sobota, 31 marca 2018

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (01 kwietnia) – Msza Święta o godzinie 15.30


Stacja u Najświętszej Maryi Panny Większej
W Niedzielę Wielkanocną zachował się pierwotny zwyczaj odprawiania dwu Mszy świętych: jednej na zakończenie nocnej Wigilii i drugiej przed południem. W tej drugiej Mszy triumfalna radość wielkanocna dochodzi do szczytu. Czterokrotnie powtarza się zdanie: «na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus». Zbawiciel, przeszedłszy zwycięsko przez śmierć, wyzwolił nas spod władzy śmierci, szatana i grzechu i umożliwił nam przejście do nowego życia. Zjednoczeni z Jezusem cieszymy się Jego zwycięstwem.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]

środa, 28 marca 2018

Terminy Mszy Świętych w miesiącu kwietniu 2018 roku

01 kwietnia 2018 roku – godzina 15.30 – Msza święta  w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

02 kwietnia 2018 roku - godzina 14.30 - Msza święta w Poniedziałek Wielkanocny

06 kwietnia  2018 roku - godzina 19.30 – Msza święta w Pierwszy Piątek Miesiąca

08 kwietnia 2018 roku - godzina 15.30 - Msza święta w Niedzielę Białą

09 kwietnia 2018 roku - godzina 19.15 -  Msza święta w Zwiastowanie NMP

15 kwietnia  2018 roku - godzina 15.30 – Msza święta w  II Niedzielę po Wielkanocy

22 kwietnia 2018 roku – godz. 15.30  - Msza święta w III Niedziele po Wielkanocy

23 kwietnia 2018 roku - godz. 19.00 - Msza święta w Uroczystość św. Wojciecha

28 kwietnia 2018 roku - godz. 12.00 - Chrzest tradycyjny i Msza święta

29 kwietnia 2018 roku – godz. 15.30 – Msza święta w IV niedzielę po Wielkanocyniedziela, 25 marca 2018

DOMINICA II PASUSIONIS SEU IN PALMIS 25 marca 2018 roku

Hosánna fílio David: benedíctus, qui venit in nómine Dómini. O Rex Israël: Hosánna in excélsis.piątek, 23 marca 2018

II Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa ( 25 marca ) – Msza Święta o godzinie 15.00


