niedziela, 31 stycznia 2016

Niedziela Sześćdziesiątnicy

Fotorelacja z dzisiejszej Mszy Świętej sprawowanej w niedzielę Sześćdziesiątnicy, którą celebrował ks. Tomasz Jochemczyk, przebywający gościnnie w naszej parafii , a pracujący na stałe we Włoszech.


Ogłoszenie -Terminy Mszy Świętych w miesiącu lutym

02 lutego 2016 roku godzina 19.30  -  Msza   Święta  Uroczystość Oczyszczenia  Najświętszej Maryi Panny( Ofiarowanie Pańskie)z błogosławieństwem  i poświęceniem świec,
05 lutego 2016 roku godzina 19. 30 - Msza  Święta  w I Piątek Miesiąca,
07 lutego 2016 roku godzina 15.30 – Msza   Święta Niedzieli Pięćdziesiątnicy,
14 lutego 2016 roku godzina 15.30 – Msza Święta I Niedzieli Wielkiego Postu,
21 lutego 2016 roku godzina 15.30 – Msza święta II Niedzieli Wielkiego Postu,
28 lutego 2016 roku godzina 15.30 – Msza Święta III Niedzieli Wielkiego Postu,

                            10 lutego - Popielec nie ma Mszy 

sobota, 30 stycznia 2016

Niedziela Sześćdziesiątnicy (Mięsopustna) - Msza Święta godzina 15.30

„Ziarnem jest słowo Boże” (Łk 8,11) 
Celebrujemy dziś nabożeństwo u św. Pawła, przez jego wstawiennictwo  prosimy, aby zasiew Boży w naszej duszy owocował.  Jest on dziś typem Kościoła, gdyż poddany był najcięższym próbom przez wszelkiego rodzaju cierpienia i upokorzenia – ale właśnie dlatego pełen był mocy Chrystusowej. Gdyż „moc [Chrystusa] w słabości [człowieka] się doskonali”(lekcja). „Przywarło do ziemi ciało nasze. Zbudź się, Panie, pomóż nam i zbaw nas”. To wołanie nieodkupionej ludzkości.(ant. na introit). „Wzruszyłeś, Panie, ziemię i wstrząsnąłeś nią. Napraw jej rozpadliny, bo się chwieje”(traktus). Ziarno, które Pan wsiewa we  wzruszoną i przeoraną duszę, pada na dobrą glebę. Dusza przyjmuje je, zachowuje „w dobrym i szczerym sercu i przynosi owoc w wytrwałości”(ewangelia). W słabości człowieka doskonali się moc Chrystusa. W pokornym przyjmowaniu z rąk Boga cierpień i nędzy przygotowuje się dusza do przyjęcia mocy i łaski Chrystusa. „Uniżajcie się tedy pod możną ręką Bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia. W mocy Chrystusowej niech wiernie podąża Kościół, dusza ludzka, po drodze Pańskiej. Moc Chrystusowa daje nowe życie (sekreta), świętą radość (ant. na komunię), godne Boga postępowanie (modlitwa po komunii). [Źródło: Illuminare II,1963 r.]

niedziela, 24 stycznia 2016

Niedziela Siedemdziesiątnicy - Przedpoście Msza Święta godzina 15.30

„Idźcie i wy do winnicy mojej”.Tam znajdziecie pracę, pracę wystarczającą na przeciąg całego życia. Obyście tylko wykonali całą tę pracę. Do nas to odnosi się wezwanie Boże: „Idźcie i wy do winnicy mojej”- wzywa nas dziś, w tej właśnie godzinie. Oto program na początek świętego postu: wszystkiego się wyrzec, ale to wszystkiego. Po co? Aby Chrystus, szermierz i zwycięzca w nas zamieszkał i w nas zwyciężył. Oto, co pragnie w nas zdziałać Siedemdziesiątnica i czas postu. Czy jesteśmy zdecydowani wyrzec się wszystkiego? „Czyż nie wiecie, że ci, którzy biegną w zawody, choć wszyscy biegną, jeden tylko otrzymuje nagrodę. Tak biegnijcie, abyście otrzymali (lekcja). Jeden tylko otrzymuje nagrodę. A tym jest Chrystus, zwycięzca nad śmiercią i grzechem. 
[ Illuminare II 1964]Wizyta po sąsiedzku

