niedziela, 31 grudnia 2017

Oktawa Bożego Narodzenia (01 stycznia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu.

W dniu  dzisiejszym kończy się obchód świąt Bożego Narodzenia. Powtarzając śpiewy mszalne z trzeciej Mszy Bożego Narodzenia, jeszcze raz dziękujemy za przyjście Syna Bożego, który jest królem ludzkości. Wspominamy również obrzezanie Pańskie. W ósmym dniu po Bożym Narodzeniu poddano Dziecię Jezus obrzezaniu nakazanemu przez Boga członkom narodu wybranego. Przy tym bolesnym obrzędzie Chrystus wylał pierwociny krwi za nasze zbawienie. Jego cierpienie odbiło się w sercu Matki, która kiedyś będzie towarzyszyła Jego ofierze pod krzyżem. Kolekta dzisiejszej Mszy i antyfony brewiarzowe sławią Jej Boskie Macierzyństwo. Oktawę Bożego Narodzenia Kościół obchodzi w uroczysty sposób, aby uświęcić początek roku cywilnego. W słowach lekcji mszalnej znajdujemy program na nowy rok: żyć mamy rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie, czerpiąc siły z łaski Zbawiciela i oczekując Jego powrotu na końcu czasów.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Ogłoszenie

 „ Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło  w łonie Matki ( Łk2,21).
Miesiąc styczeń tradycyjnie poświęcony jest Imieniu Jezus. Zachęcamy, by z tej racji  przez cały miesiąc styczeń  odmawiać  litanię do Najświętszego Imienia Jezus. Za odmówienie litanii do Najświętszego Imienia Jezus , kościół udziela odpustu cząstkowego.


Zapraszamy do wspólnego odmawiania  Litanii do Najświętszego Imienia Jezus - 20 minut przed każdą Mszą świętą (ok. 15.10).

sobota, 30 grudnia 2017

Terminy Mszy Świętych w miesiącu styczniu 2018 roku


Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia (31 grudnia ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Przepiękna antyfona na wejście, która była natchnieniem dla autora kolędy «Wśród nocnej ciszy», przypomina, że spoczywające w żłóbku Dziecię to odwieczne Słowo, które zstąpiło z królewskiego tronu w niebie. Żłóbek stał się ziemskim tronem wcielonego Boga, który z niego odbierał pierwsze hołdy. Ubóstwo żłóbka i stajenki zapowiadają już trzeci tron Zbawiciela — krzyż. W ewangelii słyszymy z ust starca Symeona zapowiedź, że Chrystus «przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą». Od chwili przyjścia Chrystusa na świat dosięga On swoim wpływem każdego człowieka i zmusza do opowiedzenia się za Nim albo przeciw Niemu. Prawdę tę wyraził dosadnie Mickiewicz: «Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie». Przez przyjęcie Chrztu świętego stanęliśmy przy Chrystusie; wystawiamy Go dzisiaj jako naszego króla i prosimy o gorliwość w Jego służbie.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Udostępniamy informację


poniedziałek, 25 grudnia 2017

Św. Szczepana , Pierwszego Męczennika ( 26 grudnia ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Drugi dzień Oktawy Bożego Narodzenia

Wczoraj obchodziliśmy pamiątkę doczesnych narodzin wiecznego Króla, dzisiaj czcimy pamiątkę narodzin dla nieba Jego Męczennika.
Wczoraj narodził się  nam Chrystus w pieluszki owinięty, dzisiaj Szczepan został przezeń obleczony szata  nieśmiertelności. Wczoraj ciasny żłóbek przyjął Bożą Dziecinę, dzisiaj bezmiar  nieba ogarnął zwycięskiego Szczepana. Jezus stąpił na ziemię wśród śpiewających Aniołów.
Umęczonym za wiarę Kościół nadaje tytuł  martyr, co znaczy świadek.  Św. Szczepan był pierwszym z wielkiej liczby męczenników, którzy oddając swe życie za Chrystusa świadczyli o prawdziwości Jego posłannictwa i Jego nauki. Św. Szczepan był jednym z siedmiu diakonów, których Apostołowie powołali do opieki nad biednymi chrześcijańskiej gminy  jerozolimskiej.
Pomagał on również w głoszeniu  Ewangelii, a Bóg  potwierdził jego przepowiadanie cudami.  Powodzenie jego działalności spowodowało aresztowanie i ukamienowanie w kilka lat po śmierci Pana Jezusa. Między okolicznościami śmierci św. Szczepana i Pana Jezusa dostrzegamy wzruszające podobieństwo. Liturgia podkreśla szczególnie miłość nieprzyjaciół.
Imię św. Szczepana, które znaczy << Uwieńczony>>, wymienia się w kanonie Mszy św.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Msza Święta Bożonarodzeniowa

Uroczystość Narodzenia Pańskiego ( 25 grudnia ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej przy Żłóbku.

