poniedziałek, 31 grudnia 2018

niedziela, 30 grudnia 2018

Oktawa Bożego Narodzenia - 01 stycznia – Msza Święta o godzinie 15.00

Stacja u Najświętszej Maryi Panny za  Zatybrzu.
W dniu dzisiejszym  kończy się obchód świąt Bożego Narodzenia. Powtarzając śpiewy mszalne z trzeciej Mszy Bożego Narodzenia, jeszcze raz dziękujemy za przyjście Syna Bożego, który jest królem ludzkości. Wspominamy również obrzezanie Pańskie. W ósmym dniu po Bożym Narodzeniu poddano Dziecię Jezus obrzezaniu nakazanemu przez Boga członkom narodu wybranego. Przy tym bolesnym obrzędzie Chrystus wylał pierwociny krwi za nasze zbawienie. Jego cierpienie odbiło się w sercu Matki, która kiedyś będzie towarzyszyła Jego ofierze pod krzyżem. Kolekta dzisiejszej Mszy i antyfony brewiarzowe sławią Jej Boskie Macierzyństwo. Oktawę Bożego Narodzenia Kościół obchodzi w uroczysty sposób, aby uświęcić początek roku cywilnego. W słowach lekcji mszalnej znajdujemy program na nowy rok: żyć mamy rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie, czerpiąc siły z łaski Zbawiciela i oczekując Jego powrotu na końcu czasów.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


Ogłoszenie

 „ Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło  w łonie Matki ( Łk2,21).


Miesiąc styczeń tradycyjnie poświęcony jest Najświętszemu Imieniu Jezus.


Litanię do Najświętszego Imienia Jezus  odmawiać będziemy 20 minut przed każdą Mszą świętą o 14.40.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

piątek, 28 grudnia 2018

Przypomnienie


Godzinki


Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia - 30 grudnia – Msza Święta o godzinie 15.30

Przepiękna antyfona na wejście, która była natchnieniem dla autora kolędy «Wśród nocnej ciszy», przypomina, że spoczywające w żłóbku Dziecię to odwieczne Słowo, które zstąpiło z królewskiego tronu w niebie. Żłóbek stał się ziemskim tronem wcielonego Boga, który z niego odbierał pierwsze hołdy. Ubóstwo żłóbka i stajenki zapowiadają już trzeci tron Zbawiciela — krzyż. W ewangelii słyszymy z ust starca Symeona zapowiedź, że Chrystus «przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą». Od chwili przyjścia Chrystusa na świat dosięga On swoim wpływem każdego człowieka i zmusza do opowiedzenia się za Nim albo przeciw Niemu. Prawdę tę wyraził dosadnie Mickiewicz: «Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie». Przez przyjęcie Chrztu świętego stanęliśmy przy Chrystusie; wystawiamy Go dzisiaj jako naszego króla i prosimy o gorliwość w Jego służbie.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Terminy Mszy św. w miesiącu styczniu 2019 r.


czwartek, 27 grudnia 2018

Liturgiczne wspomnienie – Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty – 27 grudnia (czwartek)


Św. Jan był umiłowanym uczniem Pana Jezusa. Był świadkiem Przemienienia Pańskiego i konania w Ogrodzie Oliwnym. Przy Ostatniej Wieczerzy spoczywał na piersi Zbawiciela. Umierając na krzyżu Pan Jezus oddał mu w opiekę swoją matkę. Św. Jan napisał trzy Listy Apostolskie, Apokalipsę i Ewangelię. Zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa św. Jan umarł śmiercią naturalną w późnej starości. Ewangelia św. Jana, która uzupełnia pozostałe, zawiera najgłębszy  wykład tajemnic Bożych. W Kościele Wschodnim nadano św. Janowi tytuł teologa. W ikonografii chrześcijańskiej symbolem św. Jana jest orzeł. Teksty Mszy św. wysławiają nadprzyrodzoną mądrość św. Jana, będącą  odblaskiem mądrości Bożej.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


środa, 26 grudnia 2018


Św. Szczepana

Drugi dzień Oktawy Bożego Narodzenia - Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika.
Mszę gościnnie sprawował x. Mateusz
wtorek, 25 grudnia 2018

Św. Szczepana , Pierwszego Męczennika - 26 grudnia – Msza Święta o godzinie 15.30

