niedziela, 31 grudnia 2017

Oktawa Bożego Narodzenia (01 stycznia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu.

W dniu  dzisiejszym kończy się obchód świąt Bożego Narodzenia. Powtarzając śpiewy mszalne z trzeciej Mszy Bożego Narodzenia, jeszcze raz dziękujemy za przyjście Syna Bożego, który jest królem ludzkości. Wspominamy również obrzezanie Pańskie. W ósmym dniu po Bożym Narodzeniu poddano Dziecię Jezus obrzezaniu nakazanemu przez Boga członkom narodu wybranego. Przy tym bolesnym obrzędzie Chrystus wylał pierwociny krwi za nasze zbawienie. Jego cierpienie odbiło się w sercu Matki, która kiedyś będzie towarzyszyła Jego ofierze pod krzyżem. Kolekta dzisiejszej Mszy i antyfony brewiarzowe sławią Jej Boskie Macierzyństwo. Oktawę Bożego Narodzenia Kościół obchodzi w uroczysty sposób, aby uświęcić początek roku cywilnego. W słowach lekcji mszalnej znajdujemy program na nowy rok: żyć mamy rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie, czerpiąc siły z łaski Zbawiciela i oczekując Jego powrotu na końcu czasów.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Ogłoszenie

 „ Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło  w łonie Matki ( Łk2,21).
Miesiąc styczeń tradycyjnie poświęcony jest Imieniu Jezus. Zachęcamy, by z tej racji  przez cały miesiąc styczeń  odmawiać  litanię do Najświętszego Imienia Jezus. Za odmówienie litanii do Najświętszego Imienia Jezus , kościół udziela odpustu cząstkowego.


Zapraszamy do wspólnego odmawiania  Litanii do Najświętszego Imienia Jezus - 20 minut przed każdą Mszą świętą (ok. 15.10).

sobota, 30 grudnia 2017

Terminy Mszy Świętych w miesiącu styczniu 2018 roku


Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia (31 grudnia ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Przepiękna antyfona na wejście, która była natchnieniem dla autora kolędy «Wśród nocnej ciszy», przypomina, że spoczywające w żłóbku Dziecię to odwieczne Słowo, które zstąpiło z królewskiego tronu w niebie. Żłóbek stał się ziemskim tronem wcielonego Boga, który z niego odbierał pierwsze hołdy. Ubóstwo żłóbka i stajenki zapowiadają już trzeci tron Zbawiciela — krzyż. W ewangelii słyszymy z ust starca Symeona zapowiedź, że Chrystus «przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą». Od chwili przyjścia Chrystusa na świat dosięga On swoim wpływem każdego człowieka i zmusza do opowiedzenia się za Nim albo przeciw Niemu. Prawdę tę wyraził dosadnie Mickiewicz: «Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie». Przez przyjęcie Chrztu świętego stanęliśmy przy Chrystusie; wystawiamy Go dzisiaj jako naszego króla i prosimy o gorliwość w Jego służbie.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Udostępniamy informację


poniedziałek, 25 grudnia 2017

Św. Szczepana , Pierwszego Męczennika ( 26 grudnia ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Drugi dzień Oktawy Bożego Narodzenia

Wczoraj obchodziliśmy pamiątkę doczesnych narodzin wiecznego Króla, dzisiaj czcimy pamiątkę narodzin dla nieba Jego Męczennika.
Wczoraj narodził się  nam Chrystus w pieluszki owinięty, dzisiaj Szczepan został przezeń obleczony szata  nieśmiertelności. Wczoraj ciasny żłóbek przyjął Bożą Dziecinę, dzisiaj bezmiar  nieba ogarnął zwycięskiego Szczepana. Jezus stąpił na ziemię wśród śpiewających Aniołów.
Umęczonym za wiarę Kościół nadaje tytuł  martyr, co znaczy świadek.  Św. Szczepan był pierwszym z wielkiej liczby męczenników, którzy oddając swe życie za Chrystusa świadczyli o prawdziwości Jego posłannictwa i Jego nauki. Św. Szczepan był jednym z siedmiu diakonów, których Apostołowie powołali do opieki nad biednymi chrześcijańskiej gminy  jerozolimskiej.
Pomagał on również w głoszeniu  Ewangelii, a Bóg  potwierdził jego przepowiadanie cudami.  Powodzenie jego działalności spowodowało aresztowanie i ukamienowanie w kilka lat po śmierci Pana Jezusa. Między okolicznościami śmierci św. Szczepana i Pana Jezusa dostrzegamy wzruszające podobieństwo. Liturgia podkreśla szczególnie miłość nieprzyjaciół.
Imię św. Szczepana, które znaczy << Uwieńczony>>, wymienia się w kanonie Mszy św.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Msza Święta Bożonarodzeniowa

