czwartek, 18 listopada 2010

Tajemnica Wcielenia


Rok kościelny dzieli się na dwie części poświęcone rozpamiętywaniu i przeżywaniu dwóch głównych Tajemnic Chrystusowych: Tajemnicy Wcielenia i Tajemnicy Odkupienia.

Treścią pierwszej części roku kościelnego jest przyjście i objawienie się Boga-Człowieka. Staramy się uprzytomnić sobie tę głęboką przemianę, którą w życie ludzkości wprowadziło Wcielenie się Słowa Bożego. Syn Boży stał się człowiekiem, aby nam przywrócić uczestnictwo w Bożej naturze. Święte człowieczeństwo Jezusa Chrystusa stało się źródłem naszego życia nadprzyrodzonego i drogą do Ojca. Tajemnica Wcielenia zapoczątkowała dzieło Odkupienia i porządek sakramentalny, który dąży do ostatecznego zjednoczenia człowieka z Bogiem.

Do przeżycia tych tajemnic przygotowujemy się w Adwencie, z radością uczestniczymy w ich obchodzie w okresie świątecznym, a następnie z wdzięcznością rozważamy je przez kilka tygodni w okresie poświątecznym.

Słuszne i zbawienne jest, abyśmy uroczyście święcili, Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Adwent Twej Chwały i pamiątkę Narodzin Twoich wedle ciała. Wierzymy, żeś przed dawnymi czasy przyszedł nas odkupić; daj nam, byśmy przy pełnym majestatu powtórnym przyjściu Twoim mogli znieść ten widok i, uzyskawszy łaskawe odpuszczenie grzechów, zasłużyli Cię oglądać na wieki.(Ze starożytnej prefacji)

Tekst pochodzi z Mszału Rzymskiego, Poznań 1963

czwartek, 11 listopada 2010

11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości


W listopadzie 1918 r. po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się i uzyskało niepodległość.
Jesienią 1918 r. dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom. Rosja pogrążyła się w zamęcie rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa monarchia austro-węgierska rozpadała się i chyliła ku upadkowi, a Niemcy uginały się pod naporem wojsk Ententy.
Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać utracony byt państwowy. Widząc nieuchronną klęskę zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną, tworząc zręby przyszłego państwa.
Niepodległość jednak nie była dziełem przypadku. Wiązała się ściśle z walką zbrojną narodu polskiego w latach I wojny światowej – w Legionach Polskich, w formacjach militarnych powstałych w Rosji, w Armii Polskiej gen. Józefa Hallera, w różnych organizacjach konspiracyjnych, a także w ramach działalności na polskiej i międzynarodowej arenie politycznej.
W dniu 8 stycznia 1918 r. prezydent USA Wilson w 13. punkcie swojego orędzia, stwierdził, że „powinno być stworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezsprzecznie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp do morza”.
W dniu 3 czerwca 1918 r. rządy Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch, mając poparcie USA, ogłosiły wspólną deklarację nawiązującą do sprawy polskiej „utworzenie państwa polskiego, zjednoczonego i niepodległego, z wolnym dostępem do morza, stanowi jeden z warunków pokoju trwałego i sprawiedliwego oraz panowania prawa w Europie.”
Rada Regencyjna w dniu 7 października 1918 r. wydała manifest do narodu polskiego, w którym powołując się na 13. pkt orędzia prezydenta USA, stwierdziła, że stanowi on podstawę do niepodległości Polski i powołania rządu polskiego, który będzie złożony z członków reprezentujących różne opcje polityczne. Powstały rząd wydał w dniu 27 października dekret o formowaniu Wojska Polskiego.

