niedziela, 27 grudnia 2015

Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego

Onego czasu: Józef i Maryja, Matka Jezusowa, dziwili się temu, co o Nim mówiono. I błogosławił im Symeon i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A duszę Twoją własną przeniknie miecz, by wyszły na jaw zamysły serc wielu». I była Anna, prorokini, córka Fanuela, z pokolenia Aser. Ta była już podeszła w latach, a z mężem swym żyła lat siedem od panieństwa swego. I będąc wdową do lat osiemdziesięciu czterech, nie opuszczała świątyni, służąc Bogu dniem i nocą w postach i modlitwach. Ona to, nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Pana i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Izraela. A gdy wykonali wszystko według Zakonu Pańskiego, wrócili do Galilei, do Nazaretu, miasta swego. A Dziecię rosło i umacniało się pełne mądrości, i łaska Boża była w Nim. [ Ewangelia wg św. Łukasza 2, 33-40]
sobota, 26 grudnia 2015

Świętego Szczepana

Uroczystość Świętego Szczepana. Msza Święta  sprawowana w drugi dzień oktawy Bożego Narodzenia.

Na pierwszym planie  przy żłóbku stawia liturgia św. Szczepana, męża pełnego łaski i Ducha Świętego, pierwszego męczennika za Chrystusa. Za  zachętą Apostołów wierni wybierają siedmiu mężów,  a wśród  tych młodego Szczepana, który odważnie  głosi Chrystusa. Lekcja -  kreśli obraz śmierci chrześcijanina, podobnego we wszystkim do swego Mistrza. Chrystus został  skazany na śmierć, ponieważ zapowiedział, że zasiądzie na prawicy Bożej, Święty Szczepan został skazany, ponieważ świadczył, że to widzi. Wierny i oddany ponosi śmierć przez ukamienowanie. A będąc pełen Ducha Świętego i patrząc w niebo, Szczepan ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy  Bożej. I rzekł: „Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego”, ( Alleluja ). I kamienowali Szczepana, który modlił się, mówiąc „ Panie Jezu, przyjmij duch mojego”. A padłszy na kolana , wołał  głosem wielkim, mówiąc „ Panie, nie policz im tego grzechu”. [ Mszał Rzymski, 1963]
piątek, 25 grudnia 2015

Boże Narodzenie

Christus natus est nobis !
…..W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.  A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.  I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał ”.( Ewangelia wg  Łk 2,1-14)

Msza Święta  Bożonarodzeniowa  celebrowana gościnnie przez ks. Jakubaczwartek, 24 grudnia 2015

Życzenia

„Gdy jednak  nastała pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo ”[ Ga 4,4-6]


Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia   pragniemy złożyć  wszystkim   wiernym przywiązanym do  Tradycji w Formie Nadzwyczajnej  , aby w tę  wspaniałą noc Narodzenia Pańskiego, Błogosławieństwo Jezusa spłynęło  obficie na Was i Waszych bliskich..

niedziela, 20 grudnia 2015

IV Niedziela adwentu

" Niebiosa, spuśćcie rosę z góry, a obłoki niech zleją z deszczem Sprawiedliwego. Niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela". 
Msza święta z IV Niedzieli adwentu 

sobota, 19 grudnia 2015

Ogłoszenia

W IV Niedzielę   ( 20  grudnia ) adwentu rozpoczynają się rekolekcje adwentowe  w naszej parafii – potrwają do środy 23 grudnia,

Msze święte w NFRR w  piątek 25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego – godz. 15.30,  w  sobotę 26 grudnia – Świętego Szczepana , Męczennika – godz. 15.30,  niedziela 27 grudnia -  oktawa Bożego Narodzenia  - godz. 15.30,