W nocy przenosimy się duchem do groty betlejemskiej i łączymy się z Matką Bożą oraz Aniołami, witającymi rodzącego się Zbawiciela. Wspaniałe przeciwstawienia kolędy starają się oddać wielkość tajemnicy: «Bóg się rodzi, moc — truchleje, Pan niebiosów — obnażony; Ogień — krzepnie, blask — ciemnieje, Ma granice — Nieskończony. Wzgardzony — okryty chwałą, Śmiertelny — Król nad wiekami». Narodzenie Chrystusa w nocy jest symbolem roli, jaką miał spełnić na świecie, rozpraszając ciemności grzechu. Ze szczególnym przejęciem śpiewamy hymn Gloria in excelsis Deo, który tej nocy zabrzmiał po raz pierwszy na ziemi, i klękamy wyznając wiarę w Jezusa, który «przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem».
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Christus natus est nobis!

….A Słowo stało się ciałem  i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.(J 1,1-14)

wtorek, 19 grudnia 2017

Suche Dni po Trzeciej Niedzieli Adwentu

W Roku Pańskim 2017 Suche Dni po Trzeciej Niedzieli Adwentu przypadają 20 grudnia (środa), 22 grudnia (piątek) i 23 grudnia (sobota). Katolików obowiązuje post ścisły.
Pamiętajmy o Suchych Dniach i pielęgnujmy ten  odradzający się obyczaj pozwalający przeżywać bliskie już Boże narodzenie w całym  bogactwie spotkania ze Zbawicielem
Suche Dni oznaczają bardzo wyraźny postęp w przygotowania h do Bożego Narodzenia. Oznajmiono nam, że Król nadchodzi. Jeruzalem jest gotowe, a ścieżki wyprostowane. Dzięki łasce jest On wśród nas. Dzisiaj Kościół mówi nam, że Król przybędzie najpierw jako człowiek, prz6ybierze się w skromne odzienie ludzkiej natury. Msze  zimowych Suchych Dni i w czwartą niedzielę Adwentu przedstawiają wydarzenia poprzedzające narodziny i przyjście Zbawiciela.
                                    Środa Suchych Dni Zimowych
Każda z czterech pór roku rozpoczyna się okresem pokutnym, zwanym po łacinie dla tejże przyczyny - Quatuor tempora – czyli suche dni. Zwyczaj ten sięga już pierwszych wieków Kościoła, ale formę dzisiejszą przybrał dopiero za papieża Grzegorza VII w XI wieku. Suche dni składają się z trzech dni postu: środy, piątku i soboty, z których sobota jest najważniejszym. Celem ich jest poświęcenie Bogu poszczególnych okresów uprawy ziemi i przygotowanie do święcenia duchownych przez pokutę i modlitwę całego Kościoła.

Dzisiejszą Mszę nazwano Missa aurea. Z niej to początek wzięły tzw. Roraty. Postać Maryi jest tu myślą przewodnią. Do niej słowo Boże przyszło jak rosa z niebios. Na Nią wskazywał Izajasz, jako na znak Zbawienia: << Oto Dziewica porodzi... >>  

Fiat Maryi niech nam będzie przykładem w spełnianiu naszego powołania. Prostota i posłuszeństwo, oto cechy chrześcijanina, który oczekuje na przyjście Chrystusa Pana.

Maryjo, Królowo Kapłanów, módl się za nami.

Piątek Suchych Dni Zimowych
W piątek suchodniowy zbierano się w kościele 12-tu Apostołów, aby za ich orędownictwem przygotować się do święceń przyszłych sług ołtarza.

Z tą myślą łączy się dziś myśl oczekiwania Chrystusa. Izajasz opisuje znamiona Królestwa Bożego, a z serca Maryi wyrywa się Kantyk chwały i dziękczynienia. Przez post i umartwienie oczyszczajmy serca nasze, abyśmy byli godni wziąć udział w tajemnicy zbawienia (pokom.).


Sobota Suchych Dni Zimowych
Sobota jest najważniejszym dniem z Suchych dni, ponieważ wówczas odbywają się święcenia kapłańskie. W Rzymie, u Św. Piotra, liturgia zazwyczaj trwała całą noc. Podczas niej czytano Pismo Święte, śpiewano, składano dziesiecinę ze zbiorów, a podczas Mszy udzielano święceń. Z tego nocnego czuwania pozostało dziś jeszcze sześć lekcji. Są to urywki z proroctw Izajasza. Śpiewy między lekcjami są zapożyczone z Psalmów 79-go i 18-go. Cały Stały Testament prowadzi nas do Chrystusa. "Nieznajomość Pisma św. to nieznajomość Chrystusa", mówił Św. Hieronim. Czytajmy je szczególnie w okresie Adwentu, aby tym lepiej poznać osobę Jezusa. 