W dniu 28 października 1918 roku w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna, która zaczęła przejmować władzę z rąk Austriaków na terenie Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Przypieczętowaniem jej dzieła było w kilka dni później rozbrojenie załogi austriackiej przez członków konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej oraz legionistów i młodzież.
W dniu 1 listopada 1918 r. we Lwowie wybuchły walki polskiej ludności z Ukraińcami, którzy proklamowali powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej.
W nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod kierownictwem Ignacego Daszyńskiego, w którego skład weszli przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”. Równocześnie oddziały podległe rządowi przystąpiły do rozbrajania wojsk okupacyjnych na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie.
W dniu 10 listopada 1918 roku do Warszawy przybył Józef Piłsudski, który od lipca 1917 roku był więziony przez Niemców w twierdzy magdeburskiej. Przyszły Naczelnik był witany m.in. przez regenta – księcia Lubomirskiego i Adama Koca z Polskiej Organizacji Wojskowej. Przyjazd Piłsudskiego wywołał entuzjazm ludność stolicy i masowe rozbrajanie okupantów na terenie całej Kongresówki. Stronnictwa niepodległościowe zażądały od Rady Regencyjnej przekazania pełni władzy bohaterowi z Magdeburga.
W dniu 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo nad formującym się Wojskiem Polskim, a trzy dni później przekazała mu całą władzę cywilną. Dzień wcześniej podporządkował mu się również Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie. Józef Piłsudski powołał nowy centralny rząd, który w dniu 21 listopada wydał manifest zapowiadający reformę rolną i nacjonalizację niektórych gałęzi przemysłu, uzależniając jednak ich przeprowadzenie od postanowień przyszłego Sejmu Ustawodawczego. Jednocześnie Józef Piłsudski wprowadził bardzo korzystne dla robotników warunki pracy i zapowiedział wybory parlamentarne.
W dniu 22 listopada Józef Piłsudski ogłosił się Naczelnikiem Państwa i razem z premierem podpisał dekret o tymczasowych władzach Republiki Polskiej.
O utrwalenie i utrzymanie dopiero co odzyskanej niepodległości przyszło narodowi polskiemu toczyć krwawe boje.
W dniu 27 grudnia 1918 r. wybuchło Powstanie Wielkopolskie, które zrzucając pruskie jarzmo, przywróciło Wielkopolskę do macierzy.
W Galicji Wschodniej trwały zacięte walki z Ukraińcami. W dniu 1 listopada Ukraińcy przy cichej pomocy Austriaków opanowali Lwów. Polskie organizacje paramilitarne przy pomocy młodzieży stawiły opór. Odsiecz polska pod dowództwem ppłk. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, w dniu 20 listopada wyparła przeciwnika z miasta.
Na wschodnich kresach dawnych ziem polskich na Mińszczyźnie, Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie oddziały polskiej samoobrony skutecznie walczyły z bolszewikami, którzy wkraczali na tereny opuszczane przez wojska niemieckie.
W styczniu 1919 r. do Śląska Cieszyńskiego wkroczyli Czesi roszcząc sobie prawa do terenów nad Olzą. Słaba obrona polska została zepchnięta aż do Wisły. Mediacja państw zachodnich przyznała Czechom ich zdobycze terytorialne.
W kwietniu tego roku przy wsparciu młodzieży i kolejarzy oddziały polskie wkroczyły do Wilna.
Ponadto trzeba było trzech Powstań Śląskich, by część Górnego Śląska znalazła się w granicach Polski.
Przypieczętowaniem dzieła odrodzenia Rzeczypospolitej była Bitwa Warszawska 1920 r., w której naród polski obronił odzyskaną niepodległość.
Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę, został w 1937 roku dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski – oficjalnie ogłoszony świętem narodowym . Obchodzono go jednak jako Święto Niepodległości już od 1919 r. Od tego czasu jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez Polaków w kraju i zagranicą.
Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej usunęły Święto Niepodległości z kalendarza, ale nie z serc Polaków. Środowiska niepodległościowe nadal obchodziły kolejne rocznice 11 listopada 1918 roku. Dopiero w 1989 roku Sejm IX Kadencji przywrócił narodowi to święto.
Informacja ze strony: www.wojsko-polskie.pl

wtorek, 2 listopada 2010

Dzień Zaduszny


Wspomnienie zmarłych 2 listopada zapoczątkowano we Francji w X wieku. Święty zakonnik, opat benedyktynów Odilo,który miał wielkie nabożeństwa dla Świętych Dusz, do tego stopnia, że wszystkie swoje modlitwy, cierpienia, umartwienia poświęcał w intencji uwolnienia ich z czyśćca.
Kościół w Dzień Zaduszny wspomina dusze, które w czyśćcu ufne w potęgę modlitwy żywych ,a przede wszystkim w moc ofiary Mszy Świętej, oczekują wybawienia. W "Wyznaniu wiary" mówimy: "Wierzę w Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie..."Jako cząstka tej wspólnoty jesteśmy zjednoczeni z wierzącymi nie tylko na ziemi ale i tymi, którzy przebywają w przyszłym świecie. Oczywiście nie tylko 2 listopada Kościół modli się za dusze zmarłych, są wspominani w codziennym "Memento" Mszy Świętej,lecz w szczególny sposób są wspominani w dniu Wszystkich Świętych Zmarłych. Kościół jest Matką dla wszystkich swoich dzieci, dlatego modli się za zmarłych tak jak za żyjących, ponieważ oni również żyją w Bogu.
Za modlitwy i dobre uczynki Kościół daje cudowny dar odpustów, cząstkowych lub zupełnych, które osoba uzyskująca odpust może ofiarować za dusze w czyśćcu.
Jest ważne by ludzie, którzy cierpią z powodu bolesnej straty bliskiej osoby poddali się woli Boga. Powinni często powtarzać: "O Boże nie moja, ale Twoja wola niech się stanie". Nasze poddanie się woli Bożej pomnaża w nadzwyczajny sposób okazywaną duszom pomoc.
Każdego roku 2 listopada przypominamy sobie wielką prawdę o przemijaniu ziemskich spraw. Wszystko przemija zarówno radości, jak i smutki, przemijają także nasze dni na ziemi. To, co w ziemskim życiu powodowało nasze cierpienia, tam nie będzie istnieć. Wszystko wszak przemija, tylko jedno pozostaje - miłość Boga.
Na pewno musimy się modlić za dusze czyśćcowe, aby przyspieszyć ich oczyszczenie, lecz oni są już pewni zbawienia. My zaś jesteśmy nadal wędrowcami tutaj na tej ziemi i nie wiemy jak długo ta pielgrzymka potrwa. Pismo Święte mówi nam, że nasze życie na ziemi jest polem walki, a my jesteśmy wojownikami i musimy wytrwać w dobrej walce, ponieważ Pan Jezus powiedział: "Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie".
M.Sz.