piątek, 18 grudnia 2015

IV Niedziela Adwentu - Msza święta o godzinie 15.30

"Niebiosa, rosę spuście nam z góry "
Oczekujemy rychłego przyjścia Pana. „Niebiosa, rosę spuście nam z góry, sprawiedliwego  wylejcie chmury”. Niech się otworzy ziemia i wyda Zbawiciela” [ ant. na introit ]. W dzisiejszej  liturgii mszalnej występują trzy postacie adwentowe: Prorok Izajasz w antyfonie na introit,  Jan Chrzciciel w ewangelii i Maryja, Matka i Dziewica, w antyfonie na ofertorium i komunię. Wszyscy troje przypominają nam, że Pan blisko jest, gotujcie Mu zatem drogę – aby bez przeszkód mógł przyjść do nas. „Krzywe drogi staną się proste, a ostre wygładzone będą”. Wstępna część Mszy świętej  jest pukaniem łaski do drzwi duszy. Wołanie łaski dochodzi  przez Izajasza i Chrzciciela, przez pieśni, teksty, czytanie lekcji i ewangelii. „ Anioł  Pański zwiastował Pannie Maryi ”. Z pozdrowieniem na ustach stoi łaska u drzwi naszego serca i prosi, by ją wpuścić. Maryja wypowiada swoje „ Ecce ancilla Domini”  - Oto ja służebnica  Pańska”. Zupełne złożenie ofiary z siebie Bogu i jego upodobaniu. „Niech mi się stanie według słowa twego”. W czasie świętego przeistoczenia pełni czci oglądamy „zbawienie Boże”, Jezusa, Syna Bożego. „ Słowo stało się ciałem” .W komunii świętej przyjmujemy Go do naszego serca. „Ecce Virgo concipiet – Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie imię jego Emanuel ( Bóg z nami)” [ ant. na komunię ]. Takiego Bożego Narodzenia wygląda święta liturgia adwentowa mówiąc: „ Okaż nam, Panie, twe miłosierdzie i daj nam zbawienie twoje”, doskonałe zbawienie, ciał zmartwychwstanie i błogosławione oglądanie Boga w niebie.” Gotujcie drogę Panu. Proste czyńcie ścieżki Jego.

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Suche dni zimowe

Każda z czterech pór roku rozpoczyna się okresem pokutnym, czyli  suche dni. Zwyczaj ten sięga już pierwszych wieków Kościoła. Suche dni składają się z trzech dni postu: Środy, Piątku i Soboty, z których sobota jest najważniejszym. Celem ich jest poświęcenie Bogu poszczególnych okresów uprawy ziemi i przygotowaniem do święceni duchownych przez pokutę i modlitwę całego Kościoła. Suche dni zimowe przypadające w Adwencie przybrały ponadto charakter przygotowania do świąt.

                                            Środa Suchych Dni Zimowych

W środę Kościół wspomina tajemnice wcielenia, która dokonała się  w łonie Najświętszej Maryi Panny. Postać Maryi jest  myślą przewodnią. Do niej słowo Boże przyszło jak rosa z niebios.  Teksty mszalne  wspominają proroctwo Izajasza: „ Oto Dziewica porodzi... ”  i scenę Zwiastowania : „ Oto Ja służebnica Pańska..”.  Środowa msza święta zwana  -  „Mszą złotą”, dała początek roratom, tj. wotywnej Mszy o Matce Bożej. Na ofiarowanie składamy Bogu nasz post.

                                             Piątek Suchych Dni Zimowych

W piątek suchodniowy zbierano się w kościele Dwunastu Apostołów, aby za ich orędownictwem przygotować się do święceń przyszłych sług ołtarza. Z tą myślą łączy się dziś myśl oczekiwania Chrystusa. Izajasz opisuje znamiona Królestwa Bożego.  Z  serca Maryi wyrywa się dziękczynienie „ Uwielbia dusza moja Pana . Przez post i umartwienie oczyszczajmy serca nasze, abyśmy byli godni wziąć udział w tajemnicy zbawienia.
                                                                
                                            Sobota Suchych Dni Zimowych

Sobota jest najważniejszym dniem z Suchych dni, ponieważ wówczas odbywają się święcenia kapłańskie. W Rzymie, u Świętego Piotra, liturgia zazwyczaj trwała całą noc. Podczas niej czytano Pismo Święte, śpiewano, składano dziesięcinę ze zbiorów, a podczas Mszy udzielano Święceń.  Śpiewy między lekcjami są zapożyczone z Psalmów 79 i 18. W ewangelii słyszymy głos Jana Chrzciciela, który rok rocznie przygotowuje dusze nasze do przyjścia Zbawiciela.