Uroczystość Narodzenia Pańskiego ( 25 grudnia ) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej przy Żłóbku.

W nocy przenosimy się duchem do groty betlejemskiej i łączymy się z Matką Bożą oraz Aniołami, witającymi rodzącego się Zbawiciela. Wspaniałe przeciwstawienia kolędy starają się oddać wielkość tajemnicy: «Bóg się rodzi, moc — truchleje, Pan niebiosów — obnażony; Ogień — krzepnie, blask — ciemnieje, Ma granice — Nieskończony. Wzgardzony — okryty chwałą, Śmiertelny — Król nad wiekami». Narodzenie Chrystusa w nocy jest symbolem roli, jaką miał spełnić na świecie, rozpraszając ciemności grzechu. Ze szczególnym przejęciem śpiewamy hymn Gloria in excelsis Deo, który tej nocy zabrzmiał po raz pierwszy na ziemi, i klękamy wyznając wiarę w Jezusa, który «przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem».
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Christus natus est nobis!

….A Słowo stało się ciałem  i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.(J 1,1-14)

wtorek, 19 grudnia 2017

Suche Dni po Trzeciej Niedzieli Adwentu

W Roku Pańskim 2017 Suche Dni po Trzeciej Niedzieli Adwentu przypadają 20 grudnia (środa), 22 grudnia (piątek) i 23 grudnia (sobota). Katolików obowiązuje post ścisły.
Pamiętajmy o Suchych Dniach i pielęgnujmy ten  odradzający się obyczaj pozwalający przeżywać bliskie już Boże narodzenie w całym  bogactwie spotkania ze Zbawicielem
Suche Dni oznaczają bardzo wyraźny postęp w przygotowania h do Bożego Narodzenia. Oznajmiono nam, że Król nadchodzi. Jeruzalem jest gotowe, a ścieżki wyprostowane. Dzięki łasce jest On wśród nas. Dzisiaj Kościół mówi nam, że Król przybędzie najpierw jako człowiek, prz6ybierze się w skromne odzienie ludzkiej natury. Msze  zimowych Suchych Dni i w czwartą niedzielę Adwentu przedstawiają wydarzenia poprzedzające narodziny i przyjście Zbawiciela.
                                    Środa Suchych Dni Zimowych
Każda z czterech pór roku rozpoczyna się okresem pokutnym, zwanym po łacinie dla tejże przyczyny - Quatuor tempora – czyli suche dni. Zwyczaj ten sięga już pierwszych wieków Kościoła, ale formę dzisiejszą przybrał dopiero za papieża Grzegorza VII w XI wieku. Suche dni składają się z trzech dni postu: środy, piątku i soboty, z których sobota jest najważniejszym. Celem ich jest poświęcenie Bogu poszczególnych okresów uprawy ziemi i przygotowanie do święcenia duchownych przez pokutę i modlitwę całego Kościoła.

Dzisiejszą Mszę nazwano Missa aurea. Z niej to początek wzięły tzw. Roraty. Postać Maryi jest tu myślą przewodnią. Do niej słowo Boże przyszło jak rosa z niebios. Na Nią wskazywał Izajasz, jako na znak Zbawienia: << Oto Dziewica porodzi... >>  

Fiat Maryi niech nam będzie przykładem w spełnianiu naszego powołania. Prostota i posłuszeństwo, oto cechy chrześcijanina, który oczekuje na przyjście Chrystusa Pana.