sobota, 16 października 2010

Habemus Papam!


Dnia 16 października 1978r w Watykanie Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Był pierwszym Papieżem-Polakiem.
Dziś mija 32 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.Módlmy się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II oraz o wyniesienie Go na ołtarze.

"Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja Ojcowska dobroć, Chwała Krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu Miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen."

piątek, 8 października 2010

Październik-Miesiąc Różańcowy


Rozpoczął się październik,czyli miesiąc poświęcony Modlitwie Różańcowej.Przez cały miesiąc w Kościołach odbywają się Nabożeństwa Różańcowe przed Najświętszym Sakramentem. Różaniec nie jest łatwą modlitwą,skłania on nas do skupienia i rozważania Tajemnic,ale podczas tej modlitwy oddajemy nasze radości, smutki,nasze całe życie Maryi,oddając się pod Jej opiekę możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u swojego Syna-Jezusa Chrystusa. Różaniec jest modlitwą zawierzenia,która przez Maryję prowadzi nas do Jezusa. O mocy tej modlitwy można pisać naprawdę dużo,ale to każdy osobiście musi doświadczyć tego piękna,tej siły.
Jan Paweł II o Modlitwie Różańcowej mówi tak: "Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi..." Modlitwa Różańcowa powinna towarzyszyć nam każdego dnia nie tylko w październiku,byśmy mogli powiedzieć za Janem Pawłem II,że jest to nasza ukochana modlitwa.
Tekst: Martyna Sz.

niedziela, 26 września 2010

O Mszy w NFRR w Radiu Warszawa


Dnia 3 października 2010r o godzinie 20.10 wywiad z Księdzem Tomaszem Połomskim o Mszy w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Zapraszamy do słuchania!

sobota, 18 września 2010

VII Pielgrzymka Środowisk Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę


W dniach 22 i 23 października odbędzie się już siódma doroczna Pielgrzymka Środowisk Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę.

Program Pielgrzymki:

Piątek, 22.X
17:30 – Msza Święta przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, celebrans: ks. prałat dr Roman Kneblewski, Bydgoszcz.
19:30 – 21:00 - Spotkanie oraz prelekcja w Kaplicy Różańcowej
21:00 – Apel Jasnogórski

Sobota, 23. X
10:00 – 12:00 – Prelekcje w Sali O. Kordeckiego.
14:30 – Msza Święta przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, celebrans: ks. dr Wojciech P. Grygiel, Kraków.

Jako prelegenci udział swój zapowiedzieli prof. Bogusław Grabowski (Akademia Muzyczna, Gdańsk) oraz dr Paweł Milcarek (UKSW, Warszawa).

Dla wszystkich chętnych na dwudniowy udział istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze: www.jasnagora.pl

Wyjazdy grupowe z poszczególnych miast organizują duszpasterze i wierni we własnym zakresie.

Serdecznie zapraszamy!

Ks. Wojciech P. Grygiel FSSP, inicjator i główny organizator pielgrzymki
Bractwo św. Piotra
Fundacja Constitues Eos