[Illuminare - Rozmyślania liturgiczne ]

sobota, 12 grudnia 2015

Niedziela Gaudete - Msza Święta o godzinie 15.30

Celebrujemy dziś nabożeństwo u św. Piotra w Rzymie, w społeczności Kościoła założonego na św. Piotrze. Gdzie jest Piotr, tam jest i Chrystus, Odkupiciel. Liturgię Mszy świętej wypełnia psalm sławiący odkupienie ( Ps. 84; antyfona na introit i ant. na ofertorium); różowy kolor szat liturgicznych nawołuje do radości.

„ Pan blisko jest ” Oto motyw  przewodni dzisiejszej Mszy świętej, jak również przypadających w tym tygodniu Mszy świętych suchedniowych.  Wyraźnie  podejmuje ten temat antyfona na introit: „Weselcie się w Panu zawsze, weselcie się!. Pan blisko jest. Ten, który jako odkupiciel urodził się w Betlejem i którego  ponownego przyjścia oczekujemy na końcu świata, „który przemieni ciało  naszego uniżenia, upodobni je do ciała jasności swojej”. Przyjdź Panie, wołali i błagali chrześcijanie pierwszych wieków. To samo tęskne wołanie wkładamy dziś w Kyrie eleison i w kolektę „ Nakłoń ucho Twoje ku prośbom naszym, Panie i rozjaśnił ciemności umysłu naszego łaską Twego przybycia do nas”, na które oczekujemy.
[ Illuminare - Rozmyśania liturgiczne]

piątek, 11 grudnia 2015

Roraty

"Cała piękna jest Maryjo, Twe szaty jako śnieg, Twe oblicze jaśnieje jako słońce. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, od Pana, Boga Najwyższego, ponad wszystkie niewiasty ziemi".

W  trzecim dniu  po uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  - 11 grudnia, sprawowana była Msza  Święta  Roratnia.

wtorek, 8 grudnia 2015

Ogłoszenie

Już  w najbliższy piątek ( 11 grudnia ) o godzinie 6.15, wzorem roku ubiegłego, zapraszamy na Roraty w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego  - msza sprawowana  będzie  w kaplicy mieszczącej  się w Domu Rencistów  w Zielonce przy ulicy Poniatowskiego 29.

poniedziałek, 7 grudnia 2015

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 08 grudnia - Msza Święta o godzinie 19.30

„ Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, od Pana, Boga wysokiego, ponad wszystkie niewiasty na ziemi ”.

Pośrodku Adwentu umieszcza liturgia święta świetlaną uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W Maryi wschodzi nam słońce odkupienia i przygotowuje się Boże Narodzenie. Syn Boży ogłasza swe przybycie.” Cała piękna jesteś Maryjo, a zmazy pierworodnej nie  masz w Tobie. Szata Twa biała jako śnieg, a oblicze jaśniejące  jako słońce. Tyś  sławą Jeruzalem. Tyś radością Izraela. Tyś chwałą narodu naszego ”.Tak! Taką musi być ta, w której pragnie zamieszkać Bóg. Musi być światłością, czystością, niepokalanością, czystym zwierciadłem chwały i świętości Boga! Do czystych przychodzi Bóg! Niepokalana, Przeczysta, łaski pełna – jest nasza. Dzięki swej niepokalaności i absolutnej czystości mogła i śmiała począć Syna Bożego. Tworząc jedność z Maryją w jedności Ciała Chrystusowego, wyśpiewujemy  radosną pieśń z serca Maryi i z serca Kościoła świętego: „Pełen radości jestem w Panu i rozraduje się dusza moja  w Bogu moim, gdyż mnie przyodział  w szaty zbawienia. „ Ave Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławiona Tyś między niewiastami”( ant. na ofertorium). „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, świętsza ponad  wszystkich Świętych, wznioślejsza ponad chóry anielskie, wyższa ponad wszystkie stworzenie. Cała piękna jesteś Maryjo. Niezwykle czysta musi być dusza, w której ma Bóg zamieszkać. „ Domum tuam, Domine, decet sanctitudo – Dom i miejsce, które obierasz sobie za mieszkanie, Panie, musi być święte” ( ps. 92.5). „ Trahe nos post te – Pociągnij nas, Niepokalana za sobą!” Pragniemy czystości. Uproś nam, Ty Przeczysta, czystości!.
( Illuminare 1962 - Rozmyślania liturgiczne)

niedziela, 6 grudnia 2015

Ogłoszenie

                            …Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę Swojego  Syna,
                             zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. …..