Maryjo, Królowo Kapłanów, módl się za nami.

Piątek Suchych Dni Zimowych
W piątek suchodniowy zbierano się w kościele 12-tu Apostołów, aby za ich orędownictwem przygotować się do święceń przyszłych sług ołtarza.

Z tą myślą łączy się dziś myśl oczekiwania Chrystusa. Izajasz opisuje znamiona Królestwa Bożego, a z serca Maryi wyrywa się Kantyk chwały i dziękczynienia. Przez post i umartwienie oczyszczajmy serca nasze, abyśmy byli godni wziąć udział w tajemnicy zbawienia (pokom.).


Sobota Suchych Dni Zimowych
Sobota jest najważniejszym dniem z Suchych dni, ponieważ wówczas odbywają się święcenia kapłańskie. W Rzymie, u Św. Piotra, liturgia zazwyczaj trwała całą noc. Podczas niej czytano Pismo Święte, śpiewano, składano dziesiecinę ze zbiorów, a podczas Mszy udzielano święceń. Z tego nocnego czuwania pozostało dziś jeszcze sześć lekcji. Są to urywki z proroctw Izajasza. Śpiewy między lekcjami są zapożyczone z Psalmów 79-go i 18-go. Cały Stały Testament prowadzi nas do Chrystusa. "Nieznajomość Pisma św. to nieznajomość Chrystusa", mówił Św. Hieronim. Czytajmy je szczególnie w okresie Adwentu, aby tym lepiej poznać osobę Jezusa. 

Ewangelia wywołuje postać Jana Chrzciciela, który rok rocznie przygotowuje dusze nasze do przyjścia Zbawiciela.
Mszał Rzymski


sobota, 16 grudnia 2017

III Niedziela Adwentu – Niedziela Gaudete (17 grudnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Celebrujemy dziś nabożeństwo u św. Piotra w Rzymie, w społeczności Kościoła założonego na św. Piotrze. Gdzie jest Piotr, tam jest i Chrystus, Odkupiciel. Liturgię Mszy świętej wypełnia psalm sławiący odkupienie ( Ps. 84; antyfona na introit i ant. na ofertorium); różowy kolor szat liturgicznych nawołuje do radości. „ Pan blisko jest ” Oto motyw  przewodni dzisiejszej Mszy świętej, jak również przypadających w tym tygodniu Mszy świętych suchedniowych.  Wyraźnie  podejmuje ten temat antyfona na introit: „Weselcie się w Panu zawsze, weselcie się!. Pan blisko jest. Ten, który jako odkupiciel urodził się w Betlejem i którego  ponownego przyjścia oczekujemy na końcu świata, „który przemieni ciało  naszego uniżenia, upodobni je do ciała jasności swojej”. Przyjdź Panie, wołali i błagali chrześcijanie pierwszych wieków. To samo tęskne wołanie wkładamy dziś w Kyrie eleison i w kolektę „ Nakłoń ucho Twoje ku prośbom naszym, Panie i rozjaśnił ciemności umysłu naszego łaską Twego przybycia do nas”, na które oczekujemy.
(Żródło -Iluminare)

piątek, 8 grudnia 2017

II Niedziela Adwentu (10 grudnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja w Kościele Św. Krzyża Jerozolimskiego
Oto Pan przychodzi.