środa, 1 września 2010

Św. Pius X


Pius X (Giuseppe Melchiorre Sarto), (ur. 2 czerwca 1835 w Riese, w prowincji Treviso - zm. 20 sierpnia 1914 w Watykanie) – święty Kościoła Katolickiego, papież w okresie od 9 sierpnia 1903 do 20 sierpnia 1914.
Giuseppe Melchiorre Sarto został wyświęcony na kapłana 18 września 1859. Początkowo pracował w miejscowości Tombolo, a następnie, w 1867, został proboszczem w Salvano. Był doskonałym kaznodzieją, jeździł do pobliskich wiosek odprawiać Msze święte, był człowiekiem bardzo pobożnym i gorliwym opiekunem ubogich.
W 1875 został kanonikiem w Treviso i kanclerzem, a w 1884 papież Leon XIII mianował Sarto biskupem Mantui. Najwięcej uwagi jako biskup zwracał na formację kapłanów w seminarium. Był znany jako życzliwy ojciec diecezji, który zwiedzał wszystkie parafie.
W 1892 papież Leon XIII mianował go Kardynałem Wenecji. Jako pierwszy wprowadził do seminariów studia biblijne, historię Kościoła i ekonomię społeczną.
Udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi w bazylice św. Piotra i przyjął hasło swojego pontyfikatu "Wszystko odnowić w Chrystusie". Tak jak Pius IX, uznał się za więźnia Watykanu. Potępił modernizm katolicki, agnostycyzm i immanentyzm. 1 września 1910 Pius X nakazał księżom składanie Przysięgi antymodernistycznej, którą sam napisał w 1908.
Papież dopuszczał dzieci w "mniej więcej siódmym roku życia" do przyjęcia I Komunii św. i ułatwienia Eucharystii chorym. Polecił też opracowanie nowego wydania śpiewnika gregoriańskiego i zreformował brewiarz. Zachęcał do badania Pisma św. zakładając w Rzymie Papieski Instytut Biblijny. Pius X był prekursorem Akcji Katolickiej.
Pius X zmarł w Rzymie w nocy 20 sierpnia 1914.Został pochowany w bazylice św. Piotra.
Jest patronem Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.
Beatyfikowany w 1951, kanonizowany w 1954 przez Piusa XII. Przez wielu jest uważanym za jednego z największych papieży.

czwartek, 26 sierpnia 2010

26 sierpnia Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej


Dzisiejsza uroczystość powstała z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego, który po upadku Powstania Styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski – Maryi. Wraz z ówczesnym przeorem Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednał on u św. Piusa X ustanowienie w 1904 r. święta Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XI rozciągnął w 1931 r. ten obchód na całą Polskę oraz zatwierdził nowy tekst Mszy świętej i godzin kanonicznych.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej to jedno z głównych świąt Maryjnych na Jasnej Górze. Ma ona przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach całego narodu, jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej. Jest to również święto naszej parafii, której patronką jest M.B. Częstochowska.

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

niedziela, 15 sierpnia 2010

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny


Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

środa, 14 lipca 2010

XVI Pielgrzymka Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę 6-14 sierpnia 2010


W tym roku będziemy pielgrzymować pod hasłem: „Adveniat Regnum tuum”. Jak zawsze wyruszamy 6 sierpnia o 7:00 rano spod kaplicy „Res Sacra Miser” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, aby 14 sierpnia wieczorem wejść na Jasną Górę.

Pielgrzymują z nami ludzie z całej Polski, m.in. z Poznania, Wrocławia, Lublina, Płocka i Krakowa. Maszerujemy razem z 299 WPP Akademickich Grup 17-tych. W roku ubiegłym nasza grupa zanotowała wzrost liczby pielgrzymów i mamy nadzieję, że tak będzie i tym razem.

Pielgrzymka to czas szczególnych rekolekcji w drodze. Codziennie tradycyjne nabożeństwa, liturgia w rycie trydenckim i konferencje formacyjne. Jeśli chcesz wzmocnić swoją wiarę, bliżej poznać ruch Tradycji Katolickiej, jeśli masz szczególną intencję – ta niezwykła droga jest dla Ciebie.

Atmosfera w naszej grupie sprawi, że poczujesz się dumny z bycia rzymskim katolikiem i pogłębisz swoją więź z Panem Bogiem. Ci, którzy szli z nami w zeszłych latach, potwierdzą: to niezwykły czas! Jeśli nigdy nie byłeś na pielgrzymce, nie wahaj się! Zapraszamy do nas!

Ponad 260 km dróg, lasów i bezdroży, słońca i deszczu, upałów dnia i chłodnych poranków. Wysiłek, niewygody i wyrzeczenie, Cóż jest warte bez nich? Na trasie sanktuaria, niezapomniane krajobrazy i wspaniali ludzie. Wieczorne spotkania przy wspólnym stole i długie rozmowy w katolickiej atmosferze.
Więcej informacji na: www.bialo-czarno-czerwona.pl
Zapraszamy do pielgrzymowania!
Informacja ze strony: www.sanctus.pl

poniedziałek, 28 czerwca 2010

Warsztaty liturgiczne w Witebsku

Pan Oleg Michael Martynov z Una Voce Russia informuje, że w dniach 13 - 17 lipca br. odbędą się warsztaty z Klasycznego Rytu Rzymskiego dla księży z Rosji, Białorusi i Ukrainy; otwarte również dla chętnych z Polski. Zajęcia prowadzone będą w j. polskim z tłumaczeniem symultanicznym na j. rosyjski. Biskup Witebski JE Wladislaw Blin pobłogosławił wspólnej inicjatywie Una Voce Albaruthenia (Białoruś), Una Voce Russia i Parafii św. Barbary w Witebsku. Warsztaty prowadzone będą przez ks. Ivo Ounpuu z Estonii.
Biskup Athanasius Schneider, O.R.C., z Karagandy (Kazakhstan), będzie gościem honorowym, odprawi Mszę św. pontyfikalną.

