim  Królestwie [antyfona na wejście, graduał]. Zbliża  się dzień, w którym Chrystus obdarzy chwałą całego człowieka,  wskrzeszając uniżone przez śmierć ciało ludzkie [lekcja], podobnie jak wskrzesił córkę Jaira.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 15 października 2016

XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (16 października) – Msza Święta o godzinie 15.30

Przez Chrzest święty Chrystus rozpoczął  dzieło uświęcenia naszych dusz. Życie  nadprzyrodzone winno się  nieustannie rozwijać <aż do dnia Jezusa Chrystusa>, to jest do dnia  sądu Bożego nad nami. Kościół  modli się o nieustanny wzrost w świętości dla wszystkich swoich wyznawców [lekcja]. Zdając sobie sprawę  z win, które ich obciążają, odwołuje się do miłosierdzia Bożego [antyfona na wejście] i wyprasza sobie  łaskę dobrej modlitwy, która  zostałaby wysłuchana [antyfona na ofiarowanie] . W ewangelii Chrystus  uczy nas, że nie ma  sprzeczności między  obowiązkami wobec ojczyzny ziemskiej i Boga. Chrześcijanin winien spełniać obowiązki wobec państwa, ale musi pamiętać, że na własnej duszy nosi wyciśnięte podobieństwo Boże i do Boga ma wrócić. W życiu doczesnym  człowiek wraca do Boga przez ofiarę, ostatecznie wróci  przez śmierć i zmartwychwstanie.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

wtorek, 11 października 2016

TRADICLAROMONTANA 2016

XI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA WIERNYCH TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 18/19 XI 2016. Serdecznie zapraszamy do udziału! Zapisy na autokar (w tym również nocleg, ubezpieczenie...) w zakrystii po Mszy trydenckiej w niedzielę  ( bliższe informacje w terminie późniejszym)

sobota, 8 października 2016

XXI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (09 października) – Msza Święta o godzinie 15.30

Podobnie  jak Izraelici dążyli z Egiptu do Ziemi Obiecanej, tak my dążymy do obiecanej nam ojczyzny wiecznej [alleluja].Wejście do niej poprzez sąd. Wielokrotnie Chrystus uczył, że głównym przedmiotem sądu Bożego będzie wykonanie przykazania miłości. Winy zostaną odpuszczone tym, którzy je odpuszczali swoim winowajcom [ewangelia]. Najpoważniejszą przeszkodą w osiągnięciu zbawienia jest szatan, duch nienawiści. Św. Paweł pokazuje nam broń duchową, z pomocą której możemy zwalczać ataki wroga zbawienia [lekcja]. Modlimy się dzisiaj o pomoc Bożą w tej walce [kolekta, antyfona na komunię].
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 1 października 2016

XX Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (02 października) – Msza Święta o godzinie 15.30

Niebo  jest naszą ojczyzną, na ziemi jesteśmy wygnańcami. Wskutek grzechów własnych i grzechów naszych współbraci doznajemy wielu cierpień [antyfona na wejście]. Dostrzegamy w sobie choroby duchowe, które zagrażają życiu łaski [ewangelia]. Dlatego z  serc naszych wyrywa się modlitwa pełna tęsknoty za wieczną ojczyzną [alleluja, antyfona na ofiarowanie].
Wiemy jednak, że Chrystus chce nas zbawić. W Eucharystii podaje nam niebieskie lekarstwo na choroby dusz [sekreta]. Eucharystia jest ostoją nadziei i pociechą w naszym wygnaniu [antyfona na komunię]. 
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]