Charakterystyczny dla liturgii drugiej niedzieli Adwentu jest kościół stacyjny pod wezwaniem św. Krzyża Jerozolimskiego. A zatem Jeruzalem, Syjon, Izrael dzisiejszej liturgii - to przede wszystkim Kościół katolicki. „Ludu Syjonu, oto Pan przyjdzie, aby  odkupić narody – Populus Sion, ecce Dominus veniet”( ant. na introit).Tym bardziej  z wdzięcznym sercem wyjdźmy naprzeciw  Niego. Już zajął swe stanowisko Chrzciciel, gotujący Mu drogę:” Oto posyłam Anioła swego przed obliczem twoim, który przygotuje drogę twą przed tobą”(ewnagelia). Dzisiejsza liturgia żyje całkowicie myślą: Pan przyjdzie do swego miasta, do królestwa Bożego – Kościoła świętego i do duszy chrześcijanina. „Gotujcie  drogę Panu” prostujcie ścieżki i drogi, poprawiajcie je na tę wielką chwilę. „Ludu Syjonu, oto Pan przyjdzie by zbawić narody; Pan da posłyszeć swój głos pełen chwały i uraduje się serce wasze”( ant. na introit). „Ucieszyła mnie wieść pożądana, pójdziemy do domu naszego Pana (Alleluja), gdyż należymy do społeczności Kościoła Świętego, do Ciała Chrystusowego! Pan przyjdzie aby zbawić narody. „ Bóg chce , żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zaprawdę! „Bóg jest miłością”. W tym się okazała miłość Boża ku nam, że Bóg zesłał na świat Syna swego jednorodzonego, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega  miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale On pierwszy  umiłował nas i zesłał Syna swego jako przebłaganie, również i za nas. Uwielbiajmy zatem Boga za miłosierdzie jego i wychwalajmy imię jego. „ Powstań więc, Jeruzalem, duszo chrześcijańska i stań na pagórku wysokim, a patrz jak radość idzie ku tobie do Boga twego”( ant. na komunię).
(Żródło -Iluminare)

środa, 6 grudnia 2017

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. (08 grudnia) – Msza Święta o godzinie 20.15

Ave, Maria, gratia plena; Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus.

Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę Swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu.
Święto Niepokalanego Poczęcia obchodzono na Wschodzie już w VIII wieku. W wieku IX przeszło ono na Zachód.  W Polsce przyjęło się w wieku XIV. 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ściśle określił i podał do wierzenia prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Dziewicy jako dogmat wiary katolickiej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

niedziela, 3 grudnia 2017

Rekolekcje

W I Niedzielę Adwentu (3 grudnia) w naszej parafii rozpoczęły się rekolekcje adwentowe, które potrwają do środy 06 grudnia. Podczas Mszy świętej w NFRR nauki rekolekcyjne poprowadził o. Romuald Kszuk z Instytutu Ojców Szensztackich.

piątek, 1 grudnia 2017

I Niedziela Adwentu (03 grudnia) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej
W liturgii adwentowej ciągle rozbrzmiewa okrzyk «Veni — Przyjdź». Kościół wyprasza przyjście Zbawiciela do dusz swoich wiernych, aby przygotować ich na godny obchód pamiątki Bożego Narodzenia i na ostateczne przyjście Pana. Śpiewy dzisiejszej Mszy są wyjęte z psalmu 24, który doskonale wyraża usposobienie duszy w Adwencie. Czujemy naszą nicość i grzeszność i gorąco pragniemy zbawienia. Pragnienia nasze wyraża kolekta, zwracająca się wprost do Syna Bożego i natarczywie błagająca o nawiedzenie Boże. Lekcja wzywa do współdziałania z łaską Bożą. Ewangelia zapowiada ostateczne przyjście Zbawiciela, które rzuca właściwe światło na całą doczesność. «Podnoście głowy wasze, bo się zbliża odkupienie».  W sekrecie modlimy się o dobre przygotowanie na spotkanie się z Bogiem, który jest naszym początkiem i celem.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