Organizatorzy pokrywają koszty pobytu księży. Zainteresowani polscy kapłani proszeni są o kontakt na poniższe numery telefonów.
(Trzeba pamiętać o formalnościach wizowych.)

email: seminar.for.priests@gmail.com phones: +7-963-657-0452 (in Moscow) +375-29-368-20-90 (in Vitebsk). (można gawarit' na ruskom ja'zkie)

więcej informacji na:
http://www.fiuv.org/news.html

niedziela, 27 czerwca 2010

Msza Święta w NFRR

Dnia 18.07.2010 i 25.07.2010 Msza w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego o 14.00 w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej.

wtorek, 22 czerwca 2010

"TRYDENCKI" OŁTARZ


Do odprawienia Mszy Św. konieczny jest Ołtarz.W Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego jest nieco inaczej przygotowany do Celebracji Liturgii Mszy Świętej niż w Formie Zwyczajnej.

Ołtarz powinien być z kamienia. Wynika to przede wszystkim z powszechnie znanego faktu, że Ołtarz symbolizuje Chrystusa.
Prastarym zwyczajem jest zamurowywanie w mensie Ołtarza relikwii męczenników. Ma to głęboki sens, gdyż przez Ofiarę z własnego życia zjednoczyli się w sposób idealny z Ofiarą Zbawiciela.
Ołtarz powinien być zorientowany na wschód – od starożytności będący symbolem Chrystusa.Ołtarz powinien być przykryty aż trzema obrusami. Wynika to z szacunku dla Krwi Chrystusa i jest zabezpieczeniem na wypadek jej przypadkowego uronienia. Od strony symbolicznej oznaczają one trójpodział Kościoła na Walczący, Pokutujący i Tryumfujący.
Na środku ołtarza stoi krucyfiks. Wyraża to doskonale prawdę wiary o tożsamości Ofiary Eucharystycznej z Ofiarą Krzyżową Chrystusa Pana.
Na Ołtarzu stoi 6 świec, po 3 z każdej strony krucyfiksu.
Trzy tablice ołtarzowe – lewa zawiera tekst Ostatniej Ewangelii, środkowa m.in. Gloria, Credo i Kanon Mszy, prawa tekst Lavabo (psalmu odmawianego przez kapłana przy obmyciu rąk) oraz modlitwy Haec commixtio (odmawianej przy wpuszczaniu cząstki Hostii do Kielicha).
Na ołtarzu leży również Mszał. Prawa strona Ołtarza, na której leży na początku Mszy nazywana jest stroną Lekcji, lewa, na którą przenoszony jest przed Ewangelią, nazywana jest stroną Ewangelii.
Ołtarz jest przygotowany do Mszy, pali się na nim 6 świec (w niedziele i święta) lub 2 (w dni powszednie).

środa, 16 czerwca 2010

Nie wyobrażam Sobie Kapłaństwa bez Mszy Świętej Trydenckiej

Jest Ksiądz przedstawicielem młodego pokolenia, a od jakiegoś czasu odprawia Ksiądz Mszę Świętą w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Od kiedy zaczął się Ksiądz interesować Liturgią Trydencką i co było powodem tego zainteresowania?

