piątek, 8 grudnia 2017

II Niedziela Adwentu (10 grudnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja w Kościele Św. Krzyża Jerozolimskiego
Oto Pan przychodzi.

Charakterystyczny dla liturgii drugiej niedzieli Adwentu jest kościół stacyjny pod wezwaniem św. Krzyża Jerozolimskiego. A zatem Jeruzalem, Syjon, Izrael dzisiejszej liturgii - to przede wszystkim Kościół katolicki. „Ludu Syjonu, oto Pan przyjdzie, aby  odkupić narody – Populus Sion, ecce Dominus veniet”( ant. na introit).Tym bardziej  z wdzięcznym sercem wyjdźmy naprzeciw  Niego. Już zajął swe stanowisko Chrzciciel, gotujący Mu drogę:” Oto posyłam Anioła swego przed obliczem twoim, który przygotuje drogę twą przed tobą”(ewnagelia). Dzisiejsza liturgia żyje całkowicie myślą: Pan przyjdzie do swego miasta, do królestwa Bożego – Kościoła świętego i do duszy chrześcijanina. „Gotujcie  drogę Panu” prostujcie ścieżki i drogi, poprawiajcie je na tę wielką chwilę. „Ludu Syjonu, oto Pan przyjdzie by zbawić narody; Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały i uraduje się serce wasze”( ant. na introit). „Ucieszyła mnie wieść pożądana, pójdziemy do domu naszego Pana (Alleluja), gdyż należymy do społeczności Kościoła Świętego, do Ciała Chrystusowego! Pan przyjdzie aby zbawić narody. „ Bóg chce , żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zaprawdę! „Bóg jest miłością”. W tym się okazała miłość Boża ku nam, że Bóg zesłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega  miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale On pierwszy  umiłował nas i zesłał Syna swego jako przebłaganie, również i za nas. Uwielbiajmy zatem Boga za miłosierdzie jego i wychwalajmy imię jego. „ Powstań więc, Jeruzalem, duszo chrześcijańska i stań na pagórku wysokim, a patrz jak radość idzie ku tobie do Boga twego”( ant. na komunię).
(Żródło -Iluminare)

środa, 6 grudnia 2017

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. (08 grudnia) – Msza Święta o godzinie 20.15

Ave, Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus.

Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę Swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu.
Święto Niepokalanego Poczęcia obchodzono na Wschodzie już w VIII wieku. W wieku IX przeszło ono na Zachód.  W Polsce przyjęło się w wieku XIV. 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ściśle określił i podał do wierzenia prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy jako dogmat wiary katolickiej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

niedziela, 3 grudnia 2017

Rekolekcje

W I Niedzielę Adwentu (3 grudnia) w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje adwentowe, które potrwają do środy 06 grudnia. Podczas Mszy świętej w NFRR nauki rekolekcyjne poprowadził o. Romuald Kszuk z Instytutu Ojców Szensztackich.

piątek, 1 grudnia 2017

I Niedziela Adwentu (03 grudnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej
W liturgii adwentowej ciągle rozbrzmiewa okrzyk «Veni — Przyjdź». Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swoich wiernych, aby przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej Mszy są wyjęte z psalmu 24, który doskonale wyraża usposobienie duszy w Adwencie. Czujemy naszą nicość i grzeszność i gorąco pragniemy zbawienia. Pragnienia nasze wyraża kolekta, zwracająca się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja wzywa do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia zapowiada ostateczne przyjście Zbawiciela, które rzuca właściwe światło na całą doczesność. «Podnoście głowy wasze, bo się zbliża odkupienie».  W sekrecie modlimy się o dobre przygotowanie na spotkanie się z Bogiem, który jest naszym początkiem i celem.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