środa, 29 listopada 2017

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
Adwent

Słuszne i zbawienne jest, abyśmy uroczyście święcili, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Adwent Twej chwały i pamiątkę narodzin Twoich wedle ciała. Wierzymy, żeś przed dawnymi czasy przyszedł nas odkupić, daj nam, byśmy przy pełnym  majestatu powtórnym przyjściu Twoim mogli nieść ten widok i, uzyskawszy łaskawe odpuszczenie grzechów, zasłużyli Cię oglądać na wieki. ( Ze starożytnej prefacji – Mszał Rzymski 1963).
 Adwent [po łacinie  adventus – przyjście] rozpoczyna nowy  rok kościelny. Kościół święty oznacza tą nazwą  okres przygotowania na przyjście Pańskie. Przyjście to jest trojakie: Przyjście historyczne: Oczekujemy pamiątki Narodzin (25 grudnia) i Objawienia (6 stycznia) Jezusa Chrystusa. Kościół przez cztery  niedziele przypomina przygotowanie narodu wybranego na przyjęcie Zbawiciela. Przyjście  mistyczne: Bóg udziela nam łaski w miarę naszego przygotowania. Mamy gotować drogę Panu przez skupienie i modlitwę. Dlatego w Adwencie Kościół nakazuje wstrzymywanie się od zabaw i wzywa do pokuty, tj. odwrócenia się od zła i czynienie dobra.   Przyjście ostateczne: Rozwój  Królestwa Bożego odbywa się równolegle z rozwojem dzieła  Odkupienia, zaczyna się z narodzeniem Chrystusa w stajence betlejemskiej, rozkwita w życiu Kościoła, kończy się Sądem ostatecznym u schyłku wieków. Powtórne przyjście Chrystusa Pana będzie objawieniem Jego chwały i ostatecznym ugruntowaniem jego Królestwa.                  

Terminy Mszy Świętych w miesiącu grudniu

01 grudnia  2017 roku - godzina 19.30 - Msza święta w I Piątek Miesiąca,

03 grudnia 2017 roku - godzina 15.30 - Msza   święta w I Niedzielę Adwentu

08 grudnia 2017 roku - godzina  20.15 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N M P

10 grudnia 2017 roku- godzina 15.30 - Msza święta w II Niedzielę Adwentu,
 
17 grudnia 2017 roku – godzina 15.30 – Msza święta w  III Niedzielę Adwentu,

25 grudnia 2017 roku- godzina 15.30 - Msza święta w Uroczystość Narodzenia Pańskiego,
 
26 grudnia 2017 roku- godzina 15.30 - Msza święta w uroczystość św. Szczepana, Pierwszego Męczennika ,
 
31 grudnia 2017 roku- godzina 15.30 - Msza święta w Oktawie Bożego Narodzenia,

sobota, 25 listopada 2017

Ostatnia Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (26 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zwraca naszą uwagę na końcowy akt dziejów Odkupienia: Sąd Ostateczny. «Bóg wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna umiłowania swego» (lekcja), dlatego oczekujemy Sądu Ostatecznego bez obawy, pamiętając, że sędzią będzie nasz Zbawiciel. Dzień sądu nad światem będzie dniem Jego ostatecznego zwycięstwa nad mocami ciemności. Modlimy sie dzisiaj o uwolnienie od ziemskich pożądań i skierowanie naszych pragnień ku niebu (sekreta).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]wtorek, 21 listopada 2017

Życzenia

W związku z przypadającym w środę 22 listopada wspomnieniem świętej Cecylii Dziewicy i Męczennicy, patronki chórzystów, śpiewaków, muzyków i organistów, wszystkim tworzącym i wykonującym śpiew i muzykę, składamy jak najlepsze życzenia radości i pomyślności, aby piękno wykonywanej muzyki i śpiewu zbliżało nas do Boga i ludzi oraz ludzkiej wdzięczności za wkładany trud.
Szczególne życzenia składamy członkom scholi gregoriańskiej śpiewającej pod kierunkiem wspaniałego kantora p. Michała, a działającej przy naszym Duszpasterstwie Tradycji Łacińskiej w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce - radości oraz satysfakcji z pełnionej posługi.

sobota, 18 listopada 2017

XXIV Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – ( VI Niedziela po Objawieniu Pańskim ) 19 listopada – Msza Święta o godzinie 15.30

Teksty mszalne przedstawiają rozwój Królestwa Chrystusowego. Rozrasta się ono jak ziarnko gorczyczne w potężny krzew i przetwarza świat,  jak kwas chlebowy mąkę. Rozkwit Kościoła w Tesalonikach, który opisuje św. Paweł, jest obrazem tego, co bez przerwy dokonuje się w świecie. Kościół z roku na rok rozszerza się i staje się katolicki, czyli powszechny, nie tylko przez swoją naukę, lecz także przez swój zasięg. Kwas chlebowy jest również symbolem Eucharystii, która z wolna przemienia dusze.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 11 listopada 2017