Te zainteresowania sięgają jeszcze czasów liceum. Pierwszym krokiem, początkiem, był mój wewnętrzny sprzeciw wobec udzielania Komunii Świętej na rękę i w tzw. postawie stojącej. Mój katecheta Ks. Stefan Ceberek miał pod tym względem poglądy bardzo jasne i twarde. Komunia Święta przyjmowana w postawie klęczącej. Potem przyszły odpowiednie lektury, i spotkanie Ks. Mirosława Mikulskiego-nieustępliwego obrońcy tej formy przyjmowania Ciała Pańskiego. To chyba On najbardziej ugruntował mnie w przekonaniu, że obecny kryzys, jaki widzimy, bierze się z braku bojaźni przed Panem Bogiem i wymysłów liturgicznych, które doprowadziły do różnych nadużyć podczas odprawiania Mszy Świętej. W seminanrium spotkałem się z Pawłem Wróblewskim, jemu również zawdzięczam bardzo wiele i przy okazji tej rozmowy składam podziękowanie.
Kiedy ukazał się papieski dokument Summorum Pontificum, czekałem z niecierpliwością na moment, w którym będę mógł odprawić Mszę w tym czcigodnym rycie i rozpocząłem samodzielne przygotowanie-szły one z wielkim trudem. Oczywiście przez cały ten czas była modlitwa, lektura odpowiednich pozycji książkowych i śledzenie portali internetowych, na których można znaleźć rzetelne informacje o tej tradycji i tej dyscyplinie kościelnej. Mam tu na myśli przede wszystkim portale sanctus.pl i nowy ruch liturgiczny. Kiedy postanowiłem wspierać kleryków z Instytutu Dobrego Pasterza zadzwonił do mnie Ks. Grzegorz Śniadoch i rozwiał moje największe wątpliwości: doskonała znajomość łaciny, jak to niektórzy twierdzą, nie jest potrzebna by zacząć odprawiać, co więcej, modlitwy u stopni ołtarza w początkowej fazie mogą być odczytywane z kartki. Podjąłem wówczas decyzję: Kończę przygotowania i zaczynam odprawiać. Co też się stało, nie bez trudności i pokonywania różnych "zewnętrznych" oporów. Jednak koniec końców Siostry Westiarki (s. Elżbieta) przygotowała szaty, dokonała poprawek w "starych ornatach"; nieocenioną pomoc okazał mi też Pan Michał Barcikowski, który z wielką cierpliwością przygotowywał mnie do odprawiania tej Mszy Świętej.
Dziś nie wyobrażam sobie mojej posługi kapłańskiej, która byłaby pozbawiona tej Formy Mszy.
Cieszę się kapłanami,coraz większą ich liczbą którzy choćby w pobliskim Józefowie, czy w innych miejscach Polski również w ten sposób celebrują Mszę Świętą. I mam nadzieję, modlę się o to, aby inni kapłani odrzucając stereotypy wobec tej Mszy Świętej zaczęli ją celebrować. Bo wszystkim nam wyjdzie to na dobre.

Dlaczego Ksiądz tę Mszę odprawia?

Odprawiam bo Ojciec Święty na to zezwolił (przypominam, że nigdy nikt nie zabronił!!!), bo ten ryt sprzyja pogłębieniu-w moim przypadku pobożności kapłańskiej. Bo ten ryt, nawet pod względem estetycznym, jeśli można tak powiedzieć jest piękny, najpiękniejszy po tej stronie nieba. Bo Kościół w ten sposób celebrował przez stulecia. Kiedy podchodzi się do ołtarza ze świadomością, że moi poprzednicy (kapłani) właśnie tak się modlili, że taką Mszę odprawiał Św. Jan Maria Vianney, Św. Ojciec Pio i wielu innych kapłanów, to ogarnia mnie radość i zachwyt, że i ja w ten sposób składam Panu Bogu Ofiarę Mszy Świętej, oraz smutne zdumienie, że tak łatwo i szybko zrezygnowano z tej formy. Czekam zawsze z utęsknieniem do następnej Mszy Świętej; odprawianie jej jest dla mnie Wielkim Świętem.

Niektórzy mówią: Zielonka-taka małą miejscowość...Czy jest sensu odprawiać w niej Mszę według klasycznego rytu rzymskiego? Co Ksiądz na to?

Odpowiadając na to pytanie trzeba zaznaczyć, że Zielonka jako miejscowość liczy ponad 17 tysięcy mieszkańców. Dla jednych to dużo, dla drugich mało. A dla mnie jest to po prostu nieistotne. Nawet jeśli mi przyjdzie pracować kiedyś w parafii mniejszej niż obecnie-i tak będę odprawiał. Wielkość miejscowości czy parafii nie ma tu nic do rzeczy. Czy podczas Mszy Świętej nie jest obecny cały Kościół? Zwycięski, Cierpiący i Walczący? Msza Święta jest składaniem Bogu ofiary Krzyżowej Jego Syna. Tam, wtedy pod Krzyżem, podczas Jego Męki i Śmierci, też było niewielu, przynajmniej takich, którzy Go kochali. A Pan Nasz składał ze Swojego życia Ofiarę, nie patrząc czy pod Jego krzyżem stoi tłum cz też trzy osoby.

Od kiedy w Zielonce sprawowana jest Msza w klasycznym rycie rzymskim?

Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego odprawiana jest w Zielonce (Parafia Matki Bożej Częstochowskiej) od Pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu Anno Domini 2009. Po raz pierwszy celebrowałem Ją dnia poprzedniego w sobotę. Od tamtej niedzieli jest odprawiana regularnie w każdą niedzielę, Uroczystość Św. Józefa, Święta Wielkiej Nocy, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wiem, że niektórym wiernym należą się przeprosiny za pewne niedogodności związane z podawaniem godzin celebracji; ufam,że dzięki zrozumieniu naszego Księdza Proboszcza, Mieczysława Stefaniuka-te problemy mamy za sobą i sytuacja będzie już stabilna.

Jakie są plany na najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o obecność nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego w Zielonce?