Drugi dzień Oktawy Bożego Narodzenia 
Wczoraj obchodziliśmy pamiątkę doczesnych narodzin wiecznego Króla, dzisiaj czcimy pamiątkę narodzin dla nieba Jego Męczennika.
Wczoraj narodził się  nam Chrystus w pieluszki owinięty, dzisiaj Szczepan został przezeń obleczony szata  nieśmiertelności. Wczoraj ciasny żłóbek przyjął Bożą Dziecinę, dzisiaj bezmiar  nieba ogarnął zwycięskiego Szczepana. Jezus stąpił na ziemię wśród śpiewających Aniołów.
Umęczonym za wiarę Kościół nadaje tytuł  martyr, co znaczy świadek.  Św. Szczepan był pierwszym z wielkiej liczby męczenników, którzy oddając swe życie za Chrystusa świadczyli o prawdziwości Jego posłannictwa i Jego nauki. Św. Szczepan był jednym z siedmiu diakonów, których Apostołowie powołali do opieki nad biednymi chrześcijańskiej gminy  jerozolimskiej.
Pomagał on również w głoszeniu  Ewangelii, a Bóg  potwierdził jego przepowiadanie cudami.  Powodzenie jego działalności spowodowało aresztowanie i ukamienowanie w kilka lat po śmierci Pana Jezusa. Między okolicznościami śmierci św. Szczepana i Pana Jezusa dostrzegamy wzruszające podobieństwo. Liturgia podkreśla szczególnie miłość nieprzyjaciół.
Imię św. Szczepana, które znaczy  "Uwieńczony", wymienia się w kanonie Mszy św.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

Msza Bożonarodzeniowa
poniedziałek, 24 grudnia 2018

Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia – Msza święta o godzinie 15.30

Christus natus est nobis !


…..W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.  A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.  I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał ”.
( Ewangelia wg  Łk 2,1-14)

niedziela, 23 grudnia 2018

piątek, 21 grudnia 2018


Godzinki


IV Niedziela Adwentu – 23 grudnia – Msza święta o godzinie 15.30

„Niebiosa, rosę spuście nam z góry "


Oczekujemy rychłego przyjścia Pana. „Niebiosa, rosę spuście nam z góry, sprawiedliwego  wylejcie chmury”. Niech się otworzy ziemia i wyda Zbawiciela” [ ant. na introit ]. W dzisiejszej  liturgii mszalnej występują trzy postacie adwentowe: Prorok Izajasz w antyfonie na introit,  Jan Chrzciciel w ewangelii i Maryja, Matka i Dziewica, w antyfonie na ofertorium i komunię. Wszyscy troje przypominają nam, że Pan blisko jest, gotujcie Mu zatem drogę – aby bez przeszkód mógł przyjść do nas. „Krzywe drogi staną się proste, a ostre wygładzone będą”. Wstępna część Mszy świętej  jest pukaniem łaski do drzwi duszy. Wołanie łaski dochodzi  przez Izajasza i Chrzciciela, przez pieśni, teksty, czytanie lekcji i ewangelii. „ Anioł  Pański zwiastował Pannie Maryi ”. Z pozdrowieniem na ustach stoi łaska u drzwi naszego serca i prosi, by ją wpuścić. Maryja wypowiada swoje „ Ecce ancilla Domini  - Oto ja służebnica  Pańska”. Zupełne złożenie ofiary z siebie Bogu i jego upodobaniu. „Niech mi się stanie według słowa twego”. W czasie świętego przeistoczenia pełni czci oglądamy „zbawienie Boże”, Jezusa, Syna Bożego. „ Słowo stało się ciałem” .W komunii świętej przyjmujemy Go do naszego serca. „Ecce Virgo concipiet – Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie imię jego Emanuel ( Bóg z nami)” [ ant. na komunię ]. Takiego Bożego Narodzenia wygląda święta liturgia adwentowa mówiąc: „ Okaż nam, Panie, twe miłosierdzie i daj nam zbawienie twoje”, doskonałe zbawienie, ciał zmartwychwstanie i błogosławione oglądanie Boga w niebie.” Gotujcie drogę Panu. Proste czyńcie ścieżki Jego.
[Illuminare - Rozmyślania liturgiczne ]

środa, 19 grudnia 2018

wtorek, 18 grudnia 2018

Suche dni zimowe

Każda z czterech pór roku rozpoczyna się okresem pokutnym, czyli  suche dni. Zwyczaj ten sięga już pierwszych wieków Kościoła. Suche dni składają się z trzech dni postu: Środy, Piątku i Soboty, z których sobota jest najważniejszym. Celem ich jest poświęcenie Bogu poszczególnych okresów uprawy ziemi i przygotowaniem do święceni duchownych przez pokutę i modlitwę całego Kościoła. Suche dni zimowe przypadające w Adwencie przybrały ponadto charakter przygotowania do świąt.