środa, 29 listopada 2017

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Adwent

Słuszne i zbawienne jest, abyśmy uroczyście święcili, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Adwent Twej chwały i pamiątkę narodzin Twoich wedle ciała. Wierzymy, żeś przed dawnymi czasy przyszedł nas odkupić, daj nam, byśmy przy pełnym  majestatu powtórnym przyjściu Twoim mogli nieść ten widok i, uzyskawszy łaskawe odpuszczenie grzechów, zasłużyli Cię oglądać na wieki. ( Ze starożytnej prefacji – Mszał Rzymski 1963).
 Adwent [po łacinie  adventus – przyjście] rozpoczyna nowy  rok kościelny. Kościół święty oznacza tą nazwą  okres przygotowania na przyjście Pańskie. Przyjście to jest trojakie: Przyjście historyczne: Oczekujemy pamiątki Narodzin (25 grudnia) i Objawienia (6 stycznia) Jezusa Chrystusa. Kościół przez cztery  niedziele przypomina przygotowanie narodu wybranego na przyjęcie Zbawiciela. Przyjście  mistyczne: Bóg udziela nam łaski w miarę naszego przygotowania. Mamy gotować drogę Panu przez skupienie i modlitwę. Dlatego w Adwencie Kościół nakazuje wstrzymywanie się od zabaw i wzywa do pokuty, tj. odwrócenia się od zła i czynienie dobra.   Przyjście ostateczne: Rozwój  Królestwa Bożego odbywa się równolegle z rozwojem dzieła  Odkupienia, zaczyna się z narodzeniem Chrystusa w stajence betlejemskiej, rozkwita w życiu Kościoła, kończy się Sądem ostatecznym u schyłku wieków. Powtórne przyjście Chrystusa Pana będzie objawieniem Jego chwały i ostatecznym ugruntowaniem jego Królestwa.                  

Terminy Mszy Świętych w miesiącu grudniu

01 grudnia  2017 roku - godzina 19.30 - Msza święta w I Piątek Miesiąca,

03 grudnia 2017 roku - godzina 15.30 - Msza   święta w I Niedzielę Adwentu

08 grudnia 2017 roku - godzina  20.15 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N M P

10 grudnia 2017 roku- godzina 15.30 - Msza święta w II Niedzielę Adwentu,
 
17 grudnia 2017 roku – godzina 15.30 – Msza święta w  III Niedzielę Adwentu,

25 grudnia 2017 roku- godzina 15.30 - Msza święta w Uroczystość Narodzenia Pańskiego,
 
26 grudnia 2017 roku- godzina 15.30 - Msza święta w uroczystość św. Szczepana, Pierwszego Męczennika ,
 
31 grudnia 2017 roku- godzina 15.30 - Msza święta w Oktawie Bożego Narodzenia,

sobota, 25 listopada 2017

Ostatnia Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (26 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zwraca naszą uwagę na końcowy akt dziejów Odkupienia: Sąd Ostateczny. «Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego» (lekcja), dlatego oczekujemy Sądu Ostatecznego bez obawy, pamiętając, że sędzią będzie nasz Zbawiciel. Dzień sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności. Modlimy sie dzisiaj o uwolnienie od ziemskich pożądań i skierowanie naszych pragnień ku niebu (sekreta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]wtorek, 21 listopada 2017

Życzenia

W związku z przypadającym w środę 22 listopada wspomnieniem świętej Cecylii Dziewicy i Męczennicy, patronki chórzystów, śpiewaków, muzyków i organistów, wszystkim tworzącym i wykonującym śpiew i muzykę, składamy jak najlepsze życzenia radości i pomyślności, aby piękno wykonywanej muzyki i śpiewu zbliżało nas do Boga i ludzi oraz ludzkiej wdzięczności za wkładany trud.
Szczególne życzenia składamy członkom scholi gregoriańskiej śpiewającej pod kierunkiem wspaniałego kantora p. Michała, a działającej przy naszym Duszpasterstwie Tradycji Łacińskiej w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce - radości oraz satysfakcji z pełnionej posługi.

sobota, 18 listopada 2017

XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – ( VI Niedziela po Objawieniu Pańskim ) 19 listopada – Msza Święta o godzinie 15.30