W niedzielę Siedemdziesiątnicy - Schola Gregoriańska z Zielonkowskiego Środowiska Tradycji Łacińskiej w kościele Matki Bożej Częstochowskiej, gościnnie zaśpiewała Mszę XVIII, Credo III, Alma Redemptoris (wersję solenną), podczas Mszy Świętej Łacińskiej w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie celebrowanej przez duszpasterza tradycji łacińskiej x. Jakuba.

piątek, 22 stycznia 2016

Tempus Septuagesimae - Przedpoście czyli czas Siedemdziesiątnicy.

Z całego serca błagamy Twój majestat, abyś tak wygubił nasze wewnętrzne wady, jak zniszczyłeś naszego śmiertelnego wroga. Ty, który otaczasz nas opieką, nie pozwól, abyśmy jęczeli w niewoli wewnętrznej. Spraw, abyśmy zawsze unikali zła i miłowali wszystko co, sprawiedliwe. [Ze starej prefacji]

Od trzeciej niedzieli po Objawieniu Pańskim rozpoczyna się  Przedpoście czyli czas Siedemdziesiątnicy (trwa do  Środy Popielcowej - w tym roku 10 lutego). Czas po Siedemdziesiątnicy  przygotowuje nas do Wielkiego Postu, obejmującego trzy kolejne niedziele przed Środą Popielcową: Niedziela Siedemdziesiątnicy – SEPTUAGESIMA (niedziela Starozapustna – 70 dni przed niedzielą Wielkanocną), Niedziela Sześćdziesiątnicy – SEXAGESIMA (Mięsopustna – 60 dni przed niedzielą Wielkanocną) i Niedziela Pięćdziesiątnicy – QUINQUAGESIMA (Zapustna – 50 dni przed niedzielą Wielkanocną). Kolor szat  liturgicznych jest już fioletowy – chociaż nie ma jeszcze Postu.

sobota, 16 stycznia 2016

Msza Trydencka w Sulejówku

Tradycyjna Grupa Męska z Sulejówka od roku podejmuje starania o Mszę trydencką w swojej parafii. Proszę o modlitwę na tę intencję.


niedziela, 10 stycznia 2016

I Niedziela po Objawieniu Pańskim - Niedziela Świętej Rodziny

Niedziela Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.

Wzorem rodziny chrześcijańskiej jest Rodzina z Nazaretu, w której wyrósł i wychował się Jezus. W ubogim domu, w zwyczajnych warunkach, rozwijało się najszczęśliwsze życie rodzinne, oparte na prawie Bożym. Antyfona na wejście i graduał wyśpiewują szczęście przenikające dom nazaretański. W lekcji św. Paweł poucza nas o cnotach, które są warunkiem szczęścia domowego. W ewangelii dostrzegamy troskę Maryi i Józefa o Dziecię Jezus i posłuszeństwo Syna Bożego wobec ziemskich rodziców. Przy ofiarowaniu uświadamiamy sobie, że rodzina chrześcijańska winna wychowywać swe dzieci dla Boga. W modlitwach dzisiejszej Mszy upraszamy dla wszystkich naszych rodzin umiejętność naśladowania świętej Rodziny. [ Mszał Rzymski 1963 r.]

piątek, 8 stycznia 2016

Spotkanie opłatkowe

Po uroczystej Mszy  Świętej  w Formie Nadzwyczajnej w Uroczystość  Objawienia Pańskiego,  odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli   wierni  z zielonkowskiego środowiska  tradycji łacińskiej 
czwartek, 7 stycznia 2016

Uroczystość Objawienia Pańskiego.