Środa Suchych Dni Zimowych 19 grudnia

W środę  Kościół wspomina tajemnice wcielenia, która dokonała się  w łonie Najświętszej Maryi Panny. Postać Maryi jest  myślą przewodnią. Do niej słowo Boże przyszło jak rosa z niebios.  Teksty mszalne  wspominają proroctwo Izajasza: „ Oto Dziewica porodzi... ”  i scenę Zwiastowania : „ Oto Ja służebnica Pańska..”.  Środowa msza święta zwana  -  „Mszą złotą”, dała początek roratom, tj. wotywnej Mszy o Matce Bożej. Na ofiarowanie składamy Bogu nasz post.
 Piątek Suchych Dni Zimowych 21 grudnia

W piątek suchodniowy zbierano się w kościele Dwunastu Apostołów, aby za ich orędownictwem przygotować się do święceń przyszłych sług ołtarza. Z tą myślą łączy się dziś myśl oczekiwania Chrystusa. Izajasz opisuje znamiona Królestwa Bożego.  Z  serca Maryi wyrywa się dziękczynienie „ Uwielbia dusza moja Pana . Przez post i umartwienie oczyszczajmy serca nasze, abyśmy byli godni wziąć udział w tajemnicy zbawienia.
                                                               
 Sobota Suchych Dni Zimowych 22 grudnia

Sobota jest najważniejszym dniem z Suchych dni, ponieważ wówczas odbywają się święcenia kapłańskie. W Rzymie, u Świętego Piotra, liturgia zazwyczaj trwała całą noc. Podczas niej czytano Pismo Święte, śpiewano, składano dziesięcinę ze zbiorów, a podczas Mszy udzielano Święceń.  Śpiewy między lekcjami są zapożyczone z Psalmów 79 i 18. W ewangelii słyszymy głos Jana Chrzciciela, który rok rocznie przygotowuje dusze nasze do przyjścia Zbawiciela.

[Illuminare - Rozmyślania liturgiczne ]

niedziela, 16 grudnia 2018

piątek, 14 grudnia 2018

Godzinki


III Niedziela Adwentu – Niedziela Gaudete – 16 grudnia – Msza święta o godzinie 15.30

Stacja u św. Piotra
Od trzeciej niedzieli Adwentu myśl nasza zwraca się głównie ku bliskiej pamiątce pierwszego przyjścia Chrystusa, ku Bożemu Narodzeniu. W tygodniu wspominamy dwie tajemnice radosne, które poprzedziły Boże Narodzenie. Hasłem «Pan jest blisko» rozpoczyna się od tej niedzieli codzienna modlitwa Kościoła. Ta sama prawda nadaje ton radości dzisiejszej Mszy świętej. Jak lud izraelski został wyzwolony z niewoli babilońskiej, tak my zostaniemy uwolnieni z naszych ciemności. Św. Jan Chrzciciel zapewnia, że Chrystus już stanął wpośród nas. Obecny w Eucharystii, sam przysposabia dusze na wielkie łaski nadchodzących świąt.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

sobota, 8 grudnia 2018

Godzinki


II Niedziela Adwentu – 09 grudnia – Msza święta o godzinie 15.30

Stacja w Kościele Św. Krzyża Jerozolimskiego


Syjon i Jerozolima to typy Kościoła katolickiego, «lud syjoński» — to katolicy. Do nich i do całej ludzkości przychodzi Zbawiciel. Św. Paweł poucza nas w lekcji o powszechności dzieła zbawienia, powołując się na proroctwo Izajasza. Podobnie Chrystus Pan, odpowiadając na pytanie uczniów Jana Chrzciciela stwierdza spełnienie się tego proroctwa. Zapowiedziane przez Izajasza cuda mesjańskie spełniają się także w duchowy sposób mocą Eucharystii. Przez swoje sakramenty Chrystus prowadzi nas ku nowej, wiekuistej Jerozolimie. Nadzieja otrzymania łaski Zbawiciela i osiągnięcia życia wiecznego jest podstawą naszej radości. Warto zwrócić uwagę na początkowe słowa dzisiejszej lekcji: czytanie Pisma św. daje prawdziwe zrozumienie dzieła odkupienia i umacnia naszą nadzieję.

[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - sobota 08 grudnia

Benedícta es tu. Virgo María, a Dómino, Deo excélso, præ ómnibus muliéribus super terram,

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, od Pana, Boga wysokiego, ponad wszystkie niewiasty na ziemi,