Teksty mszalne przedstawiają rozwój Królestwa Chrystusowego. Rozrasta się ono jak ziarnko gorczyczne w potężny krzew i przetwarza świat,  jak kwas chlebowy mąkę. Rozkwit Kościoła w Tesalonikach, który opisuje św. Paweł, jest obrazem tego, co bez przerwy dokonuje się w świecie. Kościół z roku na rok rozszerza się i staje się katolicki, czyli powszechny, nie tylko przez swoją naukę, lecz także przez swój zasięg. Kwas chlebowy jest również symbolem Eucharystii, która z wolna przemienia dusze.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 11 listopada 2017

XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (12 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

W życiu ziemskim trapią nas rozliczne cierpienia. Nie są one jednak bezcelowe. Przez nie Bóg oczyszcza wybranych i gromadzi ich w swoim Królestwie (antyfona na wejście, graduał). Zbliża się dzień, w którym Chrystus obdarzy chwałą całego człowieka, wskrzeszając uniżone przez śmierć ciało ludzkie (lekcja), podobnie jak wskrzesił córkę Jaira.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 4 listopada 2017

XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (05 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

Przez Chrzest święty Chrystus rozpoczął dzieło uświęcenia naszych dusz. Życie nadprzyrodzone winno się nieustannie rozwijać «aż do dnia Jezusa Chrystusa», to jest do dnia sądu Bożego nad nami. Kościół modli się o nieustanny wzrost świętości dla wszystkich swoich wyznawców (lekcja). Zdając sobie sprawę z win, które ich obciążają, odwołuje się do miłosierdzia Bożego (antyfona na wejście) i wyprasza sobie łaskę dobrej modlitwy, która zostałaby wysłuchana (antyfona na ofiarowanie). W ewangelii Chrystus uczy nas, że nie ma sprzeczności między obowiązkami wobec ojczyzny ziemskiej i Boga. Chrześcijanin winien spełniać obowiązki wobec państwa, ale musi pamiętać, że na własnej duszy nosi wyciśnięte podobieństwo Boże i do Boga ma wrócić. W życiu doczesnym człowiek wraca do  Boga przez ofiarę, ostatecznie wróci przez śmierć i zmartwychwstanie.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

czwartek, 2 listopada 2017

Msza Requiem w Zielonce

We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych została odprawiona Msza  Święta  - Requiem. Po Mszy odbył się obrzęd absolucji przy pustej trumnie, symbolizującej dusze czyśćcowe, za które się modliliśmy. Pie Iesu Domine, dona eis reqiuem sempiternam.
środa, 1 listopada 2017

Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (02 listopada) – Msza Reguiem o godzinie 19.30

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych wprowadził opat  Benedyktynów w Cluny św. Odylon w 998 roku.  Uczciwszy triumf tych swoich dzieci, które już weszły do nieba, Kościół święty wspomina wszystkie dusze, które w czyśćcu wypłacają się Bożej sprawiedliwości z długów grzechowych. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusową odnawiająca się we Mszy świętej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

poniedziałek, 30 października 2017

Uroczystość Wszystkich Świętych (01 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

Oprócz świętych, którym poświęcono osobny dzień w roku kościelnym, w niebie przebywa niezliczona rzesza wybranych «ze wszystkich narodów i pokoleń, i języków», ze wszystkich stanów i zawodów (lekcja). Dzisiaj Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy weszli już do chwały niebieskiej, a dzieciom swoim pielgrzymującym jeszcze na tej ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zawiodła do świętości (ewangelia).
Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Wszystkich Świętych; z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego (introit).