Jeśli chodzi o plany na przyszłość, to pragnieniem mojego kapłańskiego serca jest zrobienie wszystkiego co w mojej mocy, aby Msza w tym rycie była celebrowana dalej nieprzerwanie. Po rozmowie z miejscowym organistą przynajmniej raz w miesiącu będzie to Msza Święta śpiewana-byłby to jakiś krok do przodu, by umożliwić wiernym uczestniczyć w bardziej uroczystej liturgii niedzielnej; do tej pory bowiem w większości były to tzw. Msze Święte ciche, recytowane. Jeśli uda nakłonić się i przekonać miejscowych chórzystów, to być może również i oni raz w miesiącu włączą się i będzie to już druga Msza śpiewana w miesiącu. Obecnie przygotowuje się dwóch ministrantów do służenia. Chcę jednak jeszcze raz zaznaczyć, nie wszystkim podoba się to co robię, dlatego trzeba ogromnej cierpliwości, wytrwałości i modlitwy-kropla drąży skałę.
Chcę też wyrazić wdzięczność wszystkim ludziom, którzy wspierali i wspierają mnie modlitewnie, a zwłaszcza Rodzicom Franciszka Pastwy i Jemu samemu, który dzielnie mnie wspiera i pomaga służąc do Mszy Świętej niemalże w każdą niedzielę.
Bóg zapłać!
Bóg zapłać Księdzu za rozmowę!(rozmowa z "Nova et Vetera"nr2/09-10)

środa, 2 czerwca 2010

Uroczystość Bożego Ciała

3.06 Msza święta w NFRR w Zielonce o 15:30
Pierwszy piątek miesiąca 4.06 Msza święta w NFRR o 19:30

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół właściwie w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobne święto Bożego Ciała, aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.

Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna z Cornillon (1193-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.Więcej informacji tutaj.

niedziela, 16 maja 2010

Święto Trójcy PrzenajświętejInformujemy, że dnia 23 maja Msza święta w NFRR o stałej porze nie odbędzie się. Równocześnie prosimy o modlitwę o wszystkich kleryków przygotowujących się do posługi duszpasterskiej.

Dnia 30.05.2010 jest Święto Trójcy Przenajświętej.

Fragment z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

232 Chrześcijanie są chrzczeni "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Najpierw odpowiadają "Wierzę" na trzykrotne pytanie, które wymaga od nich wyznania wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Fides omnium christianorum in Trinitate consistit - "Wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej".

233 Chrześcijanie są chrzczeni "w imię" - a nie "w imiona" - Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec wszechmogący, i Jego jedyny Syn, i Duch Święty: Trójca Święta.

234 Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i istotnym nauczaniem w "hierarchii prawd wiary". "Cała historia zbawienia nie jest niczym innym, jak historią drogi i środków, przez które prawdziwy i jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, objawia się, pojednuje i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu"

Źródło tutaj

środa, 12 maja 2010

Msza trydencka w PiasecznieNa stronie domowej Piaseczyńskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej ukazał się wywiad z organizatorami coniedzielnej Mszy łacińskiej.

Zapraszamy do lektury

poniedziałek, 10 maja 2010

Wniebowstąpienie PańskieWniebowstąpienie Pańskie
Msza święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego 13 V 2010 około godziny 19:30.

"Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga" Ewangelia Św. Marka 16:19

"Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba." Ewangelia Św. Łukasza 24:50-51

"Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba»." Dzieje Apostolskie 1:9-11

Źródło Biblia Tysiąclecia

poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Ślub

UWAGA!
W najbliższą niedzielę 2 V Msza święta w NFRR zostanie odprawiona o godzinie 19:30. Powodem jest przewidziany ślub o godzinie 15:00 w ZFRR.

Tymczasem zapraszamy na ślub w NFRR który odbędzie się w Warszawie. Oto Zaproszenie:


Więcej informacji będzie można uzyskać śledząc tego bloga.

poniedziałek, 19 kwietnia 2010

Św. Wojciech - biskup i męczennikMsza święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w dniu św. Wojciecha w Zielonce 23 IV o 19:00.

"W 999 r. papież Sylwester II dokonał kanonizacji św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Wydarzenie to wywarło ogromny wpływ na życie religijne i narodowe i miało epokowe znaczenie dla rodzącego się na ziemiach piastowskich Kościoła i państwa. Było kamieniem węgielnym, na którym zbudowano struktury kościelne i niezawisłość państwową. Otworzyło drogę do przełomowego Zjazdu Gnieźnieńskiego w 1000 r., na którym w obecności cesarza Ottona III, Bolesława Chrobrego i legata papieskiego proklamowano pierwszą polską metropolię w Gnieźnie, przyłączając do niej biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Od tego czasu Polska - pod duchowym przewodnictwem swojego pierwszego Patrona - zaczyna wchodzić do wspólnoty krajów europejskich."

Reszta artykułu dostępna jest tutaj.

wtorek, 13 kwietnia 2010

19 IV Msza dziękczynna za 5 lat pontyfikatu

W dniu 19 IV o godz. 19:00 zostanie odprawiona Msza Święta (w rycie trydenckim) dziękczynna za 5 lat pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI.