Ewangelia wywołuje postać Jana Chrzciciela, który rok rocznie przygotowuje dusze nasze do przyjścia Zbawiciela.
Mszał Rzymski


sobota, 16 grudnia 2017

III Niedziela Adwentu – Niedziela Gaudete (17 grudnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Celebrujemy dziś nabożeństwo u św. Piotra w Rzymie, w społeczności Kościoła założonego na św. Piotrze. Gdzie jest Piotr, tam jest i Chrystus, Odkupiciel. Liturgię Mszy świętej wypełnia psalm sławiący odkupienie ( Ps. 84; antyfona na introit i ant. na ofertorium); różowy kolor szat liturgicznych nawołuje do radości. „ Pan blisko jest ” Oto motyw  przewodni dzisiejszej Mszy świętej, jak również przypadających w tym tygodniu Mszy świętych suchedniowych.  Wyraźnie  podejmuje ten temat antyfona na introit: „Weselcie się w Panu zawsze, weselcie się!. Pan blisko jest. Ten, który jako odkupiciel urodził się w Betlejem i którego  ponownego przyjścia oczekujemy na końcu świata, „który przemieni ciało  naszego uniżenia, upodobni je do ciała jasności swojej”. Przyjdź Panie, wołali i błagali chrześcijanie pierwszych wieków. To samo tęskne wołanie wkładamy dziś w Kyrie eleison i w kolektę „ Nakłoń ucho Twoje ku prośbom naszym, Panie i rozjaśnił ciemności umysłu naszego łaską Twego przybycia do nas”, na które oczekujemy.
(Żródło -Iluminare)

piątek, 8 grudnia 2017

II Niedziela Adwentu (10 grudnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja w Kościele Św. Krzyża Jerozolimskiego
Oto Pan przychodzi.

Charakterystyczny dla liturgii drugiej niedzieli Adwentu jest kościół stacyjny pod wezwaniem św. Krzyża Jerozolimskiego. A zatem Jeruzalem, Syjon, Izrael dzisiejszej liturgii - to przede wszystkim Kościół katolicki. „Ludu Syjonu, oto Pan przyjdzie, aby  odkupić narody – Populus Sion, ecce Dominus veniet”( ant. na introit).Tym bardziej  z wdzięcznym sercem wyjdźmy naprzeciw  Niego. Już zajął swe stanowisko Chrzciciel, gotujący Mu drogę:” Oto posyłam Anioła swego przed obliczem twoim, który przygotuje drogę twą przed tobą”(ewnagelia). Dzisiejsza liturgia żyje całkowicie myślą: Pan przyjdzie do swego miasta, do królestwa Bożego – Kościoła świętego i do duszy chrześcijanina. „Gotujcie  drogę Panu” prostujcie ścieżki i drogi, poprawiajcie je na tę wielką chwilę. „Ludu Syjonu, oto Pan przyjdzie by zbawić narody; Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały i uraduje się serce wasze”( ant. na introit). „Ucieszyła mnie wieść pożądana, pójdziemy do domu naszego Pana (Alleluja), gdyż należymy do społeczności Kościoła Świętego, do Ciała Chrystusowego! Pan przyjdzie aby zbawić narody. „ Bóg chce , żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zaprawdę! „Bóg jest miłością”. W tym się okazała miłość Boża ku nam, że Bóg zesłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega  miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale On pierwszy  umiłował nas i zesłał Syna swego jako przebłaganie, również i za nas. Uwielbiajmy zatem Boga za miłosierdzie jego i wychwalajmy imię jego. „ Powstań więc, Jeruzalem, duszo chrześcijańska i stań na pagórku wysokim, a patrz jak radość idzie ku tobie do Boga twego”( ant. na komunię).
(Żródło -Iluminare)

środa, 6 grudnia 2017

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. (08 grudnia) – Msza Święta o godzinie 20.15

Ave, Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus.

Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę Swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu.
Święto Niepokalanego Poczęcia obchodzono na Wschodzie już w VIII wieku. W wieku IX przeszło ono na Zachód.  W Polsce przyjęło się w wieku XIV. 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ściśle określił i podał do wierzenia prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy jako dogmat wiary katolickiej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

niedziela, 3 grudnia 2017

Rekolekcje

W I Niedzielę Adwentu (3 grudnia) w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje adwentowe, które potrwają do środy 06 grudnia. Podczas Mszy świętej w NFRR nauki rekolekcyjne poprowadził o. Romuald Kszuk z Instytutu Ojców Szensztackich.

piątek, 1 grudnia 2017

I Niedziela Adwentu (03 grudnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej
W liturgii adwentowej ciągle rozbrzmiewa okrzyk «Veni — Przyjdź». Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swoich wiernych, aby przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej Mszy są wyjęte z psalmu 24, który doskonale wyraża usposobienie duszy w Adwencie. Czujemy naszą nicość i grzeszność i gorąco pragniemy zbawienia. Pragnienia nasze wyraża kolekta, zwracająca się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja wzywa do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia zapowiada ostateczne przyjście Zbawiciela, które rzuca właściwe światło na całą doczesność. «Podnoście głowy wasze, bo się zbliża odkupienie».  W sekrecie modlimy się o dobre przygotowanie na spotkanie się z Bogiem, który jest naszym początkiem i celem.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]