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Spotkanie

W niedzielę  29 października 2017 roku bezpośrednio  po Mszy świętej w Uroczystość Chrystusa Króla,  odbyło się   spotkanie  grupy wiernych przywiązanych do  Tradycji Łacinskiej przy naszej parafii.piątek, 27 października 2017

Święto Chrystusa Króla (29 października) – Msza Święta o godzinie 15.30

Chrystus jest Królem wszechrzeczy, ponieważ jest Synem Bożym i Odkupicielem ludzkości. Jego nauka jest podstawą ładu w życiu ludzi. Dzięki jej spełnianiu może zaistnieć «królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju» (prefacja). Święto Chrystusa Króla, ustanowione przez papieża Piusa XI w 1925 roku, obchodzi się w ostatnią niedzielę października, bezpośrednio przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, aby uwydatnić zjednoczenie się w Chrystusie trzech części Jego Królestwa: Kościoła walczącego, triumfującego i cierpiącego.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


niedziela, 22 października 2017

Przypomnienie wcześniejszych ogloszeń

W miesiącu październiku pół godziny  przed każdą  Msza świętą  zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca po łacinie. Przez  wspólna modlitwę wypraszamy łaski dla siebie i w intencjach w których się modlimy.

Serdecznie zapraszamy do angażowania się w scholę gregoriańską (próby zazwyczaj odbywają w soboty ok. 15.00 , chętnych prosimy o kontakt z naszym kantorem  p. Michałem oraz  chłopców i mężczyzn w posługę ministrancką (zbiórki ministrantów zazwyczaj  w niedzielę po Mszy Świętej).

W niedzielę  29 października 2017 roku bezpośrednio  po Mszy świętej w Uroczystość Chrystusa Króla,  około godziny 16.30 - 17.00 serdecznie zapraszamy  na zapowiadane wcześniej spotkanie  formacyjne , które odbędzie  się w salce Domu  Parafialnego Świętego Józefa.


Terminy Mszy Świętych w miesiącu listopadzie

01 listopada 2017 roku - godzina 15.30 - Msza  święta  w  Uroczystość Wszystkich Świętych,

02 listopada 2017 roku - godzina 19.30 - Msza   święta  Requiem – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych,

03 listopada 2017 roku- godzina 19.30  - Msza święta w I Piątek Miesiąca,

05 listopada 2017 roku - godzina 15.30 - Msza święta w XXII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego,

12 listopada 2017 roku- godzina 15.30 - Msza święta w XXIII  Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego ,

19 listopada 2017 roku – godzina 15.30 – Msza święta w XXIV Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego ( VI Niedziela po Objawieniu Pańskim),

26 listopada 2017 roku – godzina 15.30 – Msza święta w Ostatnią Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego,

Tradiclaromontana 2017 – Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę

W dniach 17-18 listopada A.D.2017, wierni z duszpasterstw oraznieformalnych wspólnot Tradycji Łacińskiej z całej Polski jak co roku pielgrzymować będą na Jasną Górę, do tronu Matki Kościoła. W bieżącym roku pielgrzymka będzie również stanowić główne polskie uroczystości jubileuszowe X rocznicy wydania przez Papieża Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum. Pielgrzymi z racji jubileuszu złożą wotum dziękczynne za liczne owoce togo doniosłego Motu Proprio. Msze Święte w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego celebrowane będą przed Cudownym Obrazem oraz w Bazylice Jasnogórskiej. W programie pielgrzymki jak co roku przewidziano też tradycyjne nabożeństwa i konferencje duchowe, a także spotkanie formacyjne pielgrzymów. Obecnie trwają już – za pośrednictwem strony internetowej pielgrzymki – zapisy pielgrzymów indywidualnych oraz pielgrzymów do grup zorganizowanych. Począwszy od bieżącego roku prowadzone są również zapisy pielgrzymów duchowych. 
Więcej informacji na : www.tradiclaromontana.pl


Zapisy na pielgrzymkę  oraz pobranie formularza zapisów w zakrystii.

sobota, 21 października 2017

XX Niedziela po Zesłaniu Ducha świętego (22 października) – Msza Święta o godzinie 15.30

