czwartek, 31 stycznia 2019

Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Gromnicznej) – 02 lutego – Msza Święta z obrzędem poświęcenia świec o godzinie 19.30

Według przepisów Starego Testamentu każdy pierworodny chłopiec należał do Boga. Rodzice musieli go przedstawić w świątyni i wykupić, składając na ofiarę baranka lub parę gołąbków. Ponadto matka, która wydała na świat dziecko, składała ofiarę oczyszczenia. Najświętsza Rodzina poddała się tym przepisom. Obecny w świątyni starzec Symeon poznał Zbawiciela świata i nazwał Go «światłem na oświecenie pogan». Słowa te dały początek obrzędowi poświęcenia świec i uroczystej procesji ku czci Chrystusa — Światłości świata, która odbywała się w Jerozolimie już w IV wieku. Z Jerozolimy zwyczaj odbywania procesji przeszedł do Konstantynopola, a stamtąd na Zachód.  Poświęcenie świec powstało później. Świece te stanowią sakramentale rzeczowe. Zapala się je przy konających oraz w czasie burzy. Stąd powstały ludowe nazwy «gromnice» i «Święto Matki Bożej Gromnicznej».
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

niedziela, 27 stycznia 2019

Terminy Mszy Świętych w miesiącu lutym 2019 r.

Piątek 01 lutego  2019 roku  - Pierwszy Piątek Miesiąca – Msza święta o 19.30

Sobota 02 lutego  2019 roku  - Oczyszczenie N M P ( Matki Bożej Gromnicznej) - Msza święta z obrzędem  poświęcenia świec  o   godz. 19.30

Niedziela 03 lutego  2019 roku  – IV Niedziela po Objawieniu Pańskim  i liturgiczne wspomnienie św. Błażeja  - Msza święta z obrzędem poświęcenia chleba, wody, wina i owoców przeciw chorobom gardła - o  godz. 15.00

Niedziela 10 lutego  2019 roku – V Niedziela po Objawieniu Pańskim - Msza święta  o godz. 15.00

Niedziela 17 lutego  2019 roku – Niedziela Siedemdziesiątnicy -  Msza święta o godz. 15.00

Niedziela 24 lutego  2019 roku – Niedziela Sześćdziesiątnicy -  Msza święta o godz. 15.00


piątek, 25 stycznia 2019

Litania


3 Niedziela po Objawieniu Pańskim - 27 stycznia – Msza Święta o godzinie 15.00

Dzisiejsze śpiewy mszalne będą się powtarzały w następnych niedzielach po Objawieniu. Sławią one powszechne królestwo Chrystusa (antyfona na wejściegraduałalleluja), Jego cudotwórczą moc (antyfona na ofiarowanie) i Boską naukę.
Uzdrawiając trędowatego i sługę setnika Pan Jezus objawił swą moc żydom i poganom. Godna podziwu wiara setnika staje się dla Pana Jezusa okazją do uroczystego ogłoszenia powszechności zbawienia. Słowa setnika, wyrażające pokorę, wiarę i ufność stały się liturgiczną modlitwą przed Komunią świętą. W Komunii św. Pan Jezus oczyszcza nas z grzechu i leczy duchowe słabości.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


piątek, 18 stycznia 2019

Litania


2 Niedziela po Objawieniu Pańskim - 20 stycznia – Msza Święta o godzinie 15.00

Przemieniając wodę w wino Chrystus «objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego». Przez posługę tych uczniów wiara w Jezusa rozszerzyła się na całą ziemię. Teksty dzisiejszej Mszy św. wzywają do uwielbienia Boga - Zbawcy.
Przez udział w godach małżeńskich Pan Jezus podkreślił świętość tego związku, który jest symbolem związku istniejącego między Chrystusem i Jego Kościołem. Związek ten odnawia się i umacnia w każdej Mszy św.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
sobota, 12 stycznia 2019

Spotkanie


Litania


Pierwsza Niedziela po Objawieniu Pańskim - Świętej Rodziny Jezusa,Maryi,Józefa - 13 stycznia – Msza Święta o godzinie 15.00

Wzorem rodziny chrześcijańskiej jest Rodzina z Nazaretu, w której wyrósł i wychował się Jezus. W ubogim domu, w zwyczajnych warunkach, rozwijało się najszczęśliwsze życie rodzinne, oparte na prawie Bożym. Antyfona na wejście i graduał wyśpiewują szczęście przenikające dom nazaretański. W lekcji św. Paweł poucza nas o cnotach, które są warunkiem szczęścia domowego. W ewangelii dostrzegamy troskę Maryi i Józefa o Dziecię Jezus i posłuszeństwo Syna Bożego wobec ziemskich rodziców. Przy ofiarowaniu uświadamiamy sobie, że rodzina chrześcijańska winna wychowywać swe dzieci dla Boga. W modlitwach dzisiejszej Mszy upraszamy dla wszystkich naszych rodzin umiejętność naśladowania świętej Rodziny.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


niedziela, 6 stycznia 2019

Objawienie pańskie

Msza święta w Uroczystość Objawienia Pańskiego z obrzędem  poświęceniem  kadzidła, miry, złota i kredy.
 ….Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę…


sobota, 5 stycznia 2019

piątek, 4 stycznia 2019

Litania


Objawienie Pańskie


Uroczystość Objawienia Pańskiego - 06 stycznia – Msza Święta o godzinie 15.00

Gdy się tedy  narodził Jezus  w Betlejem Judzkim  za panowania króla Heroda , oto przybyli Mędrcy 
 ze Wschodu do Jerozolimy  i pytali: «Gdzie jest on Król żydowski, który się  narodził ? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę  na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.  Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.  Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem  judzkim, bo tak napisał Prorok:  A ty, Betlejem, ziemio Judy, 
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,  albowiem z ciebie wyjdzie władca, 
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. 
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon».  Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.  Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.  A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. 
(Ewangelia wg Mt 2,1-12)

środa, 2 stycznia 2019

Pierwszy Piątek Miesiąca


Liturgiczne wspomnienie - Najświętszego Imienia Jezus – środa 02 stycznia

W dniach, które następują po oktawie Bożego Narodzenia, święci Kościół uroczystość Najświętszego Imienia Jezus. Przy obrzezaniu  „nadano mu  imię Jezus”(ewangelia). Z serdeczną radością pójdźmy do Pana święcić Jego imię. „na imię Jezusa zgina się wszelkie kolano mieszkańców  niebios, ziemi i podziemia, i wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem” (Flp 2,10- ant. na introit). „Oto Panie, Panie nasz jak  przedziwne jest imię Twoje na całej ziemi”. (psalm na introit). Twemu imieniu, imieniu Ojca wyższego ponad wszelkie stworzenie kłaniają się niebo i ziemia, wszelki rozum i wola, czas i kultura. W nim tylko jest zbawienie. Albowiem nie dano człowiekowi innego imienia, którym moglibyśmy być  zbawieni (lekcja). Święćmy uroczyście dzień imienin naszego Zbawiciela. Jest to dzień łaski, przebaczenia. Połóżmy na patenie swój żal za grzechy, swoje dziękczynienie i mówmy: Chwalić Cię będę, Panie, za całego serca i wielbić będę twe imię na wieki. Bo jesteś, o Boże dobry i łaskawy oraz bogaty w miłosierdzie dla wszystkich, którzy Cię wzywają (ant. na ofertorium).
[ Illuminare - wyd. 1964]