Na wstępie Wielkiego Tygodnia liturgia przedstawia wiernym w syntetycznym skrócie Tajemnicę Wielkanocną — przejście przez mękę i krzyż do chwały Zmartwychwstania. Procesja wskazuje na cel i owoc ofiary Zbawiciela. Jest nim zwycięstwo nad szatanem, grzechem i śmiercią. We Mszy świętej rozważamy cenę za jaką zwycięstwo zostało osiągnięte.
Procesja dzisiejsza wywodzi się z Jerozolimy i sięga IV w. Chrześcijanie gromadzili się na Górze Oliwnej. Po odczytaniu Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa do Jeruzalem udawali się w uroczystej procesji do kościoła Zmartwychwstania Pańskiego. I my dzisiaj przy śpiewie uroczystych antyfon i hymnów idziemy za krzyżem, który kiedyś otworzy nam bramy nieba. Tradycja święcenia palm wywodzi się z Rzymu. Zielone gałązki są symbolem odradzającej się przyrody i zwycięstwa życia nad śmiercią. Poświęcone palmy zatkniemy w naszych domach za krzyżem i będą nam przypominać o zwycięstwie Chrystusa nad Szatanem.
POŚWIĘCENIE I ROZDAWANIE PALM
Celebrans i asystujący, złożywszy ukłon przed ołtarzem, udają się do miejsca gdzie będą święcone palmy. Chór śpiewa antyfonę:
Mt 21,9.
Hosánna fílio David: benedíctus qui
venit in nómine Dómini. O Rex Israël: Hosánna in excélsis.
V. Dóminus vobíscum
R. Et cum spíritu tuo.
Béne+dic, quaesumus, Dómine, hos  palmarum ramos: et praesta; ut, quod  populus tuus in tui venerationem hodierna die corporaliter agit, hoc spiritualiter summa devotione perficiat, de hoste victoriam reportando, et opus  misericordiae summopere diligendo. 
Per Dóminum... 
R. Amen
Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. O Królu izraelski: Hosanna na wysokościach.
V. Pan z wami.
R. I z duchem twoim
Pobłogos+ław, prosimy Cię, Panie, te  gałązki palm i spraw, aby Twój lud,  obchodząc w dzisiejszym dniu tę zewnętrzną uroczystość ku czci Twojej, dopełnił jej z największą pobożnością  w sposób duchowy: niech odniesie  zwycięstwo nad wrogiem i rozmiłuje  się w uczynkach miłosierdzia.
Przez  Pana...
R. Amen
Kapłan trzykrotnie kropi palmy leżące przed nim i trzymane w rękach przez wiernych oraz okadza je. Następnie celebrans rozdaje poświęcone palmy najpierw duchowieństwu, potem ministrantom, w końcu wiernym lub ich przedstawicielom. W czasie rozdawania palm śpiewa się psalmy (23 i 46) z następującymi antyfonami:
Pueri Hebraeorum, portantes ramos olivarum, obviaverunt Domino clamantes et dicentes: «Hosanna in excelsis»
Pueri Hebraeorum vestimenta prosternebat in via et clamabant dicentes: «Hosanna filio David; benedictus qui venit in nomine Domini».
Dzieci żydowskie niosą gałązki oliwne wyszły naprzeciw Panu, wołając i mówiąc: «Hosanna na wysokościach»
Dzieci żydowskie uścielały sukniami drogę i wołały mówiąc:  «Hosanna Synowi Dawidowemu: Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie»
Po nałożeniu kadzidła kapłan lub diakon śwpiewa następujący fragment Ewangelii (Mt 21, 1-9):
In illo témpore: Cum appropinquásset Iesus Ierosólymis, et venísset Béthphage ad montem Olivéti: tunc misit duos discípulos suos, dicens eis: Ite in castéllum, quod contra vos est, et statim inveniétis ásinam alligátam et pullum cum ea: sólvite et addúcite mihi: et si quis vobis áliquid dixerit, dícite, quia Dóminus his opus habet, et conféstim dimíttet eos. Hoc autem totum factum est, ut adimplerétur, quod dictum est per Prophétam, dicéntem: Dícite fíliae Sion: Ecce, Rex tuus venit tibi mansuétus, sedens super ásinam et pullum, fílium subiugális. Eúntes autem discípuli, fecérunt, sicut præcépit illis Iesus. Et adduxérunt ásinam et pullum: et imposuérunt super eos vestiménta sua, et eum désuper sedére tecérunt. Plúrima autem turba stravérunt vestiménta sua in via: álii autem cædébant ramos de arbóribus, et sternébant in via: turbæ autem, quæ præcedébant et quæ sequebántur, clamábant, dicéntes: Hosánna fílio David: benedíctus, qui venit in nómine Dómini.
Onego czasu: Gdy Jezus przybliżał się do Jeruzalem i przyszedł do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy wysłał dwóch uczniów mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a niebawem znajdziecie oślicę przywiązaną i oślę z nią: odwiążcie i przywiedźcie do mnie. A jeśliby wam kto co mówił, powiedzcie, że Pan ich potrzebuje, a natychmiast puści je». A wszystko to się stało, aby się wypełniło, co powiedziane jest przez Proroka mówiącego: Powiedzcie córce Syjońskiej: Oto zdąża ku tobie król twój cichy i siedzący na oślicy i na oślęciu, synu podjarzemnej. Idąc tedy uczniowie uczynili jako im przykazał Jezus. I przewiedli oślicę z oślęciem i włożyli na nie szaty swoje, a Jego posadzili na nie. A wielka rzesza słała szaty swoje na drodze, a drudzy obcinali gałązki z drzew i rzucali na drogę. Rzesze zaś, które wyprzedzały i które postępowały za Nim, wołały mówiąc: «Hosanna Synowi Dawidowemu. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie»
Po zasypaniu kadzidła, diakon zwraca się do wiernych i śpiewa:
V. Procedámus in pace .
R. In nómine Christi. Amen.

