poniedziałek, 30 listopada 2015

Ogłoszenie

Od niedzieli 06 grudnia 2015 roku  następuje zmiana celebracji niedzielnych  Mszy Świętych  z godziny 15.00 na godzinę 15.30sobota, 28 listopada 2015

I Niedziela Adwentu - Msza Święta godzina 15.00


Przybliża się odkupienie
„Podnieście głowy wasze, bo przybliża się odkupienie wasze!” [ewangelia].Ponowne przyjście Pana Jezusa, przyjście na sąd, o którym opowiada ewangelia, oznacza dla Kościoła, dla nas wszystkich odkupienie. Nasze życie musi być ciągłym Adwentem, w którym wychodzimy na spotkanie odkupienia. „Do Ciebie, Panie, podnoszę mą duszę!. Boże mój, w Tobie ja ufam” [antyfona na introit]. „Drogi twe ukaż mi, Panie, a ścieżek twoich naucz mię, które do ciebie wiodą” [Ps 24]. Adwent jest zwrotem ku Bogu, ku Chrystusowi, przez potężną, głęboką tęsknotę za Odkupicielem. „Wzbudź Twą potęgę, prosimy Cię, Panie, i przybądź, abyśmy mogli się wyrwać  od niebezpieczeństw, które nam grożą wskutek grzechów naszych [kolekta]. Adwent jest  oczekiwaniem na jego przyjście w łasce, czasem otrząśnięcia się i oczyszczenia z ducha świata, z naturalnego sposobu myślenia i postępowania , z wszelkich niezbyt czystych i nie jedynie do Boga zdążających zamiarów i pobudek. „Gotujcie drogę Pańską, torujcie ścieżki Jego. Krzywe drogi staną się proste, a ostre wygładzone będą i każdy człowiek ujrzy zbawienie Boże” [Łk. 3,4]. „Gotujcie drogę Pańską” Oto uroczyście przychodzi Pan teraz, gdy w czasie przeistoczenia zstąpi na  nasze ołtarze. Przychodzi nieustannie wzywając łaskę, która puka do drzwi naszego serca. „Oto stoję u drzwi i pukam” [Apok 3,20]. Ustawiczny adwent, wciąż nowe, pełne łaski pojawianie się Pana. „ Pokaż mi, Panie, drogi Twoje i ścieżek Twoich mnie naucz. Kieruj mną według Twej prawdy i pouczaj mnie, Tyś bowiem Bóg  mój, Zbawiciel”.[ Psalm 24 ].
( Rozmyślania liturgiczne - 1963r. Illuminare I)

czwartek, 26 listopada 2015

Adwent

Słuszne i zbawienne jest, abyśmy uroczyście święcili, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Adwent Twej chwały i pamiątkę narodzin Twoich wedle ciała. Wierzymy, żeś przed dawnymi czasy przyszedł nas odkupić, daj nam, byśmy przy pełnym  majestatu powtórnym przyjściu Twoim mogli nieść ten widok i, uzyskawszy łaskawe odpuszczenie grzechów, zasłużyli Cię oglądać na wieki. ( Ze starożytnej prefacji – Mszał Rzymski 1963).
Adwent [ z łacińskiego adventus – przyjście ] , rozpoczyna nowy  rok kościelny. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności  względem Pana Boga i Matki Najświętszej. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Na adwent składają się cztery niedziele, poprzedzające Boże Narodzenie. Kapłan  do mszy  świętej zakłada ornat w kolorze fioletowym – symbolizujący czas pokuty. W czas adwentu, rankiem, nim wstanie dzień, odprawia się msze zwane roratami  -  nazwa pochodzi od pierwszych słów introitu Rorate coeli desuper [ „spuśćcie rosę, niebiosa”]. Święta liturgia adwentowa rozróżnia podwójne przyjście Chrystusa, nie oddzielając jednego przyjścia  od drugiego. Pierwsze przyjście, kiedy to Syn Boży zjawił się w ciele na ziemi, poczęty z Ducha świętego w łonie Dziewicy, przyjmując postać ludzką. Cały obecny czas na ziemi jest dla Kościoła  czasem pierwszego przyjścia Pana Jezusa, adwentem, czasem oczekiwania, wyglądania i pragnienia, czasem w którym napełnia nas swym duchem i życiem oraz  ma doprowadzić do ostatecznego zbawienia, przygotować  na drugie przyjście Chrystusa na świat.  Podczas drugiego swego przyjścia, ponownego  przyjścia w dniu ostatecznym, przyjdzie on z mocą, aby dopełnić i zakończyć dzieło zbawienia na ziemi.  W Adwencie uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzesznikami. Potrzebujemy Odkupiciela i w poczuciu potrzeby swego odkupienia wołamy „Okaż swą potęgę Panie i przyjdź nam ku pomocy”. Wychodzimy na Jego spotkanie, prostujemy przez umartwienie, pokutę, czuwanie i modlitwę ścieżki dla przyjść mającego  do naszej duszy Pana. 

niedziela, 22 listopada 2015

Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej

X Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – zakończona. W dniach 20 – 21 listopada 2015 roku wierni z wszystkich polskich Wspólnot Tradycji Łacińskiej pielgrzymowali do cudownego wizerunku Jasnogórskiej Bogurodzicy.  Z Zielonkowskiego  Środowiska Tradycji Łacińskiej brało udział 8 osób. Pielgrzymka w piątek  20 listopada rozpoczęła się odsłonięciem obrazu Jasnogórskiej Królowej oraz Mszą Świętą w kaplicy Matki Bożej [ Missa cantata], po drodze krzyżowej na wałach jasnogórskich i niepszorach ludowych,  dzień zakończono Apelem Jasnogórskim. Drugi dzień pielgrzymki  [ sobota] rozpoczął się godzinkami o Niepokalanym  Poczęciu  NMP, różańcem świętym  a następnie  Mszą Świętą   [lewitowaną] w Bazylice  Jasnogórskiej Wniebowzięcia NMP. Pielgrzymkę zakończono modlitwą zawierzenia Wiernych Tradycji Łacińskiej Matce Najświętszej.

http://www.jasnagora.com/wydarzenie-9770

czwartek, 19 listopada 2015

XXIV - ostatnia Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta [ Missa cantata ] o godzinie 15.00

Dzień ponownego przyjścia Pana.
W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Zbawiciel mówi nam o dniu ostatecznym, dniu ponownego przyjścia Pana, o dniu w którym będzie sądził żywych i umarłych . Dzień  sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności. Jest to dzień wielkiego sądu nad światem -  „ Księżyc nie da światłości swojej, a gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie poruszone będą. A wówczas ukaże  się na niebiosach znak Syna Człowieczego [ Krzyż ] i wtedy płakać będą wszystkie pokolenia ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego  przychodzącego w obłokach niebieskich z mocą wielką i majestatem” ( ewangelia). Wszystko musi schylić czoła przed Nim i Jego wyrokiem sędziowskim. „Tu solus Sanctus – Tylko Tyś sam  Święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, wraz z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca”. Dzień triumfu i uznania naszego Zbawiciela. Jakże tęskni Kościół za tym dniem !.W dniu tym stanie się zadość sprawiedliwości Chrystusowi, jego Kościołowi i wszystkim tym, co wiernie przy Chrystusie stali. „ Maran atha – Przyjdź Panie”.

(Rozmyślania Liturgiczne - ILLUMINARE III, r. 1965) sobota, 14 listopada 2015

XXV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego ( 6 pozostała po objawieniu ) Msza Święta - Missa cantata - o godzinie 15.00

 Epifania !  Chrystus - Panem i Królem. Nowy aspekt i przejaw wszechmocnej władzy Boga i Króla, Chrystusa! Mimo, iż królestwo niebieskie było początkowo małe i niepozorne, zdobędzie ziemię, podbije umysły i serca oraz przeprowadzi swe zamiary mimo wszelkich oporów. W tak wielką moc wyposażył Pan swe dzieło, Kościół, na długą drogę przez wieki i tysiąclecia. Ze wzrastającym poczuciem wewnętrznej siły i pełni życia, którą Pan w nim złożył, skupia  się Kościół wokół ołtarza. „Oddajcie pokłon  Bogu! Pan jest Królem. Niech się raduje ziemia!” (ant. na introit) Na swych ustach ma prośbę: „Spraw, abyśmy rozumnie myśląc, wypełniali słowem i czynem, co się Tobie podoba”(kolekta). Złożona w Kościele moc Pańska sprawia, że „królestwo  niebieskie”, kościół , podobne jest do ziarnka gorczycowego, które ktoś wsiał na rolę, jest ono wprawdzie małe i niepozorne, ale wyrasta na wielkie drzewo, I że  jest podobne do kwasu, który wziąwszy  skryła niewiasta w trzy miary mąki, aż zakwasiło się wszystko(ewangelia). Tak to Kościół nieustannie przenika ludzkość swoją nauką. Sprawia to żyjący i działający w nim Pan. „Prawica Państwa dokonała cudów, Prawica Pańska wywyższyła mnie” ( ant. na ofertorium).Wkrótce zjawi się Pan wśród  swego Kościoła, aby się ofiarować i dać się przez Kościół złożyć w ofierze. W uczcie ofiarnej, Komunii świętej, wchodzi pełen miłości do dusz i napełnia je swoim życiem. Najświętsza Eucharystia staje się teraz ziarnkiem gorczycowym wrzuconym w ziemię, pragnie i musi ono wyrosnąć w duże, owocodajne drzewo.

(Rozmyślania liturgiczne – Illuminare I,  Warszawa 1964 rok)
środa, 11 listopada 2015

Święto Odzyskania Niepodległości - Msza Święta ( Missa Lecta )

W 97 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, sprawowano Mszę Świętą ( Missa Lecta ) w której uczestniczyła liczna grupa wiernych . Mszę zakończono odśpiewaniem oryginalnej wersji : „Boże coś Polskę przez tak liczne wieki , Otaczał blaskiem potęgi i chwały, Coś ja osłaniał tarczą Swej opieki, Od nieszczęść które przygnębić ja miały, Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną pobłogosław panie ! „Święto Niepodległości


Przypominamy, iż w dniu dzisiejszym 11 listopada w uroczystość upamiętnienia odzyskania  przez Polskę Niepodległości  w 1918 roku - sprawowana będzie  Msza Święta  o godzinie 19.30


sobota, 7 listopada 2015

XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego - Msza Święta z 5 Niedzieli po Objawieniu ( Missa Cantata ) o godzinie 15.00

Wśród ciemności szatan sieje na roli Bożej kąkol. Konieczne jest oddzielenie tego chwastu. Bóg czeka jednak do czasu żniwa, to jest do Sądu Ostatecznego, na którym oddzieli złych od dobrych. W przypowieści Chrystus nazywa Boga ojcem rodziny. Do tej ojcowskiej dobroci odwołujemy się w dzisiejszej kolekcie. W poczuciu winy składamy przebłagalną ofiarę i prosimy, aby Bóg sam kierował naszą chwiejną wolą. ( Mszał Rzymski 1963 )
piątek, 6 listopada 2015

Msza pierwszopiątkowa

Tradycyjnie w Pierwszy Piątek Miesiąca - sprawowana była Msza Święta ( Missa Lecta) wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusowemu." Moje Serce doznaje tylko cierpienia i wzgardy. Wyglądałem, aby ktoś wyraził mi współczucie - a nie przyszedł. Szukałem pocieszyciela - a nie znalazłem " ( ant. na ofertorium) „Oto serce, które tak bardzo ludzi umiłowało”. ( Mszał Rzymski)

Ogłoszenie

Przypominam,  że dziś 06 listopada -  pierwszy piątek miesiąca - tradycyjnie Msza Święta o godzinie 19.30

poniedziałek, 2 listopada 2015

Dzień Zaduszny - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - Msza Requiem

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych wprowadził opat  Benedyktynów w Cluny św. Odylon w 998 roku.  Uczciwszy triumf tych swoich dzieci, które już weszły do nieba, Kościół święty wspomina wszystkie dusze, które w czyśćcu wypłacają się Bożej sprawiedliwości z długów grzechowych. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusową odnawiająca się we Mszy świętej.

„ Uwolnij , Panie dusze wszystkich wiernych zmarłych od wszelkich więzów grzechowych. A przy pomocy Twojej łaski niechaj unikną strasznego wyroku zatracenia, I niech zażywają szczęścia wiecznej światłości ”. ( Mszał Rzymski 1963).niedziela, 1 listopada 2015

Uroczystość Wszystkich Świętych

Oprócz świętych, którym poświęcono osobny dzień w roku kościelnym, w niebie przebywa niezliczona rzesza wybranych «ze wszystkich narodów i pokoleń, i języków», ze wszystkich stanów i zawodów (lekcja). Dzisiaj Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy weszli już do chwały niebieskiej, a dzieciom swoim pielgrzymującym jeszcze na tej ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zawiodła do świętości (ewangelia).
Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Wszystkich Świętych; z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego (introit).


( Mszał  Rzymski wydanie 1963 )