Msza Święta ( Missa Sollemnis) celebrowana w Uroczystość Objawienia Pańskiego, którą gościnnie sprawował ks. Mateusz Szewczyk.


...A ujrzawszy gwiazdę uradowali się radością bardzo wielką. I wszedłszy w dom znaleźli dziecię z Maryją, Matką Jego  i upadłszy, pokłonili się Jemu. A otworzywszy skarby swe, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy odpowiedź we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do krainy swojej. [ Ewangelia Mt 2,1-12]

środa, 6 stycznia 2016

Ogłoszenie

W środę 6 stycznia o godz. 15. 30  -  w Uroczystość Objawienia Pańskiego – sprawowana będzie Msza Święta ( Missa sollemnis ) z asystą diakona i subdiakona, oraz poświęcenie kadzidła i kredy.


Po mszy  zapraszamy  na spotkanie opłatkowe w domu katechetycznym. 

niedziela, 3 stycznia 2016

Najświętszego Imienia Jezus

W dniach, które następują po oktawie Bożego Narodzenia, święci Kościół uroczystość Najświętszego Imienia Jezus. Przy obrzezaniu  „nadano mu  imię Jezus”(ewangelia). Z serdeczną radością pójdźmy do Pana święcić Jego imię. „ na imię Jezusa zgina się wszelkie kolano mieszkańców  niebios, ziemi i podziemia, i wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem” (Flp 2,10- ant. na introit). „Oto Panie, Panie nasz jakżesz  przedziwne jest imię Twoje na całej ziemi”. ( psalm na introit). Twemu imieniu, imieniu Ojca wyższego ponad wszelkie stworzenie kłaniają się niebo i ziemia, wszelki rozum i wola, czas i kultura. W nim tylko jest zbawienie. Albowiem nie dano człowiekowi innego imienia, którym moglibyśmy być  zbawieni ( lekacja).
Święćmy uroczyście dzień imienin naszego Zbawiciela. Jest to dzień łaski, przebaczenia. Połóżmy na patenie swój żal za grzechy, swoje dziękczynienie i mówmy: Chwalić Cię będę, Panie, za całego serca i wielbić będę twe imię na wieki. Bo jesteś, o Boże dobry i łaskawy oraz bogaty w miłosierdzie dla wszystkich, którzy Cię wzywają ( ant. na ofertorium).
[ Illuminare - wyd. 1964]


piątek, 1 stycznia 2016

Oktawa Bożego Narodzenia

W dniu dzisiejszym kończy się obchód świąt Bożego Narodzenia. Powtarzając śpiewy mszalne z trzeciej Mszy Bożego Narodzenia, jeszcze raz dziękujemy za przyjście Syna Bożego, który jest królem ludzkości. Wspominamy również obrzezanie Pańskie. W ósmym dniu po Bożym Narodzeniu poddano Dziecię Jezus obrzezaniu nakazanemu przez Boga członkom narodu wybranego. Przy tym bolesnym obrzędzie Chrystus wylał pierwociny krwi za nasze zbawienie. Jego cierpienie odbiło się w sercu Matki, która kiedyś będzie towarzyszyła Jego ofierze pod krzyżem. Kolekta dzisiejszej Mszy i antyfony brewiarzowe sławią Jej Boskie Macierzyństwo. Oktawę Bożego Narodzenia Kościół obchodzi w uroczysty sposób, aby uświęcić początek roku cywilnego. W słowach lekcji mszalnej znajdujemy program na nowy rok: żyć mamy rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie, czerpiąc siły z łaski Zbawiciela i oczekując Jego powrotu na końcu czasów. [ Mszał Rzymski 1963 ]

Ogłoszenie

 01 stycznia 2016 roku - Oktawa Bożego Narodzenia 
( Nowy Rok i pierwszy piątek miesiąca ) - Święto 1 klasy - Msza Święta sprawowana będzie o godzinie 15.30