We wtorek  08 grudnia , o godzinie 19.30 w  Uroczystość  Niepokalanego  Poczęcia Najświętszej Maryi Panny , sprawowana będzie   Msza Święta solenna ( z asystą, diakonem i subdiakonem ). Zapraszamy do udziału w tej uroczystej liturgii.

sobota, 5 grudnia 2015

II Niedziela Adwentu - 06 grudnia - Msza Święta o godzinie 15.30

Oto Pan przychodzi.
Charakterystyczny dla liturgii drugiej niedzieli Adwentu jest kościół stacyjny pod wezwaniem św. Krzyża Jerozolimskiego.A zatem Jeruzalem, Syjon, Izrael dzisiejszej liturgii - to przed wszystkim Kościoł katolicki. „Ludu Syjonu, oto Pan przyjdzie – Populus Sion, ecce Dominus veniet”( ant. na introit).Tym bardziej  z wdzięcznym sercem wyjdźmy naprzeciw  Niego. Już zajął swe stanowisko Chrzciciel, gotujący Mu drogę:” Oto posyłam Anioła swego przed obliczem twoim, który przygotuje drogę twą przed tobą”(ewnagelia). Dzisiejsza liturgia żyje całkowicie myślą: Pan przyjdzie do swego miasta, do królestwa Bożego – Kościoła świętego i do duszy chrześcijanina. „Gotujcie  drogę Panu” prostujcie ścieżki i drogi, poprawiajcie je na te wielką chwilę. „Ludu Syjonu, oto Pan przyjdzie by zbawić narody; Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały i uraduje się serce wasze”( ant. na introit). „Ucieszyła mnie wieść pożądana, pójdziem do domu naszego Pana (Alleluja), gdyż należymy do społeczności Kościoła Świętego, do Ciała Chrystusowego! Pan przyjdzie aby zbawić narody. „ Bóg chce , żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zaprawdę! „Bóg jest miłością”. W tym się okazała miłość Boża ku nam, że Bóg zesłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega  miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale On pierwszy  umiłował nas i zesłał Syna swego jako przebłaganie, również i za nas. Uwielbiajmy zatem Boga za miłosierdzie jego i wychwalajmy imię jego. „ Powstań więc, Jeruzalem, duszo chrześcijańska i stań na pagórku wysokim, a patrz jak radość idzie ku tobie do Boga twego”( ant. na komunię).
( Rozmyślania  liturgiczne - Illuminare I )

czwartek, 3 grudnia 2015

Pierwszy Piątek Miesiąca

Msza Pierwszopiątkowa w dniu 04 grudnia  - tradycyjnie o godzinie 19.30
Źródłem tajemnic Chrystusowych jest miłość ku Ojcu i ku ludzkości. Symbolem miłości Słowa Wcielonego jest Jego przebite Serce.
"Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci".
( św. Małgorzata Maria Alacoque)

poniedziałek, 30 listopada 2015

Ogłoszenie

Od niedzieli 06 grudnia 2015 roku  następuje zmiana celebracji niedzielnych  Mszy Świętych  z godziny 15.00 na godzinę 15.30sobota, 28 listopada 2015