Niebo jest naszą ojczyzną; na ziemi jesteśmy wygnańcami. Wskutek grzechów własnych i grzechów naszych współbraci doznajemy wielu cierpień (antyfona na wejście). Dostrzegamy w sobie choroby duchowe, które zagrażają życiu łaski (ewangelia). Dlatego z serc naszych wyrywa się modlitwa pełna tęsknoty za wieczną ojczyzną (alleluja, antyfona na ofiarowanie). Wiemy jednak, że Chrystus chce nas zbawić. W Eucharystii podaje nam niebieskie lekarstwo na choroby dusz (sekreta). Eucharystia jest ostoją nadziei i pociechą w naszym wygnaniu (antyfona na komunię).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]czwartek, 12 października 2017

XIX Niedziela po Zesłaniu Ducha świętego (15 października) – Msza Święta o godzinie 15.30

Wszyscy ludzie są zaproszeni przez Boga na wieczyste gody Jego Syna z odkupioną ludzkością. Wezmą w nich udział tylko ci, którzy dojdą do bram wieczności odziani w godową szatę łaski uświęcającej, którą otrzymaliśmy na Chrzcie św. Zachowanie tej szaty przekracza ludzkie siły. Zbyt często ulegamy złudzeniom, że można się zbawić dzięki własnym wysiłkom. W ciągu dzisiejszej Mszy św. Kościół wielokrotnie nam przypomina radosną prawdę, że Bóg nas prowadzi, obdarza łaską i zbawia.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

wtorek, 10 października 2017

11 października - Święto Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny

W kalendarzu tradycyjnym 11 października obchodzimy święto Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny.  W roku 431 sobór powszechny zebrany w Efezie uroczyście ogłosił, że Maryja jest Matką Bożą. W 1500 letnią rocznicę ogłoszenia tego dogmatu papież Pius XI polecił obchodzić święto Macierzyństwa Najświętszej Maryi  Panny 11 października. Godność Matki Bożej jest podstawą wszystkich innych przywilejów Maryi.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]
środa, 27 września 2017

XVII Niedziela po Zesłaniu Ducha świętego (01 października) – Msza Święta o godzinie 15.30

Wszystkie przykazania wskazują, jak mamy wypełniać podstawowe prawo miłości Boga i bliźniego, które streszcza całą objawioną naukę moralną (ewangelia). Przykazanie miłości bliźniego jest podobne do «pierwszego i największego» przykazania miłości Boga, ponieważ ma ten sam motyw: dobroć Boga, który miłuje wszystkich. Św. Paweł wylicza w lekcji więzy nadprzyrodzone, które nas łączą: jeden Bóg, jedna wiara, jeden Chrzest, jedno oczekiwanie zbawienia. Węzły te są o wiele mocniejsze niż wszystko, co może nas dzielić.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Piątek 29 września - Świętego Michała Archanioła

Sancte Míchaël Archángele, defénde nos in proelio: ut non pereámus in treméndo iudício. 

Imię Michał znaczy «Któż jak Bóg». Przypomina ono walkę, którą stoczył wódz Aniołów ze złymi duchami. Walka dobra ze złem trwa nadal. Po stronie Chrystusa walczą Aniołowie, święci i Kościół, przeciw Chrystusowi szatan i wszyscy grzesznicy. W Starym Testamencie św. Michał był obrońcą ludu wybranego, obecnie jest obrońcą Kościoła. Prosimy go często, aby przedstawił Bogu nasze modlitwy (antyfona na ofiarowanie), aby był przewodnikiem dusz opuszczających ten świat i aby wziął nas w opiekę na sądzie ostatecznym (alleluja). Święto dzisiejsze obchodzimy w rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki Św. Michała pod Rzymem.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


wtorek, 26 września 2017

Październik miesiącem modlitwy różańcowej

Od niedzieli 01 października , przed każdą  Mszą Świętą o godzinie 15.00 zapraszamy wszystkich  wiernych  do wspólnego odmawiania różańca po łacinie . Przez modlitwę wypraszać będziemy  łaski dla  siebie i w tych intencjach, w których będziemy się modlić.Różaniec  -  pierwotnie nazywany był  Psałterzem Najświętszej Maryi Panny (150 psalmów – 150 Zdrowaś Maryjo). Modlitwa jest znana i kultywowana w Kościele od czasów średniowiecza, choć jej korzenie są znacznie starsze. Różaniec jest modlitwą trudną, która wymaga od modlącego się wielkiego skupienia i rozważania Tajemnic, ale jednocześnie bardzo podoba się Matce Bożej. Dzięki modlitwie na różańcu Maryja wyprasza dla nas wiele łask, a zwłaszcza  tym, którzy  pobożnie odmawiać będą różaniec, obiecuje szczególną opiekę. Niech te obietnice staną się zachętą dla każdego z nas.