XXIII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (12 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

W życiu ziemskim trapią nas rozliczne cierpienia. Nie są one jednak bezcelowe. Przez nie Bóg oczyszcza wybranych i gromadzi ich w swoim Królestwie (antyfona na wejście, graduał). Zbliża się dzień, w którym Chrystus obdarzy chwałą całego człowieka, wskrzeszając uniżone przez śmierć ciało ludzkie (lekcja), podobnie jak wskrzesił córkę Jaira.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 4 listopada 2017

XXII Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (05 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

Przez Chrzest święty Chrystus rozpoczął dzieło uświęcenia naszych dusz. Życie nadprzyrodzone winno się nieustannie rozwijać «aż do dnia Jezusa Chrystusa», to jest do dnia sądu Bożego nad nami. Kościół modli się o nieustanny wzrost świętości dla wszystkich swoich wyznawców (lekcja). Zdając sobie sprawę z win, które ich obciążają, odwołuje się do miłosierdzia Bożego (antyfona na wejście) i wyprasza sobie łaskę dobrej modlitwy, która zostałaby wysłuchana (antyfona na ofiarowanie). W ewangelii Chrystus uczy nas, że nie ma sprzeczności między obowiązkami wobec ojczyzny ziemskiej i Boga. Chrześcijanin winien spełniać obowiązki wobec państwa, ale musi pamiętać, że na własnej duszy nosi wyciśnięte podobieństwo Boże i do Boga ma wrócić. W życiu doczesnym człowiek wraca do  Boga przez ofiarę, ostatecznie wróci przez śmierć i zmartwychwstanie.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

czwartek, 2 listopada 2017

Msza Requiem w Zielonce

We Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych została odprawiona Msza  Święta  - Requiem. Po Mszy odbył się obrzęd absolucji przy pustej trumnie, symbolizującej dusze czyśćcowe, za które się modliliśmy. Pie Iesu Domine, dona eis reqiuem sempiternam.
środa, 1 listopada 2017

Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (02 listopada) – Msza Reguiem o godzinie 19.30

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych wprowadził opat  Benedyktynów w Cluny św. Odylon w 998 roku.  Uczciwszy triumf tych swoich dzieci, które już weszły do nieba, Kościół święty wspomina wszystkie dusze, które w czyśćcu wypłacają się Bożej sprawiedliwości z długów grzechowych. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusową odnawiająca się we Mszy świętej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

poniedziałek, 30 października 2017

Uroczystość Wszystkich Świętych (01 listopada) – Msza Święta o godzinie 15.30

Oprócz świętych, którym poświęcono osobny dzień w roku kościelnym, w niebie przebywa niezliczona rzesza wybranych «ze wszystkich narodów i pokoleń, i języków», ze wszystkich stanów i zawodów (lekcja). Dzisiaj Kościół oddaje cześć tym wszystkim, którzy weszli już do chwały niebieskiej, a dzieciom swoim pielgrzymującym jeszcze na tej ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zawiodła do świętości (ewangelia).
Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Wszystkich Świętych; z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego (introit).

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Spotkanie

W niedzielę  29 października 2017 roku bezpośrednio  po Mszy świętej w Uroczystość Chrystusa Króla,  odbyło się   spotkanie  grupy wiernych przywiązanych do  Tradycji Łacinskiej przy naszej parafii.piątek, 27 października 2017

Święto Chrystusa Króla (29 października) – Msza Święta o godzinie 15.30

Chrystus jest Królem wszechrzeczy, ponieważ jest Synem Bożym i Odkupicielem ludzkości. Jego nauka jest podstawą ładu w życiu ludzi. Dzięki jej spełnianiu może zaistnieć «królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju» (prefacja). Święto Chrystusa Króla, ustanowione przez papieża Piusa XI w 1925 roku, obchodzi się w ostatnią niedzielę października, bezpośrednio przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, aby uwydatnić zjednoczenie się w Chrystusie trzech części Jego Królestwa: Kościoła walczącego, triumfującego i cierpiącego.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]