V. Idźmy w pokoju.
R. W imię Chrystusa. Amen.
Procesja wyrusza poprzedzona krzyżem, na którym zatknięto palmę zwycięstwa, za nim idzie duchowieństwo i ministranci, potem celebrans z asystą i wierni. Chór śpiewa  antyfony i hymn ku czci Chrystusa Króla: "Gloria Laus et honor". Gdy procecja wchodzi do kościoła śpiewa się ostatnią antyfonę:

Ingrediénte Dómino in sanctam civitátem, Hebræórum púeri resurrectiónem vitæ pronuntiántes,
Cum ramis palmárum: «Hosánna, clamábant, in excélsis».
Cum audísset pópulus, quod Iesus veníret Ierosólymam, exiérunt óbviam ei.
Cum ramis palmárum: «Hosánna, clamábant, in excélsis».

Gdy wchodził Pan do miasta świętego, chłopięta żydowskie, zmartwychwstanie Żywota przepowiadając, z gałązkami palmowymi w ręku wołały: «Hosanna na wysokościach».
Gdy lud usłyszał, że Jezus przychodzi do Jerozolimy, wyszedł Mu na przeciw z palmowymi gałązkami i wołał: «Hosanna na wysokościach».
Procesję kończy następująca modlitwa:
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Dómine Iesu Christe, Rex ac Redémptor noster, in cuius honórem, hoc ramos gestántes, solémnes laudes decantávimus: concéde propítius ut, quocúmque hi rami deportáti fúerint, ibi tuæ benedictiónis grátia descéndat, et quavis dǽmonum iniquitáte vel illusióne profligáta, déxtera tua prótegat, quos redémit: Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.
R. Amen.
Panie Jezu Chryste, Królu i odkupicielu nasz, na Twoją cześć, trzymając w rękach palny, śpiewaliśmy uroczyste pienia. Dozwól łaskawie, niech błogosławieństwo Twoje zstąpi wszędzie tam, gdzie te gałązki zostaną zaniesione. Niech prawica Twoja zniweczy wszelką przewroctność i ułudę szatańską, ochrania tych, których odkupiła.
Który żyjesz i królujesz na wiekki wieków.

sobota, 17 marca 2018

Ogłoszenie

Zmiana godziny Mszy Świętej  z godz. 15.30  na godz. 15.00 w II Niedzielę Męki Pańskiej - Niedziela Palmowa (25 marca)

I Niedziela Męki Pańskiej (18 marca) – Msza Święta o godzinie 15.30


Stacja u Św. Piotra
Jezus Chrystus, Arcykapłan Nowego Testamentu, gotuje się do złożenia ofiary krzyżowej. Antyfona na wejściegraduałtraktus i antyfona na komunię — to Jego modlitwa w obliczu nadchodzącej męki. W lekcji św. Paweł poucza nas o charakterze śmierci Zbawiciela, która jest jedyną i wieczystą ofiarą Nowego Testamentu. W ewangelii słyszymy z ust Jezusa wyznanie Bóstwa. Podobne wyznanie powtórzone w uroczystej formie przed Sanhedrynem stało się bezpośrednim powodem skazania Zbawiciela na śmierć.
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


sobota, 3 marca 2018

III Niedziela Wielkiego Postu (04 marca) – Msza Święta o godzinie 15.30

Stacja u św. Wawrzyńca za Murami
Katechumenom, gotującym się do Chrztu świętego w najbliższą Wielkanoc, i wiernym, którzy ten sakrament przyjęli, Kościół przypomina, że Chrzest wyrywa nas spod władzy szatana i czyni dziećmi światłości (lekcja). Szatan będzie jednak ponawiał swoje ataki na oczyszczoną duszę. Trzeba więc gromadzić siły do walki. Kto lekceważy niebezpieczeństwo i rozprasza dobra nadprzyrodzone, poniesie większą odpowiedzialność niż człowiek nieochrzczony (ewangelia). Dlatego musimy trwać przy ofierze Chrystusa i Jego sakramentach (antyfona na komunię).
[Mszał Rzymski opracowany  przez o.o. benedyktynów tynieckich, Poznań 1963]


piątek, 2 marca 2018

W marcu Gorzkie Żale i Litania do św. Józefa

                                            Kliknij na obrazek by powiększyć!

czwartek, 1 marca 2018

Terminy Mszy Świętych w miesiącu marcu 2018 roku


                                          Kliknij na  obrazek by powiększyć !