Zapraszamy!

sobota, 10 kwietnia 2010

Msza żałobna Requiem w intencji ofiar w Smoleńsku

W poniedziałek (12.IV.2010r.) o godzinie 19.30 w Zielonce zostanie odprawiona Msza Święta Żałobna Requiem w intencji ofiar katastrofy samolotu rządowego pod Smoleńskiem.Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

piątek, 9 kwietnia 2010

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

Dnia 25 marca b.r. została odprawiona Msza święta cicha, bez asysty w kaplicy bocznej w kościele Matki Bożej Częstochowskiej. Tego dnia obchodziliśmy święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W kaplicy jest miejsce dla kilku-kilkunastu wiernych.

czwartek, 18 marca 2010

Strój kapłana


1. Humerał jest przyłbicą zbawienia, ochroną od szatanów.

Najpierw kapłan narzuca go głowę, a potem spuszcza na ramiona i zawiązuje. Jest to lniana chusta, z długimi sznurkami do obwiązania sie wokół ciała, która ze względów praktycznych ma zasłaniać wystającą spod alby sutannę.

2. Alba jest symbolem doskonałej czystości. Następnie kapłan ubiera albę długą, sięgającą kostek szatę.

3. Sznur oznacza czystość kapłańską. Biodra, kapłan przewiązuje sznurkiem (cingulum).

4. Manipularz niegdyś przeznaczony do ocierania potu, przypomina nam obowiązek pracy na ziemi w dolinie łez. Na koniec kapłan nakłada manipularz na lewe przedramię.

5. Stuła jest zaszczytną oznaką, symbolem nieśmiertelności. Kolejną szata jest stuła długi pasek materiału z trzema wyhaftowanymi krzyżami, którą kapłan zakłada na szyję i krzyżuje na piersiach.

6. Ornat jest godłem miłości, która czyni jarzmo Pańskie słodkim i miłym. Na to wszystko ksiądz zakłada ornat. We Mszy Trydenckiej używa się najczęściej ornatów różniących się znacznie od używanych na Nowej Mszy. Jest to przeważnie szata nie przykrywająca ramion, przypominająca kształtem skrzypce z wyhaftowanym na plechach krzyżem. Istnieją różne rodzaje ornatów, np. z krzyżem z przodu ornatu, a z tyłu z pionowym paskiem ozdobionym symbolami Eucharystycznymi. Nazywamy je ogólnie ornatami rzymskimi, trydenckimi lub barokowymi. Można też używać, tzw. ornatów gotyckich, przypominających współczesne, ale nieco węższe i dłuższe. Ornat jest najbardziej zdobioną ze wszystkich szatą.

7. Biret nakrycie głowy duchownych Kościoła Katolickiego. Noszenie biretu jest także znakiem powagi i godności Kościelnej.

(Zdjęcie i opis pochodzą ze strony http://msza.net/i/om03.html)

wtorek, 9 marca 2010

Rok z Mszą św. tzw. "trydencką" w podwarszawskiej Zielonce

Dnia 21 lutego (w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu) w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce została odprawiona uroczysta Msza Święta w Klasycznym Rycie Rzymskim. To już rok od kiedy w kościele jest regularnie celebrowana w każdą Niedzielę i niektóre Święta Najświętsza Ofiara w tej czcigodnej formie.Od roku niezmiennie celebransem jest ksiądz Tomasz Połomski wikariusz parafii.Na Mszy św. zgromadziło się kilkadziesiąt osób, w tym także wspólnota św. ojca Pio. Na tę okazję zielonkowska wspólnota wiernych ofiarowała parafii gotycki ornat koloru fioletowego. Za podarunek podczas Mszy św. publicznie wyraził wdzięczność proboszcz x. Dziekan Mieczysław Stefaniuk.Już od ponad roku parafia wpisuje się na listę miejsc, w Polsce i na świecie, w których regularnie jest odprawiana Msza św. tzw. "trydencka" i realizowana jest prośba papieża Benedykta XVI, by w każdej parafii była odprawiana ta Ofiara Jezusa Chrystusa w tej Czcigodnej Formie.

Relacja z I Mszy św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w Zielonce

W dzisiejszą niedzielę [tj. 1 marca 2009 A.D.] w podwarszawskiej Zielonce w Diecezji Warszawsko-Praskiej, zainaugurowano regularną, cotygodniową celebrację Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Liturgii przewodniczył ks. Tomasz Połomski. Na Mszy św. zgromadziło się kilkadziesiąt osób, w tym wiele rodzin. Ks. Tomasza wspierał drugi z kapłanów parafialnych, który powiedział krótkie, treściwe kazanie o znaczeniu modlitwy, postu i jałmużny w Wielkim Poście, a także spowiadał i udzielał Komunii Świętej.