 „Zawsze odmawiajcie różaniec, róbcie to tak często, jak tylko jest możliwe. Szatan zawsze próbuje zniweczyć tę modlitwę, lecz nigdy tego nie osiągnie. To jest modlitwa Tego, który jest Panem wszystkiego i wszystkich. A Matka Boża nauczyła nas tej modlitwy, jak kiedyś Pan Jezus nauczył nas „Ojcze nasz” (św. o. Pio).

                                         

Terminy Mszy Świętych w miesiącu październiku

01 października  2017 roku - godzina 15.30 - Msza  Święta  w XVII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego,
06 października 2017 roku - godzina 19.30 - Msza   Święta  w I Piątek Miesiąca,
08 października 2017 roku- godzina 15.30  - Msza Święta w XVIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego,
15 października 2017 roku - godzina 15.30 - Msza Święta w XIX Niedziele po Zesłaniu Ducha Świętego,
22 października  2017 roku- godzina 15.30 - Msza Święta w XX  Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego 
29 października  2017 roku – godzina 15.30 – Msza Święta w Święto Chrystusa Króla

sobota, 23 września 2017

XVI Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (24 września) – Msza Święta o godzinie 15.30

Uświęcenie i zbawienie jest dziełem łaski. Z biegiem naszego życia coraz lepiej poznajemy własną słabość. Jesteśmy <nędzni i ubodzy> (ant. na wejście), Bóg jednak dał nam niepojęte bogactwa: zbawczą śmierć swojego Syna, dary Ducha Św., Kościół święty, Sakramenty i Pismo święte. Z tych źródeł spływa obficie łaska Boża na tych, którzy znając swoją słabość i grzeszność pokornie proszą o pomoc Bożą (ewangelia, ant. na ofiarowanie). Łaska Boża nadaje wartość naszej modlitwie i uczynkom, dlatego prosimy, aby zawsze nas uprzedzała i towarzyszyła nam.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

środa, 20 września 2017

Suche Dni Wrześniowe (20, 22, 23 września )

Zgodnie z tradycyjnym kalendarzem liturgicznym w tym tygodniu przypadają Suche Dni Wrześniowe. Suche Dni to środa, piątek i sobota obchodzone w Kościele zachodnim co kwartał, na początku lata, jesieni i zimy, a od końca VII w. także wiosny, jako dni modlitwy przebłagalnej, dziękczynnej i błagalnej połączone z postem ścisłym. Należą do najszacowniejszych zwyczajów roku kościelnego i sięgają do najdawniejszej epoki Kościoła rzymskiego - są starsze od Adwentu.

sobota, 16 września 2017

XV Niedziela po Zesłaniu Ducha świętego (17 września) – Msza Święta o godzinie 15.30

Wskrzeszenie młodzieńca z Naim jest obrazem działania Chrystusa w Kościele. Na Chrzcie świętym obdarzył On nasze dusze nowym życiem, spotyka jednak ciągle synów Matki Kościoła, którzy przez grzech ciężki popadli w stan duchowej śmierci. Kościół błaga nieustannie o ratunek dla swoich dzieci (ant. na wejście) i wyznaje, że bez szczególnej opieki Bożej nie może wytrwać w świętości (kolekta). Chrystus budzi uśpione dusze do nowego życia (ewangelia, ant. na ofiarowanie) i karmi je swoim ciałem «wydanym za życie świata» (ant. na komunię). Umocnieni w życiu nadprzyrodzonym, powinniśmy zabiegać o jego rozwój i promieniowanie na innych (lekcja).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]