I Niedziela Adwentu - Msza Święta godzina 15.00


Przybliża się odkupienie
„Podnieście głowy wasze, bo przybliża się odkupienie wasze!” [ewangelia].Ponowne przyjście Pana Jezusa, przyjście na sąd, o którym opowiada ewangelia, oznacza dla Kościoła, dla nas wszystkich odkupienie. Nasze życie musi być ciągłym Adwentem, w którym wychodzimy na spotkanie odkupienia. „Do Ciebie, Panie, podnoszę mą duszę!. Boże mój, w Tobie ja ufam” [antyfona na introit]. „Drogi twe ukaż mi, Panie, a ścieżek twoich naucz mię, które do ciebie wiodą” [Ps 24]. Adwent jest zwrotem ku Bogu, ku Chrystusowi, przez potężną, głęboką tęsknotę za Odkupicielem. „Wzbudź Twą potęgę, prosimy Cię, Panie, i przybądź, abyśmy mogli się wyrwać  od niebezpieczeństw, które nam grożą wskutek grzechów naszych [kolekta]. Adwent jest  oczekiwaniem na jego przyjście w łasce, czasem otrząśnięcia się i oczyszczenia z ducha świata, z naturalnego sposobu myślenia i postępowania , z wszelkich niezbyt czystych i nie jedynie do Boga zdążających zamiarów i pobudek. „Gotujcie drogę Pańską, torujcie ścieżki Jego. Krzywe drogi staną się proste, a ostre wygładzone będą i każdy człowiek ujrzy zbawienie Boże” [Łk. 3,4]. „Gotujcie drogę Pańską” Oto uroczyście przychodzi Pan teraz, gdy w czasie przeistoczenia zstąpi na  nasze ołtarze. Przychodzi nieustannie wzywając łaskę, która puka do drzwi naszego serca. „Oto stoję u drzwi i pukam” [Apok 3,20]. Ustawiczny adwent, wciąż nowe, pełne łaski pojawianie się Pana. „ Pokaż mi, Panie, drogi Twoje i ścieżek Twoich mnie naucz. Kieruj mną według Twej prawdy i pouczaj mnie, Tyś bowiem Bóg  mój, Zbawiciel”.[ Psalm 24 ].
( Rozmyślania liturgiczne - 1963r. Illuminare I)

czwartek, 26 listopada 2015

Adwent

Słuszne i zbawienne jest, abyśmy uroczyście święcili, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Adwent Twej chwały i pamiątkę narodzin Twoich wedle ciała. Wierzymy, żeś przed dawnymi czasy przyszedł nas odkupić, daj nam, byśmy przy pełnym  majestatu powtórnym przyjściu Twoim mogli nieść ten widok i, uzyskawszy łaskawe odpuszczenie grzechów, zasłużyli Cię oglądać na wieki. ( Ze starożytnej prefacji – Mszał Rzymski 1963).
Adwent [ z łacińskiego adventus – przyjście ] , rozpoczyna nowy  rok kościelny. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości i wdzięczności  względem Pana Boga i Matki Najświętszej. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Na adwent składają się cztery niedziele, poprzedzające Boże Narodzenie. Kapłan  do mszy  świętej zakłada ornat w kolorze fioletowym – symbolizujący czas pokuty. W czas adwentu, rankiem, nim wstanie dzień, odprawia się msze zwane roratami  -  nazwa pochodzi od pierwszych słów introitu Rorate coeli desuper [ „spuśćcie rosę, niebiosa”]. Święta liturgia adwentowa rozróżnia podwójne przyjście Chrystusa, nie oddzielając jednego przyjścia  od drugiego. Pierwsze przyjście, kiedy to Syn Boży zjawił się w ciele na ziemi, poczęty z Ducha świętego w łonie Dziewicy, przyjmując postać ludzką. Cały obecny czas na ziemi jest dla Kościoła  czasem pierwszego przyjścia Pana Jezusa, adwentem, czasem oczekiwania, wyglądania i pragnienia, czasem w którym napełnia nas swym duchem i życiem oraz  ma doprowadzić do ostatecznego zbawienia, przygotować  na drugie przyjście Chrystusa na świat.  Podczas drugiego swego przyjścia, ponownego  przyjścia w dniu ostatecznym, przyjdzie on z mocą, aby dopełnić i zakończyć dzieło zbawienia na ziemi.  W Adwencie uświadamiamy sobie, że jesteśmy grzesznikami. Potrzebujemy Odkupiciela i w poczuciu potrzeby swego odkupienia wołamy „Okaż swą potęgę Panie i przyjdź nam ku pomocy”. Wychodzimy na Jego spotkanie, prostujemy przez umartwienie, pokutę, czuwanie i modlitwę ścieżki dla przyjść mającego  do